اسامی برخی از رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 97

رتبه هاي برتر ارشد 96

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از داوطلبان مدرسان شریف بوده است و می توانید اسامی رتبه های برتر گروه های آموزشی را در جدول زیر مشاهده کنید. توجه داشته باشید که سایر اسامی رتبه های برتر، متعاقباً به جدول زیر اضافه خواهند شد.

 

 

اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون ارشد 97
مهندسی برق (1251)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
حسین رحیمی نیا 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 الکترونیک، 1 مخابرات سیستم، 1 مهندسی پزشکی، 1 مکاترونیک، 2 کنترل، 4 مخابرات میدان و 6 الکترونیک قدرت
سید احسان حجازی 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 کنترل، 2 مهندسی پزشکی، 3 مکاترونیک، 4 الکترونیک قدرت، 7 قدرت
روزبه قاسمی زاده 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 قدرت، 2 الکترونیک قدرت و 2 مکاترونیک
محمدرضا فتحعلی 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 الکترونیک قدرت، 2 قدرت، 4 کنترل و 5 کنترل
مجتبى رضاپور 1251 مهندسی برق 2 رتبه 2 الکترونیک، رتبه 3 مهندسی پزشکی، رتبه 4 مکاترونیک، رتبه 6 مخابرات میدان و رتبه 7 مخابرات سیستم
سپهر دهدشتیان 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 الکترونیک قدرت و 5 قدرت
امیر امیری نژاد 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 الکترونیک، رتبه 4 مهندسی پزشکی، رتبه 5 مخابرات میدان و سیستم، رتبه 6 مکاترونیک و رتبه 7 کنترل
علیرضا محمدامینی 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 قدرت، رتبه 5 الکترونیک قدرت، رتبه 10 مکاترونیک
ابوالفضل عطار 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 الکترونیک قدرت، رتبه 5 قدرت
صادق محمدی حسین آبادی 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 مخابرات میدان، 6 مخابرات سیستم، 9 الکترونیک
سید اسماعیل معصومی 1251 مهندسی برق 6 رتبه 6 قدرت، رتبه 8 الکترونیک قدرت
سید حمید حسینی 1251 مهندسی برق 6 رتبه 6 کنترل
مهتا احمدی 1251 مهندسی برق 6 رتبه 6 مهندسی پزشکی، رتبه 8 الکترونیک، رتبه 8 هشت مخابرات سیستم
بیژن الیاسی 1251 مهندسی برق 7 رتبه 7 الکترونیک قدرت و رتبه 9 قدرت
پوریا اسمعیلی دخت 1251 مهندسی برق 7 رتبه 7 الکترونیک، رتبه 7 نانوفناوری و رتبه 7 مکاترونیک
مینا حبیبی 1251 مهندسی برق 8 رتبه 8 قدرت و رتبه 10 الکترونیک قدرت
محمد رضایی فر 1251 مهندسی برق 8 رتبه 8 مهندسی پزشکی و رتبه 9 مخابرات سیستم
سید علی تولیت 1251 مهندسی برق 9 رتبه 9 الکترونیک قدرت
سبحان احمدیه 1251 مهندسی برق 10 رتبه 10 الکترونیک
امیر بصیری 1251 مهندسی برق 10 رتبه 10 قدرت
امیر حسین عارفی پور 1251 مهندسی برق 11 رتبه 11 الکترونیک
رامین صفوی نژاد 1251 مهندسی برق 11 رتبه 11 مخابرات میدان، رتبه 20 مخابرات سیستم، رتبه 22 کنترل، رتبه 29 الکترونیک قدرت، رتبه 32 قدرت، رتبه 42 الکترونیک و مهندسی پزشکی، رتبه 95 مکاترونیک
شیرین چهل گامی 1251 مهندسی برق 11 رتبه 11 کنترل، رتبه 27 مهندسی پزشکی، رتبه 65 مکاترونیک، رتبه 69 الکترونیک قدرت، رتبه 91 مخابرات سیستم، رتبه 97 قدرت
عرفان خرم 1251 مهندسی برق 14 رتبه 14 مخابرات سیستم، رتبه 16 مهندسی پزشکی، رتبه 23 الکترونیک، رتبه 24 مخابرات میدان، رتبه 29 کنترل، رتبه 37 الکترونیک قدرت، رتبه 46 مکاترونیک، رتبه 52 قدرت
مهیار صفی اله 1251 مهندسی برق 15 رتبه15 الکترونیک، رتبه 20 مهندسی پزشکی، رتبه21 مکاترونیک، رتبه25 مخابرات سیستم، رتبه28 مخابرات میدان، رتبه54 کنترل، رتبه64 الکترونیک قدرت، رتبه 85 قدرت
امیرحسین شاکر 1251 مهندسی برق 15 رتبه 15 کنترل، رتبه 33 مهندسی پزشکی، رتبه 57 الکترونیک قدرت، رتبه 64 مکاترونیک، رتبه 65 قدرت، رتبه 75 مخابرات میدان، رتبه 78 مخابرات سیستم
سید مهیار توفیقی 1251 مهندسی برق 16 رتبه 16 قدرت، رتبه 23 الکترونیک قدرت، رتبه 50 مکاترونیک، رتبه 77 کنترل
جواد خداپرست 1251 مهندسی برق 17 رتبه 17 قدرت، رتبه 22 الکترونیک قدرت، رتبه 48 مکاترونیک
مهران بخشی 1251 مهندسی برق 17 رتبه 17 مخابرات میدان، رتبه 22 مخابرات سیستم، رتبه 25 الکترونیک، رتبه 30 مهندسی پزشکی، رتبه 75 مکاترونیک، رتبه 80 کنترل، رتبه 86 الکترونیک قدرت
میلاد فرجاد نسب 1251 مهندسی برق 17 رتبه 17 کنترل، رتبه 40 مهندسی پزشکی، رتبه 45 الکترونیک قدرت، رتبه 46 مخابرات میدان، رتبه 48 قدرت و مخابرات سیستم، رتبه 74 مکاترونیک، رتبه 80 الکترونیک
رئوف سید طباطبایی 1251 مهندسی برق 18 رتبه 18 مکاترونیک، رتبه 22 الکترونیک، رتبه 36 مخابرات میدان، رتبه 55 قدرت، رتبه 65 کنترل، رتبه 72 الکترونیک قدرت،رتبه 74 مهندسی پزشکی، رتبه 85 مخابرات سیستم
امیر حسین یوسفی 1251 مهندسی برق 18 رتبه 18 مخابرات سیستم، رتبه 25 مهندسی پزشکی، رتبه 27 مخابرات میدان، رتبه 28 الکترونیک، رتبه 36 کنترل، رتبه 44 الکترونیک قدرت، رتبه 61 قدرت، رتبه 62 مکاترونیک
امیر رضا غفاری 1251 مهندسی برق 18 رتبه 18 قدرت، رتبه 28 الکترونیک قدرت، رتبه 52 مکاترونیک
سید ماهان ابراهیمی 1251 مهندسی برق 21 رتبه 21 الکترونیک قدرت، رتبه 23 قدرت، رتبه 43 مکاترونیک، رتبه 57 کنترل
احمدرضا دارابی 1251 مهندسی برق 22 رتبه 22 قدرت، رتبه 32 الکترونیک قدرت، رتبه 40 مکاترونیک، رتبه 58 کنترل
محمد نوروزی 1251 مهندسی برق 23 رتبه 23 مهندسی پزشکی، رتبه 42 مکاترونیک، رتبه 71 الکترونیک، رتبه 83 کنترل
حمید جعفری 1251 مهندسی برق 24 رتبه 24 الکترونیک، رتبه 29 مهندسی پزشکی، رتبه 34 مخابرات سیستم، رتبه 50 مخابرات میدان، رتبه 51 مکاترونیک
امیر حسین مطلبی 1251 مهندسی برق 25 رتبه 25 مخابرات میدان، رتبه 49 مخابرات سیستم، رتبه 75 کنترل، رتبه 77 قدرت، رتبه 80 الکترونیک قدرت، رتبه 94 الکترونیک
امین رباطیان 1251 مهندسی برق 26 رتبه 26 مخابرات سیستم، رتبه 35 مخابرات میدان، رتبه 37 کنترل و مهندسی پزشکی، رتبه 47 الکترونیک قدرت، رتبه 50 الکترونیک، رتبه 64 قدرت
بهزاد عبدی 1251 مهندسی برق 27 رتبه 27 قدرت، رتبه 37 مکاترونیک، رتبه 39 الکترونیک قدرت، رتبه 93 کنترل
محمد ساکی 1251 مهندسی برق 27 رتبه 27 الکترونیک، رتبه 30 مخابرات میدان، رتبه 32 مخابرات سیستم، رتبه 38 مهندسی پزشکی، رتبه 41 کنترل، رتبه 49 مکاترونیک، رتبه 51 قدرت، رتبه 53 الکترونیک قدرت
حسن کشوری 1251 مهندسی برق 27 رتبه 27 مخابرات سیستم، رتبه 32 مهندسی پزشکی، رتبه 33 مخابرات میدان، رتبه 40 کنترل، رتبه 44 الکترونیک، رتبه 52 الکترونیک قدرت، رتبه 70 قدرت، رتبه 91 مکاترونیک
حسین زارع زاده 1251 مهندسی برق 28 رتبه 28 کنترل، رتبه 54 مهندسی پزشکی، رتبه 97 مکاترونیک
سمیرا مالک 1251 مهندسی برق 29 رتبه 29 مخابرات میدان
حمید دریابار 1251 مهندسی برق 33 رتبه 33 قدرت، رتبه 49 الکترونیک قدرت، رتبه 66 مکاترونیک
کیومرث شریفی 1251 مهندسی برق 33 رتبه 33 مخابرات سیستم، رتبه 41 مهندسی پزشکی، رتبه 45 مخابرات میدان، رتبه 46 الکترونیک، رتبه 69 کنترل، رتبه 74 الکترونیک قدرت، رتبه 93 مکاترونیک
احسان نیک نامی 1251 مهندسی برق 34 رتبه 34 قدرت، رتبه 50 الکترونیک قدرت، رتبه 76 مکاترونیک
عباس سالمی نژاد 1251 مهندسی برق 35 رتبه 35 کنترل، رتبه 76 الکترونیک قدرت، رتبه 86 قدرت، رتبه 89 مهندسی پزشکی، رتبه 96 مکاترونیک
والیه انصاریان نژاد 1251 مهندسی برق 35 رتبه 35 مخابرات سیستم، رتبه 50 مهندسی پزشکی، رتبه 55 مخابرات میدان، رتبه 63 کنترل، رتبه 70 الکترونیک، رتبه 71 الکترونیک قدرت
عماد قنبری 1251 مهندسی برق 36 رتبه 36 قدرت، رتبه 61 الکترونیک قدرت، رتبه 85 مخابرات میدان، رتبه 98 مکاترونیک
مجتبی طالبی نژاد 1251 مهندسی برق 36 رتبه 36 الکترونیک، رتبه 66 مهندسی پزشکی، رتبه 68 مکاترونیک، رتبه 76 مخابرات سیستم، رتبه 82 مخابرات میدان
محمد هاشمی 1251 مهندسی برق 37 رتبه 37 الکترونیک، رتبه 59 مکاترونیک، رتبه 80 مخابرات میدان، رتبه 93 مهندسی پزشکی
یاسین کرده لاچین 1251 مهندسی برق 38 رتبه 38 الکترونیک، رتبه 53 مخابرات میدان، رتبه 54 مخابرات سیستم، رتبه 59 مهندسی پزشکی، رتبه 68 مکاترونیک، رتبه 88 کنترل، رتبه 98 الکترونیک قدرت
علی جمشیدی 1251 مهندسی برق 39 رتبه 39 مخابرات میدان
محمد صالحی 1251 مهندسی برق 40 رتبه 40 الکترونیک، رتبه 43 مخابرات میدان، رتبه 63 مکاترونیک، رتبه 95 مخابرات سیستم
محمدرضا زینعلی 1251 مهندسی برق 41 رتبه 40 الکترونیک، رتبه 43 مخابرات میدان، رتبه 63 مکاترونیک، رتبه 95 مخابرات سیستم
احسان هنری لطیف پور 1251 مهندسی برق 42 رتبه 42 کنترل
ناصر زرین کار 1251 مهندسی برق 43 رتبه 43 الکترونیک، رتبه 53 مکاترونیک، رتبه 97 مخابرات میدان
نیلوفر باقریان 1251 مهندسی برق 45 رتبه 45 قدرت، رتبه 68 الکترونیک قدرت، رتبه 100 مکاترونیک
میرساجد پور میراصغریان 1251 مهندسی برق 46 رتبه 46 قدرت، رتبه 70 الکترونیک قدرت
امین هاشمی زاده 1251 مهندسی برق 47 رتبه 47 قدرت
سید معین قیومی 1251 مهندسی برق 49 رتبه 49 مهندسی پزشکی
عارف حاجی عزیزی 1251 مهندسی برق 50 رتبه 50 مخابرات سیستم، رتبه 60 مخابرات میدان، رتبه 78 الکترونیک، رتبه 82 مهندسی پزشکی
امیر رضا زمانی 1251 مهندسی برق 54 رتبه 54 قدرت
علی عمیق 1251 مهندسی برق 55 رتبه 55 الکترونیک، رتبه 69 مخابرات سیستم، رتبه 70 مهندسی پزشکی، رتبه 86 مخابرات میدان
علیرضا جعفری 1251 مهندسی برق 56 رتبه 56 الکترونیک قدرت، رتبه 75 قدرت
پیمان غلامی 1251 مهندسی برق 56 رتبه 56 مخابرات سیستم، رتبه 77 مخابرات میدان، رتبه 84 کنترل، رتبه 87 مهندسی پزشکی، رتبه 93 الکترونیک قدرت
محمد اکبری 1251 مهندسی برق 58 رتبه 58 مخابرات سیستم، رتبه 90 مهندسی پزشکی
علی حاج علی بیگلو 1251 مهندسی برق 59 رتبه 59 قدرت، رتبه 83 الکترونیک قدرت
نیما حق کیش 1251 مهندسی برق 64 رتبه 64 الکترونیک، رتبه 77 مکاترونیک
میلاد بهرامی فرد 1251 مهندسی برق 67 رتبه 67 الکترونیک قدرت، رتبه 69 قدرت
سعید چهره پاک 1251 مهندسی برق 68 رتبه 68 قدرت، رتبه 88 الکترونیک قدرت
علیرضا شیرانی 1251 مهندسی برق 68 رتبه 68کنترل
مهران علیالی 1251 مهندسی برق 70 رتبه 70 مخابرات سیستم، رتبه 99 مهندسی پزشکی، رتبه 100 مخابرات میدان
احمد وثوقی 1251 مهندسی برق 71 رتبه 71 قدرت، رتبه 91 الکترونیک قدرت
احسان کارگهی 1251 مهندسی برق 76 رتبه 76 قدرت
مریم کاظمی 1251 مهندسی برق 79 رتبه 79 کنترل
امیر عباس قانع 1251 مهندسی برق 81 رتبه 81 الکترونیک
سبحان فلاح 1251 مهندسی برق 83 رتبه 83 قدرت
علیرضا کاوسی 1251 مهندسی برق 87 رتبه 87 مخابرات سیستم
کیهان گودرزیان 1251 مهندسی برق 88 رتبه 88 قدرت
سعید صدیق 1251 مهندسی برق 91 رتبه 91 قدرت
محمد حسین اکیاش 1251 مهندسی برق 94 رتبه 94 مهندسی پزشکی
انیسه خزاعی 1251 مهندسی برق 96 رتبه 96 مهندسی پزشکی
آسا برزآبادی 1251 مهندسی برق 98 رتبه 98 الکترونیک
میلاد اسماعیل زاده 1251 مهندسی برق 99 رتبه 99 مخابرات سیستم
مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری (1148)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
بهراد بهروش 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 1 MBA
امیر رضا رشید خانی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 2 MBA
سینا میرویسی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 3 MBA
سمانه گنجی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 4 MBA
هادی رحیمی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 5 MBA
امیر محمد محمدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 6 MBA
علیرضا نجاری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 7 MBA
درسا غمخوار 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 8 MBA
علیرضا کشاورزی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 9 MBA
سعید صالحی مرتب 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 10 MBA
علی زارع 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 12 MBA
کوروش سید زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 13 MBA
نیکنام تیراندازی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 14 MBA
امید ارحمی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 15 MBA
مهدی فاضل دهکردی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 17 MBA
امیرحسین حسنی جلیلیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 18 MBA
آرش احمدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 19 MBA
عطا محمدیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 20 MBA
محمد عسگری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 21 MBA
امیر محمد محمدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 22 MBA
مجتبی بیشه نیاسر 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 23 MBA
نگار مساوات 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 24 MBA
محبوبه محمد علیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 25 MBA
الهه ایران نژاد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 26 MBA
علی توکل پناه علی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 27 MBA
مسلم عالی پور 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 28 MBA
صالح اسکندرزاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 29 MBA
سمیرا نعیم 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 30 MBA
رامین افضلی هوتکی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 31 MBA
رامبد بهمردی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 32 MBA
کیانا شریف پور 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 33 MBA
محمد رضا پناهی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 34 MBA
امیرحسین ترکزاد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 35 MBA
مجتبی عبدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 36 MBA
سید ایمان موسوی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 37 MBA
امیر قربانیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 38 MBA
رضا رخشانی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 39 MBA
علی پورانتظاری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 41 MBA
محمدرضا علمی فرد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 42 MBA
محمدرضا پژوهان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 43 MBA
مریم شریف زاده اصل 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 45 MBA
امیر بهادر علیزاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 46 MBA
مانا فریور 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 47 MBA
مجتبی ابوطالبی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 49 MBA
احسان درخشی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 50 MBA
احسان معتمدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 51 MBA
سیدمحمد میر اسماعیلی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 52 MBA
عسل عباسی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 53 MBA
سید محمد صفوی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 54 MBA
محمد صالح ناصحی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 57 MBA
محمد پسندیده فرد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 59 MBA
محمد تقی صبحیه 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 60 MBA
سیدرضا حسین زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 61 MBA
عارفه میکائیلی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 64 MBA
یاسمن توانگر 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 65 MBA
احمد حسن زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 67 MBA
محمد آقا بابایی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 68 MBA
نازنین حبیب زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 70 MBA
پوریا نجاتی فر 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 72 MBA
محمد حسام حاجی قاسمی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 73 MBA
رضا معصومی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 74 MBA
محمد فردوسیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 77 MBA
فاطمه حاجی زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 79 MBA
محمد امین نوربخش 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 80 MBA
نگین حقی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 88 MBA
زهرا جمعه فرسنگی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 89 MBA
پریسا فرحم 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 90 MBA
امیر حسین طاهری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 91 MBA
سعید فروتن 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 93 MBA
امیر حسین زعفرانی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 95 MBA
سروش بهرامی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 98 MBA
علی فتوحی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 99 MBA
مجموعه حسابداری (1134)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مهراد جعفری 1134 حسابداری 1 حسابداری
سمیه گلی تالاری 1134 حسابداری 2 حسابداری
یاشار معرفتی 1134 حسابداری 4 حسابداری
محمد جواد بانشی 1134 حسابداری 5 حسابداری
افشین کریمی 1134 حسابداری 6 حسابداری
شمین کمالی 1134 حسابداری 7 حسابداری
پرستور دهپور 1134 حسابداری 8 حسابداری
محسن قاسمی فرد 1134 حسابداری 9 حسابداری
میثم پیری 1134 حسابداری 10 حسابداری
محمد علی حبیبی 1134 حسابداری 11 رتبه 11 حسابداری مدیریت ، رتبه 12 حسابداری ، رتبه 14 حسابرسی
علیرضا فیروز کوهی 1134 حسابداری 26 رتبه 26 حسابرسی ، رتبه 28 حسابداری مدیریت ، رتبه 30 حسابداری
زهره مرادی 1134 حسابداری 28 رتبه 28 حسابداری ، رتبه 30 حسابرسی ، رتبه 33 حسابداری مدیریت
جواد روشن ضمیر 1134 حسابداری 33 رتبه 33 حسابداری، رتبه 35 حسابرسی، رتبه 36 حسابداری مدیریت
مجتبی نصیری نژاد 1134 حسابداری 36 رتبه 36 حسابداری، رتبه 38 حسابرسی، رتبه 44 حسابداری مدیریت
رضا طلوتی 1134 حسابداری 46 رتبه 46 حسابداری و حسابداری مدیریت ، رتبه 52 حسابرسی
الهام ملک زاده 1134 حسابداری 50 رتبه 50حسابداری مدیریت ، رتبه 54 حسابداری ، رتبه 65 حسابرسی
امین شرکت بزازان 1134 حسابداری 54 رتبه 54 حسابداری مدیریت ، رتبه 59 حسابداری ، رتبه 93 حسابرسی
سیده زهرا خسروی 1134 حسابداری 55 رتبه 54 حسابرسی ، رتبه 55 حسابداری ، رتبه 83 حسابداری مدیریت
زهرا محسنی 1134 حسابداری 59 رتبه 59 حسابرسی ، رتبه 91 حسابداری ، رتبه 93 حسابداری مدیریت
زینب سادات هاشمی 1134 حسابداری 61 رتبه 61 حسابرسی ، رتبه 75 حسابداری مدیریت ، رتبه 76 حسابداری
فاطمه شعبانی 1134 حسابداری 67 رتبه 67 حسابرسی ، رتبه 88 حسابداری ، رتبه 89 حسابداری مدیریت
امیر حاجی آقا پور 1134 حسابداری 73 رتبه 73 مدیریت حسابداری ، رتبه 85 حسابرسی ، رتبه 86 حسابداری
کسری کاسب 1134 حسابداری 80 رتبه 80 حسابداری، رتبه 86 حسابرسی، رتبه 88 حسابداری مدیریت
فهیمه حسنی 1134 حسابداری 83 رتبه 83 حسابداری ، رتبه 87 حسابداری مدیریت ، رتبه 90 حسابرسی
الهه تقیان 1134 حسابداری 96 رتبه 96 حسابداری مدیریت، رتبه 99 حسابداری
مهندسی مکانیک (1267)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سینا کاظمی رنجبر 1267 مهندسی مکانیک 1 رتبه 1 مجموعه مهندسی مکانیک در تمامی گرایش‌ها به جز ساخت و تولید (رتبه 2)
محمد امین عبودی زاده 1267 مهندسی مکانیک 3 رتبه 3 همه گرایش‌ها بجز ساخت و تولید
علی ذوعلم 1267 مهندسی مکانیک 4 رتبه 4 همه گرایش‌ها بجز ساخت و تولید
ماهان صفرپور 1267 مهندسی مکانیک 4 رتبه 4 ساخت و تولید
علی صداقت 1267 مهندسی مکانیک 5 رتبه 5 تبدیل انرژی، رتبه 6 طراحی کاربردی، رتبه 6 مهندسی پزشکی، رتبه 6 سیستم محرکه خودرو، رتبه 6 مکاترونیک، رتبه 7 سازه بدنه خودرو و رتبه 10 سیستم‌های دینامیکی خودرو
کامیاب خرمشاهی 1267 مهندسی مکانیک 5 رتبه 5 مهندسی پزشکی، رتبه 5 سیستم محرکه خودرو، رتبه 5 سازه بدنه خودرو، رتبه 6 سیستم های دینامکی خودرو، رتبه 7 طراحی کاربردی، رتبه 8 تبدیل انرژی و رتبه 9 ساخت و تولید
امین نور بالا 1267 مهندسی مکانیک 7 رتبه 7 سیستم محرکه خودرو و رتبه 7 مهندسی پزشکی
مائده مکی 1267 مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 طراحی کاربردی و رتبه 8 مکاترونیک، رتبه 9 تبدیل انرژی، رتبه 9 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 9 سازه بدنه خودرو
عرفان کاوکار مقدم 1267 مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 سازه های دینامیکی خودرو، رتبه 8 سازه بدنه خودرو، رتبه 9 طراحی کاربردی، رتبه 9 مکاترونیک و رتبه 10 گرایش‌های تبدیل انرژی، مهندسی پزشکی و سیستم محرکه خودرو
اصغر کرمی 1267 مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 ساخت و تولید
احمدرضا صفوی 1267 مهندسی مکانیک 9 رتبه 9 مهندسی پزشکی
ماهان امیرنیا 1267 مهندسی مکانیک 10 رتبه 10 ساخت و تولید
سید سهند عقیق 1267 مهندسی مکانیک 11 رتبه 11 مهندسی پزشکی، رتبه 16 سیستم محرکه خودرو، رتبه 17 سازه بدنه خودرو، رتبه 23 طراحی دینامیکی خودرو، رتبه 28 ساخت و تولید، رتبه 28 طراحی کاربردی، رتبه 50 تبدیل انرژی و رتبه 52 مکاترونیک
علی رحیمی 1267 مهندسی مکانیک 11 رتبه 11 تبدیل انرژی
حسن رویین 1267 مهندسی مکانیک 12 رتبه 12 ساخت و تولید
امیر رضا عیسی زاده 1267 مهندسی مکانیک 12 رتبه 12 طراحی کاربردی، رتبه 14 تبدیل انرژی، رتبه 16 سازه بدنه خودرو، رتبه 19 سیستم محرکه خودرو، رتبه 19 مکاترونیک، رتبه 22 مهندسی پزشکی، رتبه 22 طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو، رتبه 44 ساخت و تولید
مصطفی رحمانی دهاقانی 1267 مهندسی مکانیک 13 رتیه 13 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 14 مکاترونیک ، رتیه 19تبدیل انرژی ، رتبه 21سازه بدنه خودرو ، رتبه 22 طراحی کاربردی ، رتبه 29 مهندسی پزشکی ، رتبه 31 سیستم محرکه خودرو رتبه 88 ساخت و تولید
مائده شبدیز 1267 مهندسی مکانیک 13 رتبه 13 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 17 تبدیل انرژی ، رتبه 18 مهندسی پزشکی ، رتبه 23 طراحی کاربردی ، رتبه 26 سازه بدنه خودرو ، رتبه 38 مکاترونیک ، رتبه 56 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 65 ساخت و تولید
امیر بهشتی خو 1267 مهندسی مکانیک 14 رتبه 14 سازه بدنه خودرو ، رتبه 15 طراحی کاربردی ، رتبه 16مهندسی پزشکی ، رتبه 19 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 22سیستم محرکه خودرو ، رتبه 24 ساخت و تولید ، رتبه 26 مکاترونیک
علی عابدینی 1267 مهندسی مکانیک 17 رتبه 17 تبدیل انرژی
علیرضا اسقانیان 1267 مهندسی مکانیک 18 رتبه 18 طراحی کاربردی ، رتبه 23 مکاترونیک ، رتبه 24 تبدیل انرژی و سازه بدنه خودرو ، رتبه 25 سیستم محرکه خودرو، رتبه 32 مهندسی پژشکی وطراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 52ساخت و تولید
شاهین فقیری 1267 مهندسی مکانیک 18 رتبه 18 تبدیل انرژی ، رتبه 24 سیستم محرکه خودرو، رتبه 25 طراحی کاربردی ، رتبه 31 مکاترونیک ، رتبه 33 سازه بدنه خودرو ، رتبه 37 مهندسی پزشکی ، رتبه 55 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 68 ساخت و تولید
جواد فتاحی دولت آبادی 1267 مهندسی مکانیک 19 رتبه 19 ساخت و تولید
امین صباغان 1267 مهندسی مکانیک 19 رتبه 19 مهندسی پژشکی ، رتبه 20 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 21 طراحی کاربردی ، رتبه 22 سازه بدنه خودرو ، رتبه 29 تبدیل انرژی ، رتبه 33 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 34 مکاترونیک ، رتبه 45 ساخت و تولید
محمدرضا عباسی 1267 مهندسی مکانیک 21 رتبه 21 مهندسی پزشکی وسیستم محرکه خودرو ، رتبه 23 تبدیل انرژی ، رتبه 29 مکاترونیک ، رتبه 32 سازه بدنه خودرو ، رتبه 36 طراحی کاربردی ، رتبه 37 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 76 ساخت و تولید
علی اکبر شیخ زاده 1267 مهندسی مکانیک 21 رتبه 21 ساخت و تولید
حدیثه امیری 1267 مهندسی مکانیک 22 رتبه 22 مکاترونیک ، رتبه 28 تبدیل انرژی ، رتبه 33طراحی کاربردی ، رتبه 35 سازه بدنه خودرو ، رتبه 36 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 43 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 50 مهندسی پژشکی
محمد طاهری 1267 مهندسی مکانیک 23 رتبه 23سازه بدنه خودرو ، رتبه 27 طراحی کاربردی و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 31 مهندسی پزشکی ، رتبه 36 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 43 ساخت و تولید و مکاترونیک ، رتبه 56 تبدیل انرژی
مهدی سلاخی 1267 مهندسی مکانیک 23 رتبه 23 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 26 تبدیل انرژی ، رتبه 29 مهندسی پژشکی ، رتبه 36 مکاترونیک ، رتبه 37 سازه بدنه خودرو ، رتبه 38 طراحی کاربردی ، رتبه 47 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 61 ساخت و تولید
میرسجاد فیض حسینی 1267 مهندسی مکانیک 24 رتبه 24 مکاترونیک ،رتبه 25 تبدیل انرژی ، رتبه 28 سازه بدنه خودرو ، رتبه 29 طراحی کاربردی و سیستم محرکه خودرو ، رتبه 30 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 33 مهندسی پزشکی ، رتبه 74 ساخت و تولید
فاطمه مردانی 1267 مهندسی مکانیک 26 رتبه 26 سیستم محرکه خورد ، رتیه 27 تبدیل انرژی ، رتبه 30 طراحی کاربردی ، رتبه 36 مهندسی پزشکی ، رتبه 39 سازه بدنه خودرو ، رتبه 46 مکاترونیک ، رتبه 50 ساخت و تولید ، رتبه 62 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
محمد باقری 1267 مهندسی مکانیک 27 رتبه 27 ساخت و تولید
سید علی شاهزاده 1267 مهندسی مکانیک 27 رتبه 27 مهندسی پژشکی ، رتبه 32 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 44 سازه بدنه خودرو ، رتبه 45 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 52 تبدیل انرژی ، رتبه 56 طراحی کاربردی ، رتبه 62 مکاترونیک ، رتبه 79 ساخت و تولید
سبحان هنرور 1267 مهندسی مکانیک 29 رتبه 29 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 44 مکاترونیک ، رتبه 55 سازه بدنه خودرو ، رتبه 66 طراحی کاربردی ، رتبه 80 مهندسی پزشکی ، رتبه 99 سیستم محرکه خودرو
محمد اینانلو 1267 مهندسی مکانیک 30 رتبه 30 ساخت و تولید
امیر حسین آزادی 1267 مهندسی مکانیک 30 رتبه 30 مکاترونیک ، رتبه 42 تبدیل انرژی ، رتبه 48 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 54 طراحی کاربردی ، رتبه 61 سازه بدنه خودرو ، رتبه 81 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 90 مهندسی پزشکی ،
مجید حق پناه 1267 مهندسی مکانیک 31 رتبه 31 ساخت و تولید
پریسا دهقان 1267 مهندسی مکانیک 32 رتبه 32 تبدیل انرژی ، رتبه 33 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 35 مکاترونیک ، رتبه 36 سازه بدنه خودرو ، رتبه 37 طراحی کاربردی ، رتبه 39 مهندسی پزشکی ، رتبه 40 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 55 ساخت و تولید
داریوش افتخاری 1267 مهندسی مکانیک 33 رتبه 33 مکاترونیک ، رتبه 35 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 41 تبدیل انرژی ، رتبه 46 سیستم محرکه خودرو، رتبه 47 مهندسی پزشکی ، رتبه 49 سازه بدنه خودرو ، رتبه 56 طراحی کاربردی
محمد حسین محمدی 1267 مهندسی مکانیک 33 رتبه 33 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 35 طراحی کاربردی ، رتبه 39 تبدیل انرژی ، رتبه 40سازه بدنه خودرو ، رتبه 42 مهندسی پزشکی ، رتبه 51 ساخت و تولید ، رتبه 55 مکاترونیک ، رتبه 57 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
محمدرضا امامی 1267 مهندسی مکانیک 34 رتبه 34 طراحی کاربردی
سید مجتبی حسنی 1267 مهندسی مکانیک 35 رتبه 35 مهندسی پزشکی ، رتبه 38 سیتم محرکه خودرو، رتبه 46 سازه بدنه خودرو ، رتبه 49 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 53 تبدیل انرژی ، رتبه 55 طراحی کاربردی ، رتبه 59 مکاترونیک ، رتبه 77 ساخت و تولید
امیررضا خدمتی 1267 مهندسی مکانیک 36 رتبه 36 تبدیل انرژی، رتبه 52 سیستم محرکه خودرو، رتبه 66 مکاترونیک، رتبه 84 طراحی کاربردی، رتبه 92 مهندسی پزشکی
محسن مرادی 1267 مهندسی مکانیک 37 رتبه 37 ساخت و تولید
پارمیدا فارغی 1267 مهندسی مکانیک 39 رتبه 39 ساخت و تولید
حسین محنت کش 1267 مهندسی مکانیک 40 رتبه 40 مکاترونیک، رتبه 42 طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو، رتبه 49 تبدیل انرژی، رتبه 54 سیستم محرکه خودرو، رتبه 60 مهندسی پزشکی، رتبه 60 سازه بدنه خودرو، رتبه 62 طراحی کاربردی
ایمان حسن پور 1267 مهندسی مکانیک 40 رتبه 40 ساخت وتولید
سید محمد میرعبداللهی 1267 مهندسی مکانیک 41 رتبه 41 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 46 مهندسی پزشکی ، رتبه 48 تبدیل انرژی ، رتبه 66 سازه بدنه خودرو، رتبه 68 طراحی کاربردی ، رتبه 71 مکاترونیک ، رتبه 75 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ،رتبه 78 ساخت و تولید
مهران عشوری 1267 مهندسی مکانیک 43 رتبه 43 تبدیل انرژی
شهریار شفیعی 1267 مهندسی مکانیک 43 رتبه 43 طراحی کاربردی
احسان گلاب 1267 مهندسی مکانیک 47 رتبه 47 تبدیل انرژی ، رتبه68 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 85 مکاترونیک
محمد حسین گلی کانی 1267 مهندسی مکانیک 51 رتبه 51 سازه بدنه خودرو، رتبه 58 طراحی دینامیکی سازه خودرو، رتبه 58 سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 53 مهندسی پزشکی، رتبه 64 طراحی کاربردی، رتبه 88 مکاترونیک، رتبه 95 ساخت و تولید و رتبه 97 تبدیل انرژی
حسام الدین احمدی 1267 مهندسی مکانیک 52 رتبه 52 طراحی کاربردی، رتبه 57 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 59 تبدیل انرژی، رتبه 71 سازه بدنه خودرو، رتبه 77 مهندسی پزشکی، رتبه 90 مکاترونیک و رتبه 97 ساخت و تولید
محمد بهروز حاجی عباسی 1267 مهندسی مکانیک 53 رتبه 53 مکاترونیک ، رتبه 63 تبدیل انرژی ، رتبه 72 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 82 سازه بدنه خودرو ، رتبه 83 طراحی کاربردی ، رتبه 94 سیستم محرکه خودرو
حسین حسینی نوه 1267 مهندسی مکانیک 53 رتبه 53 تبدیل انرژی
حسین پوربافرانی 1267 مهندسی مکانیک 56 رتبه 56 ساخت و تولید
محمدرضا کمالی 1267 مهندسی مکانیک 58 رتبه 58 مکاترونیک ، رتبه 73 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 76 تبدیل انرژی ، رتبه 92 سازه بدنه خودرو ، رتبه 93 طراحی کاربردی
محمد جواد احمدی 1267 مهندسی مکانیک 59 رتبه 59 سیستم محرکه خودرو
سید علی اشتهاردیان 1267 مهندسی مکانیک 59 رتبه 59 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 65 مکاترونیک ، رتبه 84 سازه بدنه خودرو ، رتبه 95 طراحی کاربردی
ابراهیم صدیقی 1267 مهندسی مکانیک 60 رتبه 60 طراحی کاربردی
سجاد ملکی دستجردی 1267 مهندسی مکانیک 62 رتبه 62 طراحی کاربردی، رتبه 65 سازه بدنه خودرو، رتبه 72 سیستم محرکه خودرو، رتبه 74 مهندسی پزشکی، رتبه 79 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 89 تبدیل انرژی و رتبه 94 مکاترونیک
ترانه کرباسچی 1267 مهندسی مکانیک 62 رتبه 62 ساخت و تولید
محمد هاکی زهی 1267 مهندسی مکانیک 66 رتبه 66 مهندسی پزشکی، رتبه 69 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 72 سازه بدنه خودرو ، رتبه 78 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 81 طراحی کاربردی ، رتبه 91 مکاترونیک
محمدرضا نادری 1267 مهندسی مکانیک 67 رتبه 67 طراحی کاربردی ، رتبه 75 سازه بدنه خودرو ، رتبه 87 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 95 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 99 مکاترونیک
سینا اسمعیلی 1267 مهندسی مکانیک 68 رتبه 68 مکاترونیک ، رتبه 79 تبدیل انرژی ، رتبه 81 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 94 طراحی کاربردی ، رتبه 98 سازه بدنه خودرو
محمد صدفی 1267 مهندسی مکانیک 68 رتبه 68 تبدیل انرژی ، رتبه 77 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 84 مکاترونیک ، رتبه 88 مهندسی پژشکی ، رتبه 94 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
شباهنگ شایگان 1267 مهندسی مکانیک 69 رتبه 69 مهندسی پزشکی
مجتبی کریمی 1267 مهندسی مکانیک 71 رتبه 71 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 72 طراحی کاربردی ، رتبه 75 سازه بدنه خودرو ، رتبه 89 مکاترونیک
مصطفی علیزاده 1267 مهندسی مکانیک 72 رتبه 72 طراحی کاربردی
زینب رخی 1267 مهندسی مکانیک 78 رتبه 78 طراحی کاربردی ، رتبه 86 سازه بدنه خودرو
محمدصادق موسوی 1267 مهندسی مکانیک 80 رتبه 80 تبدیل انرژی، رتبه 84 سیستم محرکه خودرو و رتبه 92 طراحی کاربردی
علیرضا آهاری 1267 مهندسی مکانیک 81 رتبه 81 ساخت و تولید
افشین محمدی منش 1267 مهندسی مکانیک 86 رتبه 86 تبدیل انرژی
حانیه الطافی 1267 مهندسی مکانیک 86 رتبه 86 مهندسی پزشکی
نعیم نیک نفس 1267 مهندسی مکانیک 88 رتبه 88 سیستم محرکه خودرو، رتبه 97 مهندسی پزشکی ف رتبه 98 تبدیل انرژی
امیرحسین زارعی 1267 مهندسی مکانیک 93 رتبه 93 ساخت و تولید
علیرضا محمدی 1267 مهندسی مکانیک 93 رتبه 93 سازه بدنه خودرو ، رتبه 98 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
آریا امیری 1267 مهندسی مکانیک 95 رتبه 95 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و سازه بدنه خودرو
مریم زیوداری 1267 مهندسی مکانیک 95 رتبه 95 مهندسی پزشکی
علی عطاالهی 1267 مهندسی مکانیک 98 رتبه 98 طراحی کاربردی
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1276 و 1277)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سید محمدرضا صالحی دهنوی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1 رتبه 1 گرایش هوش مصنوعی، رتبه 10 معماری کامپیوتر
کتایون سادات هاتفی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 2 رتبه 2 گرایش معماری کامپیوتر
آرش بیک محمدی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 2 رتبه 2 گرایش‌های نرم افزار، رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
کیانا اکبری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 3 رتبه 3 گرایش‌های نرم افزار، رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
سید رامین رسولی نژاد 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 3 رتبه 3 گرایش معماری کامپیوتر
عرفان لقمانی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 3 رتبه 3 گرایش هوش مصنوعی و رتبه 8 معماری کامپیوتر
حسین یوسفی مقدم 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 4 رتبه 4 گرایش معماری کامپیوتر، رتبه 4 هوش مصنوعی و رتبه 5 گرایش‌های نرم افزار، رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
زهرا سید قربانی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 5 رتبه 5 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
علی کریمی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 5 رتبه 5 گرایش هوش مصنوعی
زانا ساعدپناه 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 7 رتبه 7 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
علیرضا حریری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 7 رتبه 7 گرایش هوش مصنوعی
مهران معمارنژاد 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 8 رتبه 8 گرایش‌های نرم افزار، رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
امید کارگر نوین 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 8 رتبه 8 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
ایمان نامداری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 9 رتبه 9 گرایش هوش مصنوعی
عاطفه بدوی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 9 رتبه 9 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
وحید بشیری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 10 رتبه 10 گرایش‌های نرم افزار، رایانش امن، شبکه‌های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
نیوشا بقایی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 10 رتبه 10 مهندسی فناوری اطلاعات
طهورا سادات هاشمی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 13 رتبه 13 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات ، رتبه 18 معماری کامپیوتر ، رتبه 37 هوش مصنوعی و رباتیکز
محمود صالحی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 15 رتبه 15 مهندسی فناوری اطلاعات ، رتبه 37 نرم افزار- رتبه 50 معماری کامپیوتر ، رتبه 92 هوش مصنوعی و رباتیکز
مجتبی یوسفی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 15 رتبه 15 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
حسین وحیدی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 16 رتبه 16 هوش مصنوعی و رباتیکز
وحید شهریوری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 16 رتبه 16 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات ، رتبه 37 معماری کامپیوتر ، رتبه 72 هوش مصنوعی و رباتیکز
سید محمد حسینی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 17 رتبه 17 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 65 معماری کامپیوتر
محمد رافعی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 18 رتبه 18 هوش مصنوعی و رباتیکز، رتبه 67 معماری کامپیوتر ، رتبه 83 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات
پگاه عبدی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 18 رتبه 18 مهندسی فناوری اطلاعات
جواد علی پناه 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 20 رتبه 20 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات ، رتبه 24 معماری کامپیوتر ، رتبه 58 هوش مصنوعی و رباتیکز
مرتضی اسماعیل زاده 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 20 رتبه 20 مهندسی فناوری اطلاعات
علی شیراوند 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 22 رتبه 22 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات ، رتبه 26 معماری کامپیوتر ، رتبه 60 هوش مصنوعی و رباتیکز
مسعود خیری آتانی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 24 رتبه 24 هوش مصنوعی و رباتیکز
محمد خوبی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 25 رتبه 25 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 49 معماری کامپیوتر
متین فلاحی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 27 رتبه 27 مهندسی فناوری اطلاعات
احسان نامداری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 30 رتبه 30 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 93 معماری کامپیوتر
سید محمد سینا حاجی میری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 31 رتبه 31 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
محمد احسان شهبازی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 35 رتبه 35 هوش مصنوعی و رباتیکز
دانیال اکبرپور 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 40 رتبه 40 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات،رتبه 58 معماری کامپیوتر
امیرحسین فقیهی فر 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 44 رتبه 44 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
مهرنوش امامی فر 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 46 رتبه 46 هوش مصنوعی ورباتیکز
سجادتوکلی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 46 رتبه 46 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
روح اله پورسلیمانی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 50 رتبه 50هوش مصنوعی ورباتیکز ، رتبه 76 معماری کامپیوتر
سارا قائدی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 50 رتبه 50 مهندسی فناوری اطلاعات
امیرحسین دلجویی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 56 رتبه 56 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
علی شماخی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 58 رتبه 58هوش مصنوعی ورباتیکز ، رتبه 80 معماری کامپیوتر
سعید دادخواه 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 63 رتبه 63 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 96 معماری کامپیوتر
محمدحسن مرادی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 64 رتبه 64 معماری کامپیوتر
سیدمهدی سلیمان نژاد 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 64 رتبه 64 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات ، رتبه 79 معماری کامپیوتر ، رتبه 87 هوش مصنوعی و رباتیکز
مهدیه بهروزی فر 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 70 رتبه 70 هوش مصنوعی و رباتیکز
سیدحسن محقق بهشتی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 72 رتبه 72 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
سید حسن حسینی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 72 رتبه 72 مهندسی فناوری اطلاعات
آیسان نجاری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 79 رتبه 79 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
مهسا علیزاده 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 86 رتبه 86 هوش مصنوعی و رباتیکز
محمدحسین ماهر 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 87 رتبه 87 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات
ایمان صابری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 89 رتبه 89 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات
حجت عظیمی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 89 رتبه 89 هوش مصنوعی و رباتیکز
فهیمه بهزادی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 90 رتبه 90 مهندسی فناوری اطلاعات
شبنم حسنی 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 92 رتبه 92 مهندسی فناوری اطلاعات
مهلا پورحیدری 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 94 رتبه 94 مهندسی فناوری اطلاعات
ثنا نظری نژاد 1276و 1277 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 96 رتبه 96 مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه مدیریت (1142)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
یاسر منش 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 مدیریت بازرگانی، رتبه 2 مدیریت منابع انسانی، رتبه 3 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 4 مدیریت تکنولوژی، رتبه 5 مدیریت حمل و نقل دریایی، رتبه 7 مدیریت صنعتی، رتبه 9 کارآفرینی و رتبه 10 مدیریت دولتی
محمد بیژنی 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 مدیریت مالی
محمد امین مشهدی 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 کارآفرینی، رتبه 1 مدیریت حمل و نقل دریایی، رتبه 1 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 2 مدیریت بازرگانی، رتبه 2 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 2 مدیریت تکنولوژی، رتبه 3 مدیریت صنعتی، رتبه 3 مدیریت منابع انسانی و رتبه 4 مدیریت دولتی
علیرضا اشراقی 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 مدیریت دولتی
محمد مهدی حجت 1142 مجموعه مدیریت 2 رتبه 2 مدیریت صنعتی، رتبه 3 مدیریت تکنولوژی و رتبه 8 مدیریت فناوری اطلاعات
رضا باقری 1142 مجموعه مدیریت 2 رتبه 2 کارآفرینی
مهتاب سادات محسني 1142 مجموعه مدیریت 4 رتبه 4 کارآفرینی، رتبه 5 مدیریت بازرگانی، رتبه 7 مدیریت منابع انسانی، رتبه 7 مدیریت بازرگانی دریایی و رتبه 9 مدیریت فناوری اطلاعات
فائزه موسی زاده 1142 مجموعه مدیریت 5 رتبه 5 مدیریت دولتی
مصطفی رفیعی محمدی 1142 مجموعه مدیریت 5 رتبه 5 مدیریت صنعتی و رتبه 10 مدیریت تکنولوژی
محمدرضا کلاه دوزان 1142 مجموعه مدیریت 6 رتبه 6 مدیریت بازرگانی، رتبه 6 کارآفرینی، رتبه 6 مدیریت بازرگانی دریایی
بهنام زارع 1142 مجموعه مدیریت 6 رتبه 6 مدیریت صنعتی و رتبه 9 مدیریت تکنولوژی
مهدیه دارابی 1142 مجموعه مدیریت 7 رتبه 7 مدیریت بازرگانی، رتبه 8 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 9 مدیریت حمل و نقل دریایی، رتبه 10 مدیریت فناوری اطلاعات و رتبه 10 کارآفرینی
علی محمدی 1142 مجموعه مدیریت 8 رتبه 8 مدیریت بازرگانی
رضا رستمي 1142 مجموعه مدیریت 9 رتبه 9 مدیریت دولتی
الهه اسماعیلی 1142 مجموعه مدیریت 9 رتبه 9 مدیریت مالی
زهرا جعفری 1142 مجموعه مدیریت 10 رتبه 10 مدیریت صنعتی
وحید رضوانی 1142 مجموعه مدیریت 11 رتبه 11 مدیریت مالی
مهدیه حامدی 1142 مجموعه مدیریت 11 رتبه 11 مدیریت صنعتی
محمد صدیق 1142 مجموعه مدیریت 12 رتبه 12 مدیریت دولتی
محمد علی مشک فروش 1142 مجموعه مدیریت 13 رتبه 13 مدیریت بازرگانی دریایی و رتبه 15 کارآفرینی
علی کوشکی 1142 مجموعه مدیریت 15 رتبه 15 مدیریت مالی
علیرضا طالبی 1142 مجموعه مدیریت 19 رتبه 19 مدیریت مالی
میلاد زارع 1142 مجموعه مدیریت 20 رتبه 20 مدیریت صنعتی، رتبه 37 مدیریت تکنولوژی
مرتضی میشکار مطلق 1142 مجموعه مدیریت 22 رتبه 22 مدیریت مالی
آرمان صفایی 1142 مجموعه مدیریت 23 رتبه 23 مدیریت کارآفرینی
حمیدرضا اخوان 1142 مجموعه مدیریت 23 رتبه 23 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 33 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 39 مدیریت منابع انسانی، رتبه 41 مدیریت تکنولوژی، رتبه 50 مدیریت کارآفرینی، رتبه 51 مدیریت فناوری، رتبه 57 مدیریت دولتی، رتبه 60 مدیریت بازرگانی، رتبه 75 مدیریت صنعتی
رضا ارمی 1142 مجموعه مدیریت 25 رتبه 25 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 37 مدیریت فناوری، رتبه 38 مدیریت تکنولوژی، رتبه 39 مدیریت بازرگانی، رتبه 46 مدیریت صنعتی، رتبه 58 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 66 مدیریت کارآفرینی، رتبه 83 مدیریت منابع انسانی
منیره دیناروند 1142 مجموعه مدیریت 26 رتبه 26 مدیریت بازرگانی، رتبه 43 مدیریت منابع انسانی، رتبه 47 مدیریت فناوری، رتبه 53 مدیریت کارآفرینی، رتبه 89 مدیریت تکنولوژی
ثمین آقابالایی طاهر 1142 مجموعه مدیریت 27 رتبه 27 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 42 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 44 مدیریت کارآفرینی، رتبه 46 مدیریت منابع انسانی، رتبه 56 مدیریت تکنولوژی، رتبه 62 مدیریت فناوری، رتبه 68 مدیریت بازرگانی، رتبه 69 مدیریت دولتی، رتبه 71 مدیریت صنعتی
محمد مهدی حسن بگلو 1142 مجموعه مدیریت 28 رتبه 28 مدیریت منابع انسانی، رتبه 29 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 32 مدیریت فناوری، رتبه 33 مدیریت بازرگانی، رتبه 35 مدیریت کارآفرینی، رتبه 36 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 42 مدیریت تکنولوژی، رتبه 58 مدیریت دولتی، رتبه 76 مدیریت صنعتی
عارف گلیوری 1142 مجموعه مدیریت 31 رتبه 31 مدیریت بازرگانی
علی زمانی 1142 مجموعه مدیریت 31 رتبه 31 مدیریت صنعتی، رتبه 54 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 61 مدیریت تکنولوژی
محمد مهدی اوجی 1142 مجموعه مدیریت 32 رتبه 32 مدیریت مالی
فرید شعبانی 1142 مجموعه مدیریت 34 رتبه 34 مدیریت مالی
ایمان دهقانی 1142 مجموعه مدیریت 37 رتبه 37 مدیریت مالی
دارا مویدی 1142 مجموعه مدیریت 38 رتبه 38 مدیریت بازرگانی، رتبه 47 مدیریت کارآفرینی، رتبه 50 مدیریت منابع انسانی، رتبه 67 مدیریت فناوری، رتبه 76 مدیریت بازرگانی دریایی
علی نصراله زاده 1142 مجموعه مدیریت 41 رتبه 41 مدیریت مالی
علی غلامی 1142 مجموعه مدیریت 41 رتبه 41 مدیریت صنعتی، رتبه 52 مدیریت تکنولوژی، رتبه 56 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
فریبا نیک آیین 1142 مجموعه مدیریت 42 رتبه 42 مدیریت دولتی
سید محمد هادی شفایی 1142 مجموعه مدیریت 43 رتبه 43 کارآفرینی
محمد علی ناصحی 1142 مجموعه مدیریت 45 رتبه 45 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 63 مدیریت صنعتی، رتبه 99 مدیریت بازرگانی
رقیه جلیل زاده 1142 مجموعه مدیریت 46 رتبه 46 مدیریت مالی
ملیکا سیمائی 1142 مجموعه مدیریت 47 رتبه 47 مدیریت مالی
رضا امانی 1142 مجموعه مدیریت 47 رتبه 47 مدیریت صنعتی، رتبه 66 مدیریت تکنولوژی
سیده مریم حسینی 1142 مجموعه مدیریت 53 رتبه 53 مدیریت مالی
صبا پاک منش 1142 مجموعه مدیریت 53 رتبه 53 مدیریت بازرگانی، رتبه 56 مدیریت منابع انسانی، رتبه 59 مدیریت فناوری، رتبه 67 مدیریت تکنولوژی، رتبه 74 مدیریت کارآفرینی، رتبه 92 مدیریت صنعتی و حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 96 مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی دریایی
حسام توکلی 1142 مجموعه مدیریت 54 تلگرام می کند/54 مالی
سیده سمیرا مدنی 1142 مجموعه مدیریت 54 رتبه 54 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 68 مدیریت کارآفرینی، رتبه 73 مدیریت بازرگانی، رتبه 77 مدیریت منابع انسانی، رتبه 79 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 89 مدیریت فناوری
سید علیرضا نجات 1142 مجموعه مدیریت 54 رتبه 54 مدیریت بازرگانی، رتبه 70 مدیریت کارآفرینی، رتبه 92 مدیریت فناوری، رتبه 93 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 97 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
زهرا دلجو 1142 مجموعه مدیریت 55 رتبه 55 مدیریت کارآفرینی
فاطمه فقیهی 1142 مجموعه مدیریت 55 رتبه 55 مدیریت دولتی
مائده تقوی 1142 مجموعه مدیریت 57 رتبه 57 مدیریت مالی
مهران فقفوری 1142 مجموعه مدیریت 60 رتبه 60 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 98 مدیریت کارآفرینی
راحله ستایش ولی پور 1142 مجموعه مدیریت 60 رتبه 60 مدیریت کارآفرینی، رتبه 64 مدیریت بازرگانی، رتبه 72 مدیریت منابع انسانی، رتبه 82 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 83 مدیریت فناوری
سحر رفیعی 1142 مجموعه مدیریت 72 رتبه 72 مدیریت مالی
محمد حسین خطیب 1142 مجموعه مدیریت 72 رتبه 72 مدیریت بازرگانی
محمود علیمحمدی 1142 مجموعه مدیریت 73 رتبه 73 مدیریت مالی
غزال کاظمی 1142 مجموعه مدیریت 73 رتبه 73 مدیریت منابع انسانی
دلیر شیرعلی 1142 مجموعه مدیریت 78 رتبه 78 مدیریت مالی
سید سعید میری 1142 مجموعه مدیریت 80 رتبه 80 مدیریت مالی
محمد حسن حسنی 1142 مجموعه مدیریت 81 رتبه 81 مدیریت بازرگانی، رتبه 87 مدیریت فناوری، رتبه 92 مدیریت منابع انسانی، رتبه 93 مدیریت کارآفرینی، رتبه 94 مدیریت تکنولوژی
محمد نوری حسین آبادی 1142 مجموعه مدیریت 81 رتبه 81 مدیریت مالی
امیرعلی قربانی 1142 مجموعه مدیریت 87 رتبه 87 مدیریت مالی
زهرا شاه نظری 1142 مجموعه مدیریت 90 رتبه 90 مدیریت بازرگانی
مریم سرخی ملکی 1142 مجموعه مدیریت 92 رتبه 92 مدیریت بازرگانی
بهنام میری 1142 مجموعه مدیریت 93 رتبه 93 مدیریت دولتی
مهندسی مواد و نانو مواد (1272 و 1273)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد جواد سهرابی 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 1 رتبه 1 گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 1 استخراج فلزات، رتبه 1 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 1 سرامیک، رتبه 1 ریخته گری، رتبه 1 مهندسی پزشکی، رتبه 1 شکل دادن فلزات و رتبه 2 جوشکاری
امیر اردلان 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 1 رتبه 1 نانو مواد
طلایه توانگر 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 2 رتبه 2 گرایش استخراج فلزات، رتبه 2 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 3 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 3 شکل دادن فلزات، رتبه 3 ریخته گری، رتبه 3 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 4 جوشکاری و رتبه 4 مهندسی پزشکی
علی نبی زاده 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 4 رتبه 4 گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 4 شکل دادن فلزات، رتبه 4 استخراج فلزات، رتبه 4 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 4 ریخته گری، رتبه 5 سرامیک، رتبه 5 مهندسی پزشکی
میثم برارزاده گریودهی 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 4 رتبه 4 نانو مواد
مینا شریفی 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 5 رتبه 5 نانو مواد
صادق رضائی 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 6 رتبه 6 گرایش استخراج فلزات، رتبه 6 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 8 شناسایی و انتخا مواد مهندسی، رتبه 8 شکل دادن فلزات، رتبه 8 ریخته گری، رتبه 9 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 9 مهندسی پزشکی
امیر حسین علاقه مند فرد 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 6 رتبه 6 گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 6 شکل دادن فلزات، رتبه 6 ریخته گری، رتبه 7 مهندسی پزشکی، رتبه 8 استخراج فلزات و رتبه 8 خوردگی و حفاظت مواد
سارا دردانی حقیقی 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 7 رتبه 7 گرایش سرامیک، رتبه 7 مواد مرکب، رتبه 7 نانو مواد، رتبه 8 جوشکاری و رتبه 10 استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت مواد
ارسلان زارع 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 7 رتبه 7 جوشکاری، رتبه 8 مهندسی پزشکی
احسان عالی مارشک 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 8 رتبه 8 نانو مواد
امیر خدامرادی 1272و 1273 مهندسی مواد و نانو مواد 10 رتبه 10 نانو مواد
مجموعه زبان انگلیسی (1121)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سینا صالحی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 1 مترجمی زبان انگلیسی
رویا موسوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 1 زبان و ادبیات انگلیسی
مریم احسانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 2 آموزش زبان انگلیسی
سید هادی موسوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 2 زبان و ادبیات انگلیسی
مهران سماواتی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 2 مترجمی زبان انگلیسی
بهروز هوشیاری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 3 مترجمی زبان انگلیسی
حانیه اسعدی نظرلو 1121 مجموعه زبان انگلیسی 3 زبان و ادبیات انگلیسی
مریم مخلصی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 3 آموزش زبان انگلیسی
علی وفایی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 4 مترجمی زبان انگلیسی
فاطمه خواجه 1121 مجموعه زبان انگلیسی 4 آموزش زبان انگلیسی
سبا محقق 1121 مجموعه زبان انگلیسی 5 زبان و ادبیات انگلیسی
محمد مولوی اصل 1121 مجموعه زبان انگلیسی 6 آموزش زبان انگلیسی
مبین مرادی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 7 آموزش زبان انگلیسی
محمدحسين شاهوار 1121 مجموعه زبان انگلیسی 9 آموزش زبان انگلیسی
حمید عابدینی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 10 آموزش زبان انگلیسی
مشاوره و علوم تربیتی (1117 و 1143)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
ابراهیم جهاندار 1117و 1143 مشاوره و علوم تربیتی 1 رتبه 1 رشته مشاوره
فاطمه غلامی 1117و 1144 مشاوره و علوم تربیتی 2 رتبه 2 علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، رتبه 6 آموزش بزرگسالان و رتبه 8 تاریخ فلسفه آموزش و پرورش
صفورا مهدی فر 1117و 1145 مشاوره و علوم تربیتی 2 رتبه 2 علوم تربیتی در گرایش‌های مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی و رتبه 9 گرایش آموزش بزرگسالان
وحید عیوضی راد 1117و 1146 مشاوره و علوم تربیتی 2 رتبه 2 علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
علی رضائی 1117و 1147 مشاوره و علوم تربیتی 2 رتبه 2 علوم تربیتی در گرایش‌های آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی و پیش دبستانی، رتبه 4 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، رتبه 4 آموزش بزرگسالان و رتبه 5 برنامه ریزی درسی
محبوبه وحدانی 1117و 1148 مشاوره و علوم تربیتی 2 رتبه 2 رشته مشاوره
هانیه مرادی اقبال 1117و 1149 مشاوره و علوم تربیتی 3 رتبه 3 علوم تربیتی گرایش‌های آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی و پیش دبستانی
لیلا حسین زاده 1117و 1150 مشاوره و علوم تربیتی 4 رتبه 4 علوم تربیتی در گرایش‌های مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی
الهه قربان پور 1117و 1151 مشاوره و علوم تربیتی 4 رتبه 4 علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
احسان ذوالفقاری 1117و 1152 مشاوره و علوم تربیتی 5 رتبه 5 علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، رتبه 6 برنامه ریزی درسی، رتبه 7 تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، رتبه 7 آموزش بزرگسالان، رتبه 8 علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی
عليرضا مهديزاده 1117و 1153 مشاوره و علوم تربیتی 6 رتبه 6 علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی
طاهره مفرح 1117و 1154 مشاوره و علوم تربیتی 6 رتبه 6 علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی و رتبه 7 تکنولوژی آموزشی
صبا صفریان 1117و 1155 مشاوره و علوم تربیتی 7 رتبه 7 علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی
محمدرضا قلی پور 1117و 1156 مشاوره و علوم تربیتی 8 رتبه 8 علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان و رتبه 9 برنامه ریزی درسی
پریسا موید 1117و 1157 مشاوره و علوم تربیتی 9 رتبه 9 رشته مشاوره
زهرا انصاری اختر 1117و 1158 مشاوره و علوم تربیتی 9 رتبه 9 علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
محمود میرزاده 1117و 1159 مشاوره و علوم تربیتی 10 رتبه 10 علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی و رتبه 10 آموزش و بهسازی منابع انسانی
احسان رضازاده 1117و 1144 مشاوره و علوم تربیتی 10 رتبه 10 رشته مشاوره
مجموعه حقوق (1126)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
احسان موهبتی 1126 مجموعه حقوق 1 رتبه 1 حقوق عمومی، رتبه 1 حقوق محیط زیست، رتبه 1 حقوق دادرسی اداری، رتبه 5 حقوق ارتباطات و رتبه 6 حقوق بشر
سید سینا میررکنی 1126 مجموعه حقوق 1 رتبه 1 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، رتبه 1 حقوق شرکت‌های تجاری و رتبه 4 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
مصطفی امین پور 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق جزا و جرم شناسی، رتبه 2 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
محبوبه سادات حسینی 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 2 حقوق شرکت‌های تجاری
احسان خاطری 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق بشر
علی مختاری 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق عمومی، رتبه 2 حقوق دادرسی اداری و رتبه 3 حقوق محیط زیست
سیدمحسن حسینی 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق بین الملل و رتبه 9 حقوق ارتباطات
رضا علی پناه 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق بشر و رتبه 8 حقوق ارتباطات
میلاد خلیلی 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 3 حقوق شرکت‌های تجاری
مصطفی یکتافر 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق بین الملل، رتبه 4 حقوق ارتباطات
محمد صادق کزازی 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق عمومی، رتبه 3 حقوق دادرسی اداری، رتبه 3 حقوق ارتباطات، رتبه 4 حقوق محیط زیست و رتبه 8 حقوق بشر
جلال بایسته تجار 1126 مجموعه حقوق 5 رتبه 5 حقوق خصوصی، رتبه 5 حقوق اقتصادی، رتبه 5 حقوق سردفتری، رتبه 5 حقوق حمل و نقل، رتبه 5 فقه و حقوق اقتصادی و رتبه 5 حقوق مالی - اقتصادی
مهرنوش امیدوار عسکری 1126 مجموعه حقوق 5 رتبه 5 حقوق بین الملل
مهرداد آقائی 1126 مجموعه حقوق 5 رتبه 5 حقوق عمومی، رتبه 5 حقوق دادرسی اداری و رتبه 10 حقوق محیط زیست
شهرزاد غنی زاده 1126 مجموعه حقوق 6 رتبه 6 حقوق بین الملل
پدرام امیریان 1126 مجموعه حقوق 6 رتبه 6 حقوق عمومی، رتبه 6 حقوق دادرسی اداری و رتبه 9 حقوق محیط زیست
محمدرضا فیض آبادی 1126 مجموعه حقوق 6 رتبه 6 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 6 حقوق شرکت‌های تجاری
گلشید رمضانی 1126 مجموعه حقوق 7 رتبه 7 حقوق تجارت بین الملل و رتبه 7 حقوق نفت و گاز
مینا معین 1126 مجموعه حقوق 7 رتبه 7 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 7 حقوق شرکت‌های تجاری
میثم عروجی 1126 مجموعه حقوق 8 رتبه 8 حقوق عمومی و رتبه 8 حقوق دادرسی اداری
مسعود محمودی 1126 مجموعه حقوق 9 رتبه 9 حقوق خانواده و رتبه 9 معارف اسلامی و حقوق
الهام حبیب زاده 1126 مجموعه حقوق 9 رتبه 9 حقوق جزا و جرم شناسی، رتبه 9 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
نگار افتخار 1126 مجموعه حقوق 9 رتبه 9 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 9 حقوق شرکت‌های تجاری
محمد عینی 1126 مجموعه حقوق 10 رتبه 10 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 10 حقوق شرکت‌های تجاری
حمید نیک دستی 1126 مجموعه حقوق 10 رتبه 10 حقوق تجارت بین الملل و رتبه 10 حقوق نفت و گاز
حیدر امینی ادیب 1126 مجموعه حقوق 10 رتبه 10 حقوق عمومی
مجموعه روانشناسی (1133)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مجتبی شفیع پور 1133 روانشناسی 1 رتبه 1 گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
امیرهمایون حلاجیان 1133 روانشناسی 2 رتبه 2 گرایش روانشناسی بالینی
سپیده هدایتی 1133 روانشناسی 2 رتبه 2 گرایش روانسنجی
علی مساح 1133 روانشناسی 3 رتبه 3 گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
فاطمه قاسملو 1133 روانشناسی 3 رتبه 3 گرایش روانسنجی و رتبه 6 روانشناسی بالینی
آتنا بلادی 1133 روانشناسی 4 رتبه 4 گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی
عطیه متوسل 1133 روانشناسی 4 رتبه 4 روانشناسی تربیتی
لیلا آقاسی 1133 روانشناسی 4 رتبه 4 گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
ارغوان کیاکاظمی 1133 روانشناسی 5 رتبه 5 گرایش روانشناسی تربیتی
مهتاب فردی 1133 روانشناسی 5 رتبه 5 گرایش روانشناسی عمومی
سپهر رحیمیان 1133 روانشناسی 5 رتبه 5 گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی
حسن بهاروند ایران‌نیا 1133 روانشناسی 6 رتبه 6 گرایش روانشناسی عمومی، رتبه 7 روانشناسی بالینی و کودک و نوجوان
سمیرا سعیدی 1133 روانشناسی 6 رتبه 6 گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
پردیس بیدرام 1133 روانشناسی 7 رتبه 7 گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
پردیس اخوان طباطبائی 1133 روانشناسی 8 رتبه 8 گرایش روانشناسی بالینی
سمانه ابراهیم نژاد مقدم 1133 روانشناسی 8 رتبه 8 گرایش روانشناسی عمومی و رتبه 9 گرایش روانشناسی بالینی
حسین یاراحمدی 1133 روانشناسی 10 رتبه 10 گرایش روانشناسی بالینی
مجموعه علوم اقتصادی (1105)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد رشاد اصفهانی 1105 علوم اقتصادی 1 تمامی گرایش‌ها
سید علیرضا توکلی 1105 علوم اقتصادی 2 تمامی گرایش‌ها
محمد نادری تبار 1105 علوم اقتصادی 3 تمامی گرایش‌ها
پیمان شهیدی 1105 علوم اقتصادی 5 تمامی گرایش‌ها
مهدی شهرآبی 1105 علوم اقتصادی 7 تمامی گرایش‌ها
وحید رستم‌خانی 1105 علوم اقتصادی 8 تمامی گرایش‌ها
فروزان مهرپویان 1105 علوم اقتصادی 9 تمامی گرایش‌ها
مهندسی معدن (1268)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مرتضی شهبازنژاد 1268 مهندسی معدن 1 رتبه 1 گرایش فرآوری مواد معدنی و رتبه 3 گرایش معدن و محیط زیست
مبین هنربخش 1268 مهندسی معدن 1 رتبه 1 گرایش مکانیک سنگ، رتبه 1 گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی، رتبه 7 گرایش اکتشاف معدن و رتبه 8 معدن و محیط زیست
ارشان مشروطه چی 1268 مهندسی معدن 1 رتبه 1 گرایش استخراج معدن و رتبه 1 اقتصاد و مدیریت معدنی
غلامرضا خداداد محمودی 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 گرایش فرآوری مواد معدنی
حسین بالی 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 گرایش مکانیک سنگ، رتبه 2 گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی و رتبه 10 اکتشاف معدن
توحید رستم زاده 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 گرایش استخراج معدن و رتبه 2 اقتصاد و مدیریت معدنی
الهام سادات موسوی 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 گرایش اکتشاف معدن و رتبه 2 معدن و محیط زیست
مازیار مرادی 1268 مهندسی معدن 3 رتبه 3 مکانیک سنگ و رتبه 3 تونل و فضاهای زیرزمینی
جواد علی بابائی 1268 مهندسی معدن 3 رتبه 3 فرآوری مواد معدنی
حامد عرب لونزه 1268 مهندسی معدن 7 رتبه 7 گرایش مکانیک سنگ و رتبه 7 تونل و فضاهای زیرزمینی
محمد شمسی 1268 مهندسی معدن 8 رتبه 8 گرایش استخراج معدن و رتبه 8 اقتصاد و مدیریت معدنی
سهیل ابهریان 1268 مهندسی معدن 9 رتبه 9 مکانیک سنگ و رتبه 9 تونل و فضاهای زیرزمینی
علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
على مرتضى شفاهى 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 1 رتبه 1 گرایش روابط بین الملل و رتبه 9 دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی
ادریس پیری 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 1 رتبه 1 گرایش دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی و رتبه 10 روابط بین الملل
حسین پرویزی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 2 رتبه 2 گرایش علوم سیاسی و رتبه 4 اندیشه سیاسی در اسلام
مهدی رحیمی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 3 رتبه 3 گرایش روابط بین الملل
عماد هلالات 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 4 رتبه 4 گرایش مطالعات منطقه ای
سید صابر مصطفوی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 4 رتبه 4 گرایش علوم سیاسی و رتبه 6 اندیشه سیاسی در اسلام
رضا نوری زاده 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 5 رتبه 5 گرایش علوم سیاسی و رتبه 9 اندیشه سیاسی در اسلام
مسعود همدانی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 5 رتبه 5 گرایش مطالعات منطقه ای
مصطفی پاکدل مجد 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 رتبه 6 گرایش مطالعات منطقه ای
هاتف یزدانی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 رتبه 6 گرایش روابط بین الملل
محمد حسن ملک ثابت 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 رتبه 6 گرایش علوم سیاسی
احسان مصطفوی ماریان 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 گرایش اندیشه‌های سیاسی در اسلام و رتبه 10 علوم سیاسی
جواد بهرامیان 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 گرایش علوم سیاسی
امیرحسین اژدری 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی
مرتضی نصرالله زاده 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 گرایش روابط بین الملل
جمشید جمشیدی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 8 رتبه 8 گرایش علوم سیاسی
علاء کارگر 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 8 رتبه 8 گرایش روابط بین الملل
عبدالحمید انصاری 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 9 رتبه 9 گرایش علوم سیاسی
محمودرضا جلیلی 1130 علوم سیاسی و روابط بین الملل 10 رتبه 10 دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی
مجموعه زبان و ادبیات فارسی (1101)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد جوانمرد 1101 زبان و ادبیات فارسی 1 تمامی گرایش ها
پگاه پزشکی 1101 زبان و ادبیات فارسی 2 تمامی گرایش ها
کوثر دهقانی 1101 زبان و ادبیات فارسی 3 زبان و ادبیات فارسی
مهشید اسمعیلی 1101 زبان و ادبیات فارسی 3 کودک و نوجوان
کیمیا اکرامیان 1101 زبان و ادبیات فارسی 4 تمامی گرایش ها
سید محمدرضا مشتاقیان 1101 زبان و ادبیات فارسی 5 تمامی گرایش ها
فهیمه سادات هاشمی 1101 زبان و ادبیات فارسی 9 زبان و ادبیات فارسی
رسول مهرانفر 1101 زبان و ادبیات فارسی 9 ادبیات محض
علوم ورزشی- تربیت بدنی (1106)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد حسین ستارزاده 1106 علوم ورزشی - تربیت بدنی 2 رفتار حرکتی
فاطمه هاجرپور 1106 علوم ورزشی - تربیت بدنی 4 رفتار حرکتی
مصطفی ورمزیار 1106 علوم ورزشی - تربیت بدنی 4 بیومکانیک ورزشی
افشن خسرویان 1106 علوم ورزشی - تربیت بدنی 6 رفتار حرکتی
فرنوش عبدالحسین زاده 1106 علوم ورزشی - تربیت بدنی 9 مدیریت ورزشی
سمیه شبانی 1106 علوم ورزشی - تربیت بدنی 9 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تاریخ (1107)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیرحسین فرجی 1107 تاریخ 1 تمامی گرایش ها
علی شهبانی 1107 تاریخ 4 تاریخ عمومی جهان
امیرحسین فرجی 1107 تاریخ 7 تاریخ ایران اسلامی
محمد مهدی رئیسی 1107 تاریخ 10 تاریخ ایران باستان
علوم اجتماعی (1108)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سیدحمید حسینی 1108 علوم اجتماعی 1 تمامی گرایش ها
حمید روستا 1108 علوم اجتماعی 2 جامعه شناسی
دانیال اعلمی 1108 علوم اجتماعی 5
علوم ارتباطات اجتماعی (1138)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
فائزه النچری دهج 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 7 علوم ارتباطات اجتماعی و تبلیغات فرهنگی
سجاد خادمی زارع 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 9 مدیریت رسانه
رشته های مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی (1257 و 1285)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد همایون فر 1257و 1285 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی 1 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی
محمد صادق محمد زاده 1257و 1285 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی 3 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی
احسان حیدریان 1257و 1285 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی 6 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی
محمدرضا تدینی 1257و 1285 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی 7 مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی
سجاد افتخاری 1257و 1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 10 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی
مهندسی هوافضا (1279)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیر مهدی موتمن 1279 مهندسی هوافضا 1 تمامی گرایش ها
حکمت طاهری نژاد 1279 مهندسی هوافضا 6 تمامی گرایش ها
مهسا قاسمی 1279 مهندسی هوافضا 10 تمامی گرایش ها
علوم زمین (1201)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
زینب آقازاده خانشیر 1201 علوم زمین 1 زمین شناسی نفت
زویا پیرویان 1201 علوم زمین 2 پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
جواد سبحانی 1201 علوم زمین 4 زمین شناسی زیست محیطی
علی اکبری صادق آباد 1201 علوم زمین 5 سنجش
سید امیر میرمحمدی 1201 علوم زمین 6 زمین شیمی و زمین شناسی زیست محیطی
میلاد مرادی 1201 علوم زمین 7 زمین شناسی نفت
افشین زیادپور 1201 علوم زمین 9 زمین شناسی زیست محیطی
مجموعه شیمی (1203)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مسعود دلسوز 1203 مجموعه شیمی 3 شیمی کاربردی
رشته‌ های فیزیک و فوتونیک (1205 و 1204)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیرحسین محمدپور 1204و1205 فیزیک و فوتونیک 1 فوتونیک
امیر شریعت 1204و1205 فیزیک و فوتونیک 5 فیزیک
علی گرامیان نژاد 1204و1205 فیزیک و فوتونیک 6 فوتونیک
امیرحسین محمدپور 1204و1205 فیزیک و فوتونیک 9 فیزیک
امیرحسین محمدپور 1204و1205 فیزیک و فوتونیک 9 فوتونیک
پوریا قاسمی 1204و1205 فیزیک و فوتونیک 10 فیزیک
آمار (1207)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مریم جباری 1207 آمار 5 تمامی گرایش ها
شبنم طیوری 1207 آمار 7 تمامی گرایش ها
مجموعه ریاضی (1208)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سمیه علی پناه 1208 مجموعه ریاضی 1 ریاضی کاربردی
کسری حسینی 1208 مجموعه ریاضی 3 ریاضی مالی و رمز و کد
امیر رضا معمارزاده 1208 مجموعه ریاضی 3 ریاضی محض
مجموعه علوم کامپیوتر (1209)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
حسین یوسفی زاده 1209 علوم کامپیوتر 1 تمامی گرایش ها
مرتضی نیکپور 1209 علوم کامپیوتر 3 تمامی گرایش ها
رشته‌ های زیست شناسی گیاهی و زیست شناسی جانوری (1213 و 1214)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امید حیرانی 1213و1214 زیست شناسی گیاهی و جانوری 1 تمامی گرایش ها (زیست شناسی جانوری)
نرگس چراغی 1213و1214 زیست شناسی گیاهی و جانوری 2 رتبه 2 بیوسیستماتیک و رتبه 4 فیزیولوژی سلولی تکوینی
مریم نصیری 1213و1214 زیست شناسی گیاهی و جانوری 3 زیست جانوری
آرزو میری 1213و1214 زیست شناسی گیاهی و جانوری 7 رتبه 7 سیستماتیک و بوم شناسی و رتبه 10 فیزیولوژی
مهندسی معماری کشتی (1256)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
پدرام قرقانی 1256 مهندسی معماری کشتی 1 تمامی گرایش‌ها
مهندسی صنایع (1259)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سید حسین فتاح 1259 مهندسی صنایع 1 آینده پژوهی
محمدمهدی حسن بگلو 1259 مهندسی صنایع 2
مهران بهتویی 1259 مهندسی صنایع 4 سیستم‌های کلان
فائزه عسکری 1259 مهندسی صنایع 5 سیستم‌های کلان
علوم و مهندسی آب (1302)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیرمحمد آرش 1302 علوم و مهندسی آب 2 سازه‌های آبی
دانیال الله یاری 1302 علوم و مهندسی آب 3 هواشناسی کشاورزی
آرمین انصاری 1302 علوم و مهندسی آب 3 سازه‌های آبی
محمد دلپسند 1302 علوم و مهندسی آب 3 رتبه 3 منابع آب و رتبه 10 سازه های آبی
آرمیتا معتمدی 1302 علوم و مهندسی آب 4 منابع آب
آرش زندی 1302 علوم و مهندسی آب 5 مدیریت منابع آب
مهدی کاظمی 1302 علوم و مهندسی آب 5 سازه‌های آبی
زراعت و اصلاح نباتات (1303)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
نیما باقری 1303 زراعت و اصلاح نباتات 1 آگروتکنولوژی
علوم و مهندسی باغبانی (1305)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
اعظم لگزیان 1305 علوم و مهندسی باغبانی 1 تمامی گرایش ها
محمد جواد حاج اسماعیلی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 5 تمامی گرایش ها
حسین احمدی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 6 تمامی گرایش ها
علوم خاک (1308)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
بهزاد محمد حسینی 1308 علوم خاک 1 تمامی گرایش ها
علوم دام و طیور (1309)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
میلاد نوروزی 1309 علوم دام و طیور 4 تمامی گرایش ها
علوم و مهندسی محیط زیست (1317)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
زینب موسی نیا 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 1 تمامی گرایش ها
مریم قادریان 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 6 تمامی گرایش ها
مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
هادی علیپور 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 1 طراحی و ساخت
بیوتکنولوژی کشاورزی (1324)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مهسا امانی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 1 تمامی گرایش ها
هنرهای تصویری و طراحی (1358)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
کیمیا شریعتی 1358 هنرهای تصویری و طراحی 3
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سارا امینی 1359 هنرهای پزوهشی و صنایع دستی 3 هنرهای اسلامی
کوروش محمدی نژاد 1359 هنرهای پزوهشی و صنایع دستی 6 صنایع دستی
هنرهای ساخت و معماری (1361)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
شرمین شرکت 1361 هنرهای ساخت و معماری 1 فناوری معماری
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و اسامی رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©