اسامی برخی از رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 97

رتبه هاي برتر ارشد 96

امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از داوطلبان مدرسان شریف بوده است و می توانید اسامی رتبه های برتر گروه های آموزشی را در جدول زیر مشاهده کنید. توجه داشته باشید که سایر اسامی رتبه های برتر، متعاقباً به جدول زیر اضافه خواهند شد.

 

 

اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون ارشد 97
مهندسی برق (1251)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
حسین رحیمی نیا 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری، رتبه 1 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 1 مهندسی پزشکی، رتبه 1 مهندسی مکاترونیک، رتبه 2 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 4 مخابرات میدان و موج، رتبه 6 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی و رتبه 10 سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
سید احسان حجازی 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 کنترل،  رتبه 2 مهندسی پزشکی ،  رتبه 3 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 4 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 7 سیستم های قدرت و مخابرات میدان و موج و مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرزی های تجدیدپذیر، مهندسی هسته ای ،  رتبه 10 مخابرات میدان و موج ، رتبه 16 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 26 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
روزبه قاسمی زاده 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای، رتبه 2 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 2 مهندسی مکاترونیک، رتبه 12 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن،  رتبه 42 مخابرات میدان و موج، ، رتبه 62 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی صدا
محمدرضا فتحعلی 1251 مهندسی برق 1 رتبه 1 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 2 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای، رتبه 4 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 5 مهندسی مکاترونیک، رتبه 19 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 23 مخابرات میدان و موج، رتبه 28 مهندسی پزشکی، رتبه 31 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافندغیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
مجتبى رضاپور 1251 مهندسی برق 2 رتبه 2 الکترونیک، 3 مهدسی پزشکی، 4 مکاترونیک، 6 مخابرات میدان، 7 مخابرات سیستم
امیر امیری نژاد 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک، رتبه 5 مخابرات میدان و موج و مخابرات سیستم، رتبه 4 مهندسی پزشکی، رتبه 6 مهندسی مکاترونیک، رتبه 7 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 11 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی و رتبه 19 سیستم های قدرت و مهندسی سیستم های انرژی
علیرضا محمدامینی 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 سیستمهای قدرت و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای، رتبه 5 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 10 مهندسی مکاترونیک، رتبه 39 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 89 مخابرات میدان و موج
ابوالفضل عطار 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 5 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی  سیستم های انرژی،  رتبه 16 مهندسی مکاترونیک، رتبه 18 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 44 مخابرات میدان و موج ، رتبه 45 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 73 مدارهای  مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافندغیرعامل و مهندسی فتونیک، رتبه 83 مهندسی پزشکی
صادق محمدی حسین آبادی 1251 مهندسی برق 3 رتبه 3 مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری، رتبه 6 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا،  رتبه 9 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک، رتبه 14 مهندسی پزشکی، رتبه 21 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ،  رتبه 25 سیستم های قدرت و  مهندسی سیستم های انرژی، رتبه 26 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، ،  رتبه 27 مهندسی مکاترونیک
سپهر دهدشتیان 1251 مهندسی برق 5 رتبه 5 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک، رتبه 8 مهندسی مکاترونیک، رتبه 9 مهندسی پزشکی، رتبه 11 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 13 مخابرات میدان و موج، رتبه 33 الکترونیک قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی
سید اسماعیل معصومی 1251 مهندسی برق 6 رتبه 6  سیستم های قدرت، رتبه 8 الکترونیک قدرت ، رتبه 12 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 45 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 91 مخابرات میدان و موج
سید حمید حسینی 1251 مهندسی برق 6 رتبه 6 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 19 مهندسی پزشکی ، رتبه 28 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 30 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ، رتبه 34 مخابرات میدان و موج ، رتبه 36 مخابرات سیستم و مهندسی  فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 49 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری
مهتا احمدی 1251 مجموعه مهندسی برق 6 رتبه 6 مهندسی پزشکی، رتبه 8 الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی نانو فناوری و مهندسی فتونیک، رتبه 8 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 13 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 16 مخابرات میدان و موج ، رتبه 26 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 34 الکترونیک قدرت ، رتبه 49 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای و مهندسی راه آهن برقی
بیژن الیاسی 1251 مجموعه مهندسی برق 7 رتبه 7 الکترونیک قدرت، رتبه 9 قدرت و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 24 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 26 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 42 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره ،‌رتبه 47 مخابرات میدان و موج ، رتبه 80 مهندسی پزشکی
پوریا اسمعیلی دخت 1251 مجموعه مهندسی برق 7 رتبه 7 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک،
رتبه 7 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 22 مخابرات میدان و موج ، رتبه 34 مهندسی پزشکی،
رتبه 43 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 46 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره ای و مهندسی مخابرات امنیتی ، رتبه 47 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 57 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مینا حبیبی 1251 مجموعه مهندسی برق 8 رتبه 8 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 10 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 22 مهندسی مکاترونیک و رتبه 46 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 59 مخابرات میدان و موج
محمد رضایی فر 1251 مجموعه مهندسی برق 8 رتبه 8 مهندسی پزشکی، رتبه 9 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ،
رتبه 14 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری، رتبه 19 مخابرات میدان و موج و رتبه 29 مهندسی مکاترونیک، رتبه 32 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن , رتبه 40 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی و رتبه 60 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای
سیدعلی تولیت 1251 مجموعه مهندسی برق 9 رتبه 9 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 15 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 27 کنترل و مهندسی کنترل و علام راه آهن ، رتبه 30 نخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی مخابرات امنیتی ، رتبه 44 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 51 مخابرات میدان و موج ، رتبه 53 مهندسی پزشکی ، رتبه 88 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک
سبحان احمدیه 1251 مجموعه مهندسی برق 10 رتبه 10 مدارهای مجتمع الکترونیک و افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و سیستم های الکترونیک
دیجیتال و پدافند غبرعامل و مهندسی فوتونیک و مهندسی نانوفناوری ، رتبه 12 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
شیرین چهل گامی 1251 مجموعه مهندسی برق 11 رتبه 11 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 27 مهندسی پزشکی ، رتبه 65 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 69 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 91 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 97سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
رامین صفوی نژاد 1251 مجموعه مهندسی برق 11 رتبه 11 مخابرات میدان و موج، رتبه 20 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره ومهندسی صدا مهندسی مخابرات امنیتی،
رتبه 22 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه اهن، رتبه 29 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 32 سیستم های
قدرت و سامانه های برقی حمل ونقل و مهندسی راه اهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
و مهندسی هسته ای، رتبه 42 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری،
رتبه 42 مهندسی پزشکی، رتبه 95 مهندسی مکاترونیک
عرفان خرم 1251 مجموعه مهندسی برق 14 رتبه 14 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 16 مهندسی پزشکی ، رتبه 23 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک، رتبه 24 مخابرات میدان و موج ، رتبه 29 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 37 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 46 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 52 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
مهیار صفی اله 1251 مجموعه مهندسی برق 15 رتبه 15 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک ،‌رتبه 20 مهندسی پزشکی ، رتبه 21 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 25 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صدا ، رتبه 28 مخابرات میدان و موج ، رتبه 54 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 64 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 85 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
امیرحسین شاکر 1251 مجموعه مهندسی برق 15 رتبه 15 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 33 مهندسی پزشکی ، رتبه 57 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 64 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 65 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه75 مخابرات میدان و موج ، رتبه 78 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا
سید مهیار توفیقی میلانی 1251 مجموعه مهندسی برق 16 رتبه 16 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهنسید راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی هاس تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 23 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 50 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 77 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه
جواد خداپرست 1251 مجموعه مهندسی برق 17 رتبه 17 سیسنم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 22 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 48 مهندسی مکاترونیک
مهران بخشی 1251 مجموعه مهندسی برق 17 رتبه 17 مخابرات میدان و موج ، رتبه 22 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 25 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری ، رتبه 30 مهندسی پزشکی ، رتبه 75 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 80 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 86 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
میلاد فرجاد نسب 1251 مجموعه مهندسی برق 17 رتبه 17 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه40 مهندسی پزشکی، رتبه 45 الکترونیک و ماشین های الکتریکی ، رتبه 46 مخابرات میدان و موج ، رتبه 48 سیستم های الکترونیک ، سامانه های حمل و نقل برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 48 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره ، رتبه 74 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 80 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری
امیر حسین یوسفی 1251 مجموعه مهندسی برق 18 رتبه 18 مخابرات سیستم و رتبه 28 مدارهای مجتمع الکترونیک و رتبه 27 مخابرات میدان و موج ، رتبه 61 مهندسی راه آهن برقی و رتبه 36 مهندسی کنترل و علائم راه آهن و رتبه 25 مهندسی پزشکی و رتبه 62 مهندسی مکاترونیک
سید رئوف سید طباطبایی 1251 مجموعه مهندسی برق 18 رتبه 18 مهندسی مکاترونیک، رتبه 22 مدارهای مجنمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک، رتبه 55 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 72 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 36 مخابرات میدان و موج، رتبه 85 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره ای و مهندسی صدا، رتبه 65 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 74 مهندسی پزشکی
امیررضا غفاری داریان 1251 مجموعه مهندسی برق 18 رتبه 18 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستعم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای، رتبه 28 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 52 مهندسی مکاترونیک
امیرحسین یوسفی رامندی 1251 مجموعه مهندسی برق 18 رتبه 18 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا و رتبه 25 مهندسی پزشکی ، رتبه 27 مخابرات میدان وموج ، رتبه 28 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌، رتبه 36 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 44 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 61 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 62 مهندسی مکاترونیک
سید ماهان ابراهیمی 1251 مجموعه مهندسی برق 21 رتبه 21 الکتعرونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 23 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 43 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 57 کنترل و مهندسی منترل و علائم راه آهن
احمدرضا دارابی 1251 مجموعه مهندسی برق 22 رتبه 22 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 32 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 40مهندسی مکاترونیک ، رتبه 58 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن
محمد نوروزی 1251 مجموعه مهندسی برق 23 رتبه 23 مهندسی پزشکی ، رتبه 42 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 71 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری ، رتبه 83 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن
حمید جعفری شارمی 1251 مجموعه مهندسی برق 24 رتبه 24 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌، رتبه 34 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 29 مهندسی پزشکی ، رتبه 50 مخابرات میدان و موج ، رتبه 51 مهندسی مکاترونیک،
امیرحسین مطلبی مرج 1251 مجموعه مهندسی برق 25 رتبه 25 مخابرات میدان و موج ، رتبه 49 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 75 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ،رتبه 77 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 80 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 94 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌
امين رباطيان 1251 مجموعه مهندسی برق 26 رتبه 26 مخابرات سیستم، مهندسی فناوری ماهواره، مهندسی صدا،
رتبه 37 کنترل، مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 37 مهندسی پزشکی،
رتبه 47 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
رتبه 64 سیستم های قدرت، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرزی های تجدیدپذیر
مهندسی هسته ای ، رتبه 50 مدارهای مجتمع الکترونیک، پدافند غیر عامل، مهندسی نانو الکترو مکانیک
محمد ساکی 1251 مجموعه مهندسی برق 27 رتبه 27 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌ ، رتبه 30 مخابرات میدان و موج ، رتبه 32 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 38 مهندسی پزشکی ، رتبه 41 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 49 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 51 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 53 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
بهزاد عبدی 1251 مجموعه مهندسی برق 27 رتبه 27 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 37 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 39 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 93 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن
حسن کشوری خجسته 1251 مجموعه مهندسی برق 27 رتبه 27 مخابرات ، مخابرات امن و شبکه های مخابراتی، مهندسی فناوری ماهواره ای، مهندسی مخابرات امنیتی ، رتبه 44 مهندسی فوتونیک، مدارهای مجتمع الکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال،
رتبه 32 مهندسی پزشکی ، ،رتبه 33 مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری، رتبه 40 کنترل و علائم راه آهن،
رتبه 70 سیستم های قدرت، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی، و هسته ای،
رتبه 52 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 91 مهندسی مکاترونیک
حسين زارع زاده 1251 مجموعه مهندسی برق 28 مهندسی كنترل و علائم راه آهن
کیومرث شریفی 1251 مجموعه مهندسی برق 33 مخابرات سیستم، مهندسی فناوری ماهواره،
مهندسی مخابرات امنیتی
حمیدرضا دریابار 1251 مجموعه مهندسی برق 33 رتبه 33 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 49 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 66 مهندسی مکاترونیک
احسان نیک نامی 1251 مجموعه مهندسی برق 34 رتبه 34 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 50 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 76 مهندسی مکاترونیک
والیه انصاری نژاد 1251 مجموعه مهندسی برق 35 رتبه 35 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 50 مهندسی پزشکی ، رتبه 55 مخابرات میدان و موج ، رتبه 63 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، رتبه 71 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 70 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌
عباس سالمی نژاد 1251 مجموعه مهندسی برق 35 رتبه 35کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، رتبه 76 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 86 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 89 مهندسی پزشکی ، رتبه 96 مهندسی مکاترونیک
عماد قنبری 1251 مجموعه مهندسی برق 36 رتبه 36 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه اهن برقی و مهندسی سیستم های
انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای، رتبه 61 الکترونیک قدرت و ماشین های
الکتریکی، رتبه 85 مخابرات میدان و موج، رتبه 98 مهندسی مکاترونیک
مجتبی طالبی نژاد میمندی 1251 مجموعه مهندسی برق 36 رتبه 36مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری ، رتبه 66 مهندسی پزشکی ، رتبه 68 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 76 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا، رتبه 82 مخابرات میدان و موج
محمد هاشمی 1251 مجموعه مهندسی برق 37 رتبه 37 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری، رتبه 59 مهندسی مکاترونیک، رتبه80 مخابرات میدان و موج، رتبه 93 مهندسی پزشکی
محمد صالحی 1251 مجموعه مهندسی برق 40 رتبه 40 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری، رتبه 43 مخابرات میدان و موج، رتبه 63 مهندسی مکاترونیک، رتبه 95 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا و مهندس مخابرات امنیتی
ناصر زرین کار 1251 مجموعه مهندسی برق 43 رتبه 43 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری، رتبه 53 مهندسی مکاترونیک، رتبه 97 مخابرات میدان و موج
سیده نيلوفر باقريان 1251 مجموعه مهندسی برق 45 رتبه 45 سیستم های قدرت، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی سیستم های انرژی،
مهندسی هسته ای، رتبه 68 الکترونیک قدرت و ماین های الکتریکی
میر ساجد پور میر اصغریان 1251 مجموعه مهندسی برق 46 رتبه 46 سیستم های قدرت، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی هسته ای، رتبه 70
الکترونیک قدرت، و ماشین های الکتریکی
عارف حاجی عزیزی 1251 مجموعه مهندسی برق 50 رتبه 50 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا و مهندس مخابرات امنیتی،
رتبه 60 مخابرات میدان و موج، رتبه 78 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو فناوری، رتبه 82 مهندسی پزشکی
امیررضا زمانی بابگهری 1251 مجموعه مهندسی برق 54 رتبه 54 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه اهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندس هسته ای
علی عمیق 1251 مجموعه مهندسی برق 55 رتبه 55 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیر عامل و مهندسی فتونیک و مهندسی نانو
فناوری، رتبه 69 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا و مهندسی
مخابرات امنیتی، رتبه 70 مهندسی پزشکیف رتبه 86 مخابرات میدان و موج
علیرضا جعفری نطنزی 1251 مجموعه مهندسی برق 56 رتبه 56 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، رتبه 75 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی راه اهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
پیمان غلامی 1251 مجموعه مهندسی برق 56 رتبه 56 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره ومهندسی صدا مهندسی مخابرات امنیتی، رتبه 72 مخابرات میدان و موج،
رتبه 84 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه اهن، رتبه 87 مهندسی پزشکی، رتبه 93 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
محمد اکبری 1251 مجموعه مهندسی برق 58 رتبه 58 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا ، رتبه 90 مهندسی پزشکی
علی حاجی علی بیگلو 1251 مجموعه مهندسی برق 59 رتبه 59 سیستم های قدرت، مهندسی هسته ای، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی راه آهن برقی، سامانه های برقی حمل و نقل،
رتبه 83 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
سعید حسن بیگی 1251 مجموعه مهندسی برق 63 رتبه 63 مدارهای مجتمع الکترونیک، رتبه 94 مهندسی پزشکی، رتبه 93 مخابرات
نیما حق کیش 1251 مجموعه مهندسی برق 64 رتبه 64 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری ، رتبه 77 مهندسی مکاترونیک
میلاد بهرامی فرد 1251 مجموعه مهندسی برق 67 رتبه 67 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، رتبه 69 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
سعید چهره پاک 1251 مجموعه مهندسی برق 68 رتبه 68 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای ، رتبه 88 لکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
علیرضا شیرانی بیدابادی 1251 مجموعه مهندسی برق 68 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن
احمد وثوقی حمزه خانلو 1251 مجموعه مهندسی برق 71 رتبه 71 برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدناپذیر و مهندسی هسته ای و رتبه 91
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مریم کاظمی اسکری 1251 مجموعه مهندسی برق 79 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن
سروش قمری 1251 مجموعه مهندسی برق 80 رتبه 80 سیستم های قدرت و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی و مهندسی راه آهن برقی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
امیرعباس قانع عزابادی 1251 مجموعه مهندسی برق 81 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌، رتبه 34 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا
سبحان فلاح لاله زاری 1251 مجموعه مهندسی برق 83 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
علیرضا کاوسی 1251 مجموعه مهندسی برق 87 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا
کیهان گودرزیان 1251 مجموعه مهندسی برق 88 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
سعید صدیق 1251 مجموعه مهندسی برق 91 سیستم های قدرت و سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی هسته ای
انسیه خزاعی 1251 مجموعه مهندسی برق 96 مهندسی پزشکی
میر حامد پور میر اصغریان 1251 مجموعه مهندسی برق 98 سیستم های قدرت، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر،
، مهندسی هسته ای
آسا برزابادی فراهانی 1251 مجموعه مهندسی برق 98 رتبه 98 مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی پدافند غیرعامل و مهندسی فتونیک و مهندسی و نانو فناوری‌، رتبه 34 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا
میلاد اسماعیل زاده 1251 مجموعه مهندسی برق 99 مخابرات سیستم و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی صدا
مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری (1148)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
بهراد بهروش 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 1 MBA
امیر رضا رشید خانی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 2 MBA
سینا میرویسی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 3 MBA
سمانه گنجی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 4 MBA
هادی رحیمی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 5 MBA
امیر محمد محمدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 6 MBA
علیرضا نجاری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 7 MBA
درسا غمخوار 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 8 MBA
علیرضا کشاورزی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 9 MBA
سعید صالحی مرتب 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 10 MBA
علی زارع 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 12 MBA
کوروش سید زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 13 MBA
مهدی فاضل دهکردی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 17 MBA
نیکنام تیراندازی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 16 MBA
امید ارحمی
1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 18 MBA
عطا محمدیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 20 MBA
محمد عسگری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 21 MBA
امیرحسین حسنی
1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 22 MBA
آرش احمدی
1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 23 MBA
نگار مساوات 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 24 MBA
محبوبه محمد علیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 25 MBA
الهه ایران نژاد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 26 MBA
علی توکل پناه علی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 27 MBA
مسلم عالی پور 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 28 MBA
صالح اسکندرزاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 29 MBA
سمیرا نعیم 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 30 MBA
رامین افضلی هوتکی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 31 MBA
رامبد بهمردی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 32 MBA
کیانا شریف پور 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 33 MBA
محمد رضا پناهی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 34 MBA
امیرحسین ترکزاد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 35 MBA
مجتبی عبدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 36 MBA
سید ایمان موسوی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 37 MBA
امیر قربانیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 38 MBA
رضا رخشانی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 39 MBA
علی پورانتظاری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 41 MBA
محمدرضا علمی فرد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 42 MBA
محمدرضا پژوهان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 43 MBA
مریم شریف زاده اصل 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 45 MBA
امیر بهادر علیزاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 46 MBA
مانا فریور 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 47 MBA
مجتبی ابوطالبی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 49 MBA
احسان درخشی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 50 MBA
احسان معتمدی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 51 MBA
سیدمحمد میر اسماعیلی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 52 MBA
عسل عباسی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 53 MBA
سید محمد صفوی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 54 MBA
محمد صالح ناصحی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 57 MBA
محمد پسندیده فرد 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 59 MBA
محمد تقی صبحیه 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 60 MBA
سیدرضا حسین زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 61 MBA
عارفه میکائیلی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 64 MBA
یاسمن توانگر 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 65 MBA
احمد حسن زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 67 MBA
محمد آقا بابایی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 68 MBA
نازنین حبیب زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 70 MBA
پوریا نجاتی فر 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 72 MBA
محمد حسام حاجی قاسمی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 73 MBA
رضا معصومی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 74 MBA
محمد فردوسیان 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 77 MBA
فاطمه حاجی زاده 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 79 MBA
محمد امین نوربخش 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 80 MBA
نگین حقی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 88 MBA
زهرا جمعه فرسنگی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 89 MBA
پریسا فرحم 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 90 MBA
امیر حسین طاهری 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 91 MBA
سعید فروتن 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 93 MBA
امیر حسین زعفرانی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 95 MBA
سروش بهرامی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 98 MBA
علی فتوحی 1148 مدیریت کسب و کار (MBA) و مدیریت امور شهری 99 MBA
مجموعه حسابداری (1134)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مهراد جعفری 1134 حسابداری 1 رتبه 1 در تمامی گرایش‌های مجموعه حسابداری
سمیه گلی تالاری 1134 حسابداری 2 رتبه 2 گرایش حسابداری، رتبه 3 حسابداری مدیریت و رتبه 4 حسابرسی
یاشار معرفتی 1134 حسابداری 4 رتبه 4 حسابداری، رتبه 4 حسابداری مدیریت و رتبه 6 حسابرسی
محمد جواد بانشی 1134 حسابداری 5 رتبه 5 حسابداری، رتبه 5 حسابرسی و رتبه 7 حسابداری مدیریت
افشین کریمی 1134 حسابداری 6 رتبه 6 حسابداری مدیریت
شمین کمالی 1134 حسابداری 7 رتبه 7 حسابداری
پرستور دهپور 1134 حسابداری 8 رتبه 8 حسابداری
محسن قاسمی فرد 1134 حسابداری 9 رتبه 9 حسابداری
پیمان بایزیدی
1134 حسابداری 9 رتبه 9 حسابرسی
میثم پیری 1134 حسابداری 10 رتبه 10 حسابداری
محمد علی حبیبی 1134 حسابداری 11 رتبه 11 حسابداری مدیریت ، رتبه 12 حسابداری ، رتبه 14 حسابرسی
جمیل احمدی 1134 حسابداری 11 رتبه 11 حسابداری، رتبه 13 حسابرسی، رتبه 16 حسابداری مدیریت
فریده گرامی 1134 حسابداری 12 رتبه 12 حسابرسی، رتبه 15 حسابداری، رتبه 18 حسابداری مدیریت
رضا ماشینی 1134 حسابداری 14 رتبه 14 حسابداری، رتبه 19 حسابرسی
سعید ایزدی 1134 حسابداری 15 رتبه 15 حسابرسی، رتبه 24 حسابداری و رتبه 31 حسابداری مدیریت
عفت روحانی 1134 حسابداری 17 رتبه 17 حسابداری، رتبه 21 حسابرسی، رتبه 20 حسابداری مدیریت
سمیرا گوهری خاتون 1134 حسابداری 18 رتبه 18 حسابداری
احمد محمود آبادی 1134 حسابداری 20 رتبه 20 حسابداری، رتبه 34 حسابرسی
فاطمه نصرتی 1134 حسابداری 22 رتبه 22 حسابداری
غزاله بابابیک 1134 حسابداری 25 رتبه 25 حسابداری، رتبه 31 حسابرسی، رتبه 32 حسابداری مدیریت
علیرضا فیروز کوهی 1134 حسابداری 26 رتبه 26 حسابرسی ، رتبه 28 حسابداری مدیریت ، رتبه 30 حسابداری
زهره مرادی 1134 حسابداری 28 رتبه 28 حسابداری ، رتبه 30 حسابرسی ، رتبه 33 حسابداری مدیریت
ریحانه سینا فر 1134 حسابداری 29 رتبه 29 حسابداری، رتبه 34 حسابرسی
جلیل مرادی 1134 حسابداری 31 رتبه 31 حسابرسی، رتبه 37 حسابداری
جواد روشن ضمیر 1134 حسابداری 33 رتبه 33 حسابداری، رتبه 35 حسابرسی، رتبه 36 حسابداری مدیریت
مجتبی نصیری نژاد 1134 حسابداری 36 رتبه 36 حسابداری، رتبه 38 حسابرسی، رتبه 44 حسابداری مدیریت
سهیل کرمی 1134 حسابداری 40 رتبه 40 حسابداری، رتبه 42 حسابداری مدیریت، رتبه 48 حسابرسی
رضا طلوتی 1134 حسابداری 46 رتبه 46 حسابداری و حسابداری مدیریت ، رتبه 52 حسابرسی
الهام ملک زاده 1134 حسابداری 50 رتبه 50حسابداری مدیریت ، رتبه 54 حسابداری ، رتبه 65 حسابرسی
امین شرکت بزازان 1134 حسابداری 54 رتبه 54 حسابداری مدیریت ، رتبه 59 حسابداری ، رتبه 93 حسابرسی
امیر عندلیب 1134 حسابداری 53 رتبه 53 حسابداری، رتبه 56 حسابداری مدیریت
سیده زهرا خسروی 1134 حسابداری 55 رتبه 54 حسابرسی ، رتبه 55 حسابداری ، رتبه 83 حسابداری مدیریت
زهرا محسنی 1134 حسابداری 59 رتبه 59 حسابرسی ، رتبه 91 حسابداری ، رتبه 93 حسابداری مدیریت
زینب سادات هاشمی 1134 حسابداری 61 رتبه 61 حسابرسی ، رتبه 75 حسابداری مدیریت ، رتبه 76 حسابداری
فاطمه شعبانی 1134 حسابداری 67 رتبه 67 حسابرسی ، رتبه 88 حسابداری ، رتبه 89 حسابداری مدیریت
محمد قدسی 1134 حسابداری 70 رتبه 70 حسابداری، رتبه 76 حسابداری مدیریت
امیر حاجی آقا پور 1134 حسابداری 73 رتبه 73 مدیریت حسابداری ، رتبه 85 حسابرسی ، رتبه 86 حسابداری
کسری کاسب 1134 حسابداری 80 رتبه 80 حسابداری، رتبه 86 حسابرسی، رتبه 88 حسابداری مدیریت
فهیمه حسنی 1134 حسابداری 83 رتبه 83 حسابداری ، رتبه 87 حسابداری مدیریت ، رتبه 90 حسابرسی
مهرداد خاکپور 1134 حسابداری 94 رتبه 94 حسابداری، رتبه 97 حسابداری مدیریت و رتبه 100 حسابرسی
الهه تقیان 1134 حسابداری 96 رتبه 96 حسابداری مدیریت، رتبه 99 حسابداری
سمیرا معنوی 1134 حسابداری 100 رتبه 100 حسابداری
مهندسی مکانیک (1267)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سینا کاظمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 1 رتبه 1 کلیه گرایشها و رتبه 2 ساخت و تولید
محمدامین عبودی زاده 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 3 رتبه 3 کلیه گرایشها و رتبه 11 ساخت و تولید
علی ذوعلم 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 4 رتبه 4 کلیه گرایشها و رتبه 13 ساخت و تولید
ماهان صفرپور 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 4 رتبه 4 ساخت و تولید
علی صداقت 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 5 رتبه 5 تبدیل انرژی و سیستمهای انرژی و مهندسی هسته ای،
رتبه 6 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره
رتبه 6 مهندسی پزشکی و رتبه 6 سیستم محرکه خودرو، مواد مرکب، رتبه 6 مهندسی مکاترونیک، رتبه 7 سازه بدنه خودرو، رتبه 10 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ،رتبه 14 ساخت و تولید، جوش، مهندسی سیستم های میکرو ونانو الکترو مکانیک،
کامیاب خرمشاهی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 5 رتبه 5 مهندسی پزشکی، رتبه 5 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 5 سازه بدنه خودرو، رتبه 6 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 7 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ،رتبه 8 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 9 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک ، رتبه 11 مهندسی مکاترونیک
امین نوربالا 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 مهندسی پزشکی و رتبه 8 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 12 سازه بدنه خودرو، رتبه 15 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 19 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 21 تبدیل انرژی و مهندسی انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 21 مهندسی مکاترونیک، رتبه 23 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترونیک
مائده مکی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 طراحی کابردی، رتبه 8 مکاترونیک، رتبه 9 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 9 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 9 سازه بدنه خودرو، رتبه 11 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 12 مهندسی پزشکی، رتبه 33 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
عرفان کاوکار مقدم 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 8 سازه بدنه خودرو، رتبه 9 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 9 مکاترونیک، رتبه 10 تبدیل انرزی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای‌ ، رتبه 10 مهندسی پزشکی ، رتبه 10 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب
اصغر کرمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 8 رتبه 8 ساخت و تولید
احمدرضا صفوی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 9 رتبه 9 مهندسی پزشکی
ماهان امیر نیا 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 10 رتبه 10 ساخت و تولید، جوش، مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
سید سهند عقیق 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 11 رتبه 11 مهندسی پزشکی ، رتبه 16 مواد مرکب ،رتبه 17 سازه بدنه خودرو،
رتبه 23 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ،28 ساخت و تولید، رتبه38طراحی کاربردی،رتبه 50 تبدیل انرژی،
، رتبه 52 مکاترونیک
علی رحیمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 11 رتبه 11 تبدیل انرژی
حسن روئین 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 12 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
امیررضا عیسی زاده 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 12 رتبه 12 طراحی کاربردی ومهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 14 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 16 سازه بدنه خودرو ، رتبه 19 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 22 مهندسی پزشکی ، رتبه 22 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 44 ساخت تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو و مکانیک ، رتبه 21 مهندسی هوافضا
مائده شبدیز 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 13 رتبه 13 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 17 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 18 مهندسی پزشکی ، رتبه 23 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحاتی و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 26 سازه بدنه خودرو ، رتبه 38 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 56 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 65 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو و مکانیک ، رتبه 19 مهندسی هوافضا
مصطفی رحمانی دهاقانی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 13 رتبه 13 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 14 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 19 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 21 سازه بدنه خودرو ، رتبه 22 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحاتی و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 29 مهندسی پزشکی ، رتبه 31 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 88 ساخت و تولید و و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
امیر بهشتی خو 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 14 رتبه 14 سازنه بدنه خودرو ، رتبه 15 طراحی کاربردی ومهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 16 مهندسی پزشکی ، رتبه 19 طراحی و ساخت خودروهای نظامی و طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 22 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 24 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک ، رتبه 26 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 35 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای
علي عابديني 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 17 رتبه 17 طراحی کاربردی، رتبه 20 مهندسی مکاترونیک، رتبه 37 سیستم محرکه، رتبه 23 طراحی سیستم های دینامیکی 20 سازه بدنه خودرو، 69 ساخت و تولید، 30تبدیل انرژی، 38 مهندسی پزشکی
علیرضا اسقانیان 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 18 رتبه 18 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 23 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 24 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 24 سازه بدنه خودرو ، رتبه 25 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 32 مهندسی پزشکی ، رتبه 32 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 52 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
شاهین فقیری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 18 رتبه 18 تبدیل انرژی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 24 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 25 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 31 مهندسی مکاترونیک ، رتیه 33 سازه بدنه خودرو ، رتبه 37 مهندسی پزشکی ، رتبه 55 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 68 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
جواد فتاحی دولت ابادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 19 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
امین صباغان 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 19 رتبه 19 مهندسی پزشکی ، رتبه 20 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 21 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی‌ ، رتبه 22 سازه بدنه خودرو ، رتبه 29 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 33 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 34 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 45 ساخت و تولید و جوش و رتبه 35 مهندسی هوافضا
علی اکبر شیخ زاده 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 21 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
محمدرضا عباسی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 21 رتبه 21 مهندسی پزشکی ، رتبه 21 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 23 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 29 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 32 سازه بدنه خودرو‌، رتبه 36 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 37 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 76 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
حدیثه امیری چیمه 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 22 رتبه 22 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 28 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 33 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 35 سازه بدنه خودرو ، رتبه 36 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 43 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 50 مهندسی پزشکی
مهدی سلاخی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 23 رتبه 23 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 26 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 29 مهندسی پزشکی ، رتبه 36 مهندسی مکاترونیک ، رتیه 37 سازه بدنه خودرو ، رتبه 38 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 47 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 61 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
محمد طاهری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 23 رتبه 23 سازه بدنه خودرو ، رتبه 27 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 27 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 31 مهندسی پزشکی ، رتبه 36 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 43 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک ، رتبه 43 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 56 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای
میرسجاد فیض حسینی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 24 رتبه 24 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 25 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 28 سازنه بدنه خودرو ، رتبه 29طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 29 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 30 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 33 مهندسی پزشکی ، رتبه 74 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
فاطمه مردانی بلداجی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 26 رتبه 26 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 27 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 30 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 36 مهندسی پزشکی ، رتبه 39 سازه بدنه خودرو ، رتبه 46 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 50 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک ، رتبه 62 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی
سيد علي شاهزاده فاضلي 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 27 رتبه 27مهندسی پزشکی،رتبه 32 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 44 سازه بدنه خودرو، رتبه 45 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 52 تبدیل انرزی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 56 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فن اوری ماهواره ، رتبه 62 مهندسی مکاترونیک و رتبه 79 ساخت و تولید و جوش ومهندسی سیستم های میکرو ونانو الکترونیک
محمد باقریان 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 27 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
سبحان هنرور 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 29 رتبه 29 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ، رتبه 44 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 55 سازه بدنه خودرو، رتبه 66 طراحی کاربردی و مهندسی تسلیحات و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی ، رتبه 80 مهندسی پزشکی، رتبه 99 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب
محمد اینانلو 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 30 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
امیرحسین آزادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 30 رتبه 30 مهندسی مکاترونیک، رتبه 42 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 48 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 54 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی، رتبه 61 سازه بدنه خودرو، رتبه 81 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 90 مهندسی پزشکی، رتبه 81 مهندسی هوافضا
مجید حق پناه 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 31 ساخت و تولید ، جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
پریسا دهقان 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 32 رتبه 32 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 33 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 35 مهندسی مکاترونیک، رتبه 36 سازه بدنه خودرو، رتبه 37 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی، رتبه 39 مهندسی پزشکی، رتبه 40 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 55 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
داریوش افتخاری یزدانی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 33 رتبه 33 مهندسی مکاترونیک، رتبه 35 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 41 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 46 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 47 مهندسی پزشکی، 49 سازه بدنه خودرو، رتبه 56 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی
محمد حسین محمدی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 33 رتبه 33 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 35 طراحی کاربردی ، رتبه 39 تبدیل انرژی ، رتبه 40سازه بدنه خودرو ، رتبه 42 مهندسی پزشکی ، رتبه 51 ساخت و تولید ، رتبه 55 مکاترونیک ، رتبه 57 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
محمدرضا امامی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 34 رتبه 34 طراحی کاربردی
سينا نجاتي اقتدا 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 34 رتبه 34 طراحی و ساخت ، رتبه 54 سازه بدنه خودرو ، رتبه 63 مهندسی پزشکی ، رتبه 64 مکاترونیک ، رتبه 75 طراحی کاربردی ، رتبه 86 مواد مرکب
سید مجتبی حسنی گنگرج 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 35 رتبه 35 مهندسی پزشکی، رتبه 38 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 46 سازه بدنه خودرو، رتبه 49 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 53 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 55 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی، رتبه 59 مهندسی مکاترونیک، رتبه 77 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
امیررضا خدمتی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 36 رتبه 36 تبدیل انرژی، رتبه 52 سیستم محرکه خودرو، رتبه 66 مکاترونیک، رتبه 84 طراحی کاربردی، رتبه 92 مهندسی پزشکی
محسن مرادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 37 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
پارمیدا فارغی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 39 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
ایمان حسن پور طادی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 40 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
حسین محنت کش 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 40 رتبه 40 مکاترونیک، رتبه 42 طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو، رتبه 49 تبدیل انرژی، رتبه 54 سیستم محرکه خودرو، رتبه 60 مهندسی پزشکی، رتبه 60 سازه بدنه خودرو، رتبه 62 طراحی کاربردی
سیدمحمد میرعبداللهی شمسی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 41 رتبه 41 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب ، رتبه 46 مهندسی پزشکی، رتبه 48 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای، رتبه 66 سازه بدنه خودرو، رتبه 68 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی، رتبه 71 مهندسی مکاترونیک، رتبه 75 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 78 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
مهران عشوری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 43 رتبه 43 تبدیل انرژی
شهریار شفیعی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 43 رتبه 43 طراحی کاربردی
احسان گلاب 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 47 رتبه 47 تبدیل انرژی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی هسته ای، رتبه 68 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 85 مهندسی مکاترونیک
محمد حسین گلی کانی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 51 رتبه 51 سازه بدنه خودرو، رتبه 58 طراحی دینامیکی سازه خودرو، رتبه 58 سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 53 مهندسی پزشکی، رتبه 64 طراحی کاربردی، رتبه 88 مکاترونیک، رتبه 95 ساخت و تولید و رتبه 97 تبدیل انرژی
حسام الدین احمدی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 52 رتبه 52 طراحی کاربردی، رتبه 57 سیستم محرکه خودرو ، رتبه 59 تبدیل انرژی، رتبه 71 سازه بدنه خودرو، رتبه 77 مهندسی پزشکی، رتبه 90 مکاترونیک و رتبه 97 ساخت و تولید
حسین حسینی نوه 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 53 رتبه 53 تبدیل انرژی
بهروز حاج عباسی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 53 رتبه 53 مهندسی مکاترونیک ، رتبه 63 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای ، رتبه 72 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی ،‌ رتبه 82 سازه بدنه خودرو ، رتبه 83 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره ، رتبه 94 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب
حسین پوربافرانی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 56 ساخت تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
محمدرضا کمالی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 58 رتبه 58 مکاترونیک ، رتبه 73 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 76 تبدیل انرژی ، رتبه 92 سازه بدنه خودرو ، رتبه 93 طراحی کاربردی
مهران رییسی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 59 رتبه 59 مهندسی پزشکی ، بیومکانیک، رتبه 60 طراحی سیستم های دینامیک خودرو،
رتبه 69 سازه بدنه خودرو، رتبه 85 طراحی کاربردی و سلاح، رتبه 85 مهندسی فناوری ماهواره ،
رتبه 96 جوش و مهندسی سیستم های میکرو نانو الکترونیک و مکانیک
محمد جواد احمدی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 59 رتبه 59 سیستم محرکه خودرو
سیدعلی اشتهاردیان 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 59 رتبه 59 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی،
رتبه 65 مهندسی مکاترونیک، رتبه 84 سازه بدنه خودرو، رتبه 95 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی
ابراهیم صدیقی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 60 رتبه 60 طراحی کاربردی
سجاد ملکی دستجردی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 62 رتبه 62 طراحی کاربردی، رتبه 65 سازه بدنه خودرو، رتبه 72 سیستم محرکه خودرو، رتبه 74 مهندسی پزشکی، رتبه 79 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، رتبه 89 تبدیل انرژی و رتبه 94 مکاترونیک
ترانه کرباسچی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 62 ساخت تولید، جوش، مهندسی سیستم های میکرو نانو الکترونیک
محمد هاکی زهی مرگوک 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 66 رتبه 66 مهندسی پزشکی، رتبه 69 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و
ساخت خودروهای نظامی، رتبه 72 سازه بدنه خودرو، رتبه 78 سیستم محرکه خودرو
و مواد مرکب، رتبه 81 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی، رتبه 91 مهندسی مکاترونیک
محمدرضا نادری اشکفتکی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 67 رتبه 67 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های
ریلی، رتبه 75 سازه بدنه خودرو، رتبه 87 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 95 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب،
رتبه 99 مهندسی مکاترونیک، رتبه 40 مهندسی هوا فضا
محمد صدفی ویشکائی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 68 رتبه 68 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی هسته ای،
رتبه 84 مهندسی مکاترونیک،رتبه 88 مهندسی پزشکی، رتبه 77 سیستم های محرکه خودرو و مواد مرکب،
رتبه 94 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 53 مهندسی هوافضا
سینا اسمعیلی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 68 رتبه 68 مهندسی مکاترونیک، رتبه 79 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و
مهندسی هسته ای، رتبه 81 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی، رتبه 94 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی، رتبه 98 سازه بدنه خودرو
شایگان شباهنگ 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 69 مهندسی پزشکی
مجتبی کریمی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 71 رتبه 71 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، رتبه 72 طراحی کاربردی ، رتبه 75 سازه بدنه خودرو ، رتبه 89 مکاترونیک
مصطفی علیزاده 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 72 رتبه 72 طراحی کاربردی
محمدصادق موسوی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 80 رتبه 80 تبدیل انرژی، رتبه 84 سیستم محرکه خودرو و رتبه 92 طراحی کاربردی
علیرضا اهاری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 81 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
امیرمحمد حسن نیا 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 85 ساخت تولید
زینب رخی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 86 رتبه 86 سازه بدنه خودرو و رتبه 78 طراحی کاربردی و سلاح و مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی،
افشین محمدی منش 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 86 تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای
حانیه الطافی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 86 مهندسی پزشکی
نعیم نیک نفس 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 88 رتبه 88 سیستم محرکه خودرو و مواد مرکب، رتبه 97 مهندسی پزشکی، رتبه 98
تبدیل انرژی و مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای
علیرضا محمدی فشارکی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 93 رتبه 93 سازه بدنه خودرو ، رتبه 98 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحی و ساخت خودروهای نظامی
امیرحسین زارعی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 93 ساخت و تولید و جوش و مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
آریا امیری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 95 رتبه 95 طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و سازه بدنه خودرو
مریم زیوداری 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 95 رتبه 95 مهندسی پزشکی
علی عطاالهی 1267 مجموعه مهندسی مکانیک 98 رتبه 98 طراحی کاربردی
مهندسی کامپیوتر (1277) و مهندسی فناوری اطلاعات (1276)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سید محمدرضا صالحی دهنوی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 1 رتبه 1 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 10 معماری سیستم های کامپیوتری و رتبه 31 نرم افزار
کتایون سادات هاتفی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 2 معماری سیستم های کامپیوتری
آرش بیک محمدی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 2 رتبه 2 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری و رتبه 11 معماری سیستم های کامپیوتری و رتبه 27 هوش مصنوعی و رباتیکز
سید رامین رسولی نژاد 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 3 رتبه 3 معماری سیستم های کامپیوتری و رتبه 55 هوش مصنوعی و رباتیکز و رتبه 67 نرم افزار
عرفان لقمانی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 3 رتبه 3 هوش مصنوعی و رتبه 8 معماری سیستم های کامپیوتری و رتبه 28 نرم افزار
کیانا اکبری 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 3 رتبه 3 نرم افزار ، رایانش امن ، شبکه های کامپیوتری و الگوریتم و محاسبات و رتبه 17 معماری سیستم های کامپیوتری، رتبه 42 هوش مصنوعی و رباتیکز
حسین یوسفی مقدم 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 4 رتبه 4 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 4 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه5 نرم افزار و رایانش امن، شبکه های کامپیوتری ، الگوریتم و محاسبات
زهرا سیدقربان 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 5 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
علی کریمی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 5 رتبه 5 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 16 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 53 نرم افزار
علیرضا حریری 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 7 رتبه 7 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 19 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 62 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری
زانا ساعدپناه 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 7 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
مهران معمارنژاد 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 8 رتبه8 نرم افزار، رایانش امن، شبکه های کامپیوتری و الگوریتم و محاسبات و رتبه 16 مهندسی فناوری اطلاعات و رتبه 54 معماری سیستم های کامپیوتری و رتبه 97 هوش مصنوعی و رباتیکز
امید کارگرنوین 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 8 رتبه 8 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و رتبه 11 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری
ایمان نامداری خلیل آباد 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 9 هوش مصنوعی و رباتیکز
عاطفه بدوی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 9 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
نیوشا بقایی عراقی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 10 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
وحید بشیری 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 10 رتبه 10 نرم افزار ، رایانش امن ، شبکه های کامپیوتری ، الگوریتم و محاسبات، رتبه 29 معماری سیستم های کامپیوتری
طهورا سادات هاشمی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 13 رتبه 13 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات ، رتبه 18 معماری کامپیوتر ، رتبه 37 هوش مصنوعی و رباتیکز
فاطمه گلشن 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 14 معماری سیستم های کامپیوتری
محمود صالحی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 15 رتبه 15 مهندسی فناوری اطلاعات ، رتبه 37 نرم افزار- رتبه 50 معماری کامپیوتر ، رتبه 92 هوش مصنوعی و رباتیکز
مجتبی یوسفی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 15 رتبه 15 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
حسین وحیدی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 16 رتبه 16 هوش مصنوعی و رباتیکز
وحید شهریوری جوقان 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 16 رتبه 16 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری ، رتبه 37 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 72 هوش مصنوعی و رباتیکز
سید محمد حسینی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 17 رتبه 17 هو ش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 65 معماری سیستم های کامپیوتری
پگاه عبدی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 18 رتبه 18 مهندسی فناوری اطلاعات
محمد رافعی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 18 رتبه 18 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 67 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 83 نرم افزار
جواد علی پناه 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 20 رتبه 20 نرم افزار ، رتبه 24 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 58 هوش مصنوعی و رباتیکز
مرتضی اسماعیل زاده 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 20 رتبه 20 فناوری اطلاعات
علی شیراوند 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 22 رتبه 22 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات ، رتبه 26 معماری کامپیوتر ، رتبه 60 هوش مصنوعی و رباتیکز
مسعود خیری آتانی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 24 رتبه 24 هوش مصنوعی و رباتیکز
محمد خوبی ارانی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 25 رتبه 25 هوش مصنوعی و رباتیکز و رتبه 49 معماری سیستم های کامپیوتری
متین فلاحی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 27 رتبه 27 مهندسی فناوری اطلاعات
احسان نامداری خلیل آباد 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 30 رتبه 30 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 93 معماری سیستم های کامپیوتری
محمد احسان شهبازی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 35 هوش مصنوعی و رباتیکز
مسعود محمدصالحی خردمردی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 37 رتبه 37 نرم افزار ، رتبه 50 معماری سیستم های کامپیوتری ، رتبه 92 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 15 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانیال اکبرپور 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 40 رتبه 40 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات،رتبه 58 معماری کامپیوتر
وحید امیری 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 43 رتبه 43 فناوری اطلاعات
امیرحسین فقیهی فر 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 44 رتبه 44 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
مهرنوش امامی فر 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 46 هوش مصنوعی و رباتیکز
سجاد توکلی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 46 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری و رایانش امن و الگوریتم و محاسبات
روح اله پورسلیمانی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 50 رتبه 50هوش مصنوعی ورباتیکز ، رتبه 76 معماری کامپیوتر
سارا قائدی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 50 رتبه 50 مهندسی فناوری اطلاعات
امیرحسین دلجویی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 56 رتبه 56 نرم افزار- شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
علی شماخی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 58 رتبه 58هوش مصنوعی ورباتیکز ، رتبه 80 معماری کامپیوتر
جلال احمدی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 60 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری و رایانش امن و الگوریتم و محاسبات
سعید دادخواه 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 63 رتبه 63 هوش مصنوعی و رباتیکز ، رتبه 96 معماری کامپیوتر
محمدحسن مرادی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 64 معماری سیستم های کامپیوتری
سیدمهدی سلیمان نژاد 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 64 رتبه 64 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات ، رتبه 79 معماری کامپیوتر ، رتبه 87 هوش مصنوعی و رباتیکز
محمدسعید وحیدی فر 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 66 رتبه 60 مهندسی فناوری اطلاعات
مهدیه بهروزی فر 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 70 رتبه 70 هوش مصنوعی و رباتیکز
سیدحسن محقق بهشتی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 72 رتبه 72 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
سید حسن حسینی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 72 رتبه 72 مهندسی فناوری اطلاعات
مهشید سادات خاتمی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 75 رتبه 75 هوش مصنوعی و رباتیکز ، مجموعه علوم کامپیوتر رتبه 25 داده کاوی و علوم تصمیم و دانش ، رتبه 41 کلیه گرایشها
آیسان نجاری 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 79 رتبه 79 نرم افزار - شبکه های کامپیوتری - رایانش امن -الگوریتم و محاسبات
مهسا علیزاده بیلی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 86 هوش مصنوعی و رباتیکز
ماهر محمدحسین 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 87 نرم افزار و شبکه های کامپیوتری و رایانش امن و الگوریتم و محاسبات
حجت عظیمی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 89 رتبه 89 هوش مصنوعی و رباتیکز
سیدمحمد ارشام نقشبندی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 89 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
فهیمه بهزادی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 90 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
شبنم حسنی 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 92 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
مهلا پور حیدری 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 94 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
ثنا نظری نژاد 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 96 فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
جواد شیخ 1276و1277 مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات 100 هوش مصنوعی و رباتیکز
مجموعه مدیریت (1142)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
یاسر منش 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 مدیریت بازرگانی، رتبه 2 مدیریت منابع انسانی، رتبه 3 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 4 مدیریت تکنولوژی، رتبه 5 مدیریت حمل و نقل دریایی ، رتبه 7 مدیریت صنعتی، رتبه 9 کارآفرینی، رتبه 10 مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی و مدیریت اماکن متبرکه و سیاست گذاری علم و فن آوری ، رتبه 15 مدیریت بازرگانی دریایی
محمد بیژنی 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 مدیریت مالی و مالی ، رتبه 48 مدیریت بازرگانی دریایی
محمدامین مشهدی 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 کارآفرینی، رتبه 1مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 1 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 2 مدیریت بازرگانی، رتبه 2 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 2 مدیریت تکنولوژی، رتبه 3 مدیریت صنعتی، رتبه 3 مدیریت منابع انسانی، رتبه 4 مدیریت دولتی و مدیریت بحران و مدیریت سازمانهای دولتی و مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و سیاست گذاری علم و فناوری
علیرضا اشراقی 1142 مجموعه مدیریت 1 رتبه 1 مدیریت دولتی ، رتبه 5 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 12 حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 14 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 18 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 25 مدیریت صنعتی ، رتبه 24 مدیریت کارآفرینی ، رتبه 45 مدیریت فناوری اطلاعات
محمد رضا کلاهدوزان 1142 مجموعه مدیریت 2 رتبه 2 کارآفرینی ، رتبه 2 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 5 مدیریت منابع انسانی، رتبه 5 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 6 مدیریت بازرگانی، رتبه 6 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و رتبه 7 مدیریت تکنولوژی، رتبه 15 مدیریت صنعتی، رتبه 13 مدیریت دولتی
محمدمهدی حجت 1142 مجموعه مدیریت 2 رتبه 2 مدیریت صنعتی، رتبه 3 مدیریت تکنولوژی، رتبه 8 مدیریت فناوری اطلاعات،رتبه 13 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 55 مدیریت بازرگانی دریایی
مهتاب سادات محسنی 1142 مجموعه مدیریت 4 رتبه 4 کارآفرینی، رتبه 5 مدیریت بازرگانی و رتبه 7 مدیریت منابع انسانی، رتبه 7 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 9 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 15 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 17 مدیریت حمل و نقل دریایی، رتبه 20 مدیریت دولتی ، رتبه 24 مدیریت صنعتی
مصطفی رفیعی محمدی 1142 مجموعه مدیریت 5 رتبه 5 مدیریت صنعتی، رتبه 24 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 10 مدیریت تکنولوژی،رتبه 18 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و رتبه 32 مدیریت بازرگانی دریایی
فائزه موسی زاده 1142 مجموعه مدیریت 5 رتبه 5 مدیریت دولتی و رتبه 31 مدیریت منابع انسانی و رتبه 78 مدیریت تکنولوژی
بهنام زارع 1142 مجموعه مدیریت 6 رتبه 6 مدیریت صنعتی ، رتبه 9 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 23 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 23 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
مهدیه دارابی 1142 مجموعه مدیریت 7 رتبه 7 مدیریت بازرگانی، رتبه 8 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 9مدیریت حمل و نقل دریایی، رتبه 10 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 10کارآفرینی ، رتبه 12 مدیریت صنعتی ، رتبه 13 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 15 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 30 مدیریت دولتی
رضا رستمی باروبی 1142 مجموعه مدیریت 9 مدیریت دولتی
الهه اسماعیلی ششجوانی 1142 مجموعه مدیریت 9 مدیریت مالی
زهرا جعفری سرونی 1142 مجموعه مدیریت 10 رتبه 10 مدیریت صنعتی، رتبه 23 مدیریت تکنولوژی، رتبه 54 مدیریت فناوری اطلاعات
مهدیه حامدی 1142 مجموعه مدیریت 11 رتبه 11 مدیریت صنعتی، رتبه 31 مدیریت فناوری اطلاعات، 16 مدیریت تکنولوژی
فائزه باقرزاده 1142 مجموعه مدیریت 11 رتبه 11 مدیریت دولتی و رتبه 78 مدیریت حمل ونقل دریایی،رتبه 25مدیریت بازرگانی دریایی، 94 مدیریت صنعتی، رتبه 81 مدیریت منابع انسانی
محمد صدیق 1142 مجموعه مدیریت 12 رتبه 12 مدیریت دولتی و رتبه 93 مدیریت منابع انسانی
وحید رضوانی گلگلاب 1142 مجموعه مدیریت 13 مدیریت مالی
محمدعلی مشک فروش 1142 مجموعه مدیریت 13 رتبه 13 مدیریت بازرگانی دریایی، 16 کارآفرینی
محمدرضا قلی زاده نیک پی 1142 مجموعه مدیریت 16 رتبه 16 مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی ، رتبه 57 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 68 مدیریت بازرگانی دریایی
حسين نصيري 1142 مجموعه مدیریت 17 کارآفرینی
پریسا صادقی 1142 مجموعه مدیریت 17 رتبه 17 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 25 مدیریت بازرگانی ، رتبه 28 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 29 مدیریت صنعتی ، رتبه 54 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 59 کارآفرینی ، رتبه 63 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
شایان جولائی 1142 مجموعه مدیریت 17 مدیریت مالی
علی کوشکی 1142 مجموعه مدیریت 18 مدیریت مالی
علیرضا طالبی 1142 مجموعه مدیریت 19 مدیریت مالی و مالی
میلاد زارع 1142 مجموعه مدیریت 20 رتبه 20مدیریت صنعتی ، رتبه 37 مدیریت تکنولوژی
مرتضی میشکار مطلق 1142 مجموعه مدیریت 22 مدیریت مالی و مالی
آرمان صفایی 1142 مجموعه مدیریت 23 رتبه 23 مدیریت کارآفرینی
حمیدرضا اخوان 1142 مجموعه مدیریت 23 رتبه 23 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 33 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 39 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 41 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 50 کارآفرینی ، رتبه 51 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 57 مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی ، رتبه 60 مدیریت بازرگانی ، رتبه 75 مدیریت صنعتی
رضا ارمی 1142 مجموعه مدیریت 25 رتبه 25 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای،رتبه 39 مدیریت بازرگانی37 مدیریت فناوری اطلاعات، 38 مدیریت تکنولوژی، 46 مدیریت صنعتی، 66 کارافرینی، 83 مدیریت منابع انسانی، 58 مدیریت بازرگانی دریایی
منیره دیناروند 1142 مجموعه مدیریت 26 رتبه 26 مدیریت بازرگانی ، رتبه 43 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 47 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 53 کارآفرینی ، رتبه 89 مدیریت تکنولوژی
ثمین آقابالایی 1142 مجموعه مدیریت 27 رتبه 27 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 42 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای، رتبه 44 کارافرینی ، رتبه 46 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 56 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 62 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 68 مدیریت بازرگانی ، رتبه 69 مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی ، رتبه 71 مدیریت صنعتی
محمدمهدی حسن بگلو 1142 مجموعه مدیریت 28 رتبه 28 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 29 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 32 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 33 مدیریت بازرگانی ، رتبه 35 کارآفرینی ، رتبه 36 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 42 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 58 مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی ، رتبه 76 مدیریت صنعتی
علی زمانی بابگهری 1142 مجموعه مدیریت 31 رتبه 31 مدیریت صنعتی ، رتبه 54 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 61 مدیریت تکنولوژی
عارف گلیوری 1142 مجموعه مدیریت 31 رتبه 31 مدیریت بازرگانی
محمدمهدی اوجی 1142 مجموعه مدیریت 32 مدیریت مالی و مالی
فرید شعبانی 1142 مجموعه مدیریت 34 رتبه 34 مدیریت مالی
فاطمه کاظمی 1142 مجموعه مدیریت 36 مدیریت صنعتی
ایمان دهقانی 1142 مجموعه مدیریت 37 مدیریت مالی و مالی
دارا مویدی 1142 مجموعه مدیریت 38 رتبه 38 مدیریت بازرگانی، رتبه 47 مدیریت کارآفرینی، رتبه 50 مدیریت منابع انسانی، رتبه 67 مدیریت فناوری، رتبه 76 مدیریت بازرگانی دریایی
علی غلامی 1142 مجموعه مدیریت 41 رتبه 41 مدیریت صنعتی ، رتبه 52 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 56 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
علی نصراله زاده 1142 مجموعه مدیریت 41 رتبه 41 مدیریت مالی
فریبا نیک آئین 1142 مجموعه مدیریت 42 مدیریت دولتی و مدیریت بحران و مدیریت سازمانهای دولتی
سید محمد هادی شفایی 1142 مجموعه مدیریت 43 رتبه 43 کارآفرینی
محمدعلی ناصحی 1142 مجموعه مدیریت 45 رتبه 45 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 63 مدیریت صنعتی ، رتیه 99 مدیریت بازرگانی
رقیه جلیل زاده 1142 مجموعه مدیریت 46 مدیریت مالی و مالی
رضا امانی 1142 مجموعه مدیریت 47 رتبه 47 مدیریت صنعتی ، رتبه 66 مدیریت تکنولوژی
ملیکا سیمائی 1142 مجموعه مدیریت 47 رتبه 47 مدیریت مالی
صبا پاک منش 1142 مجموعه مدیریت 53 رتبه 53 مدیریت بازرگانی ، رتبه 56 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 59 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 67 مدیریت تکنولوژی ، رتبه 74 کارافرینی ، رتبه 92 مدیریت صنعتی ، رتبه 92 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 96 مدیریت دولتی ، رتیه 96 مدیریت بازرگانی دریایی
سیده مریم حسینی 1142 مجموعه مدیریت 53 مدیریت دولتی و مالی
سید علیرضا نحات 1142 مجموعه مدیریت 54 رتبه 54 مدیریت بازرگانی ، رتبه 70 کارافرینی ، رتبه 92 مدیریت فناوری اطلاعات ، رتبه 93 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 97 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
سیده سمیرا مدنی 1142 مجموعه مدیریت 54 رتبه 54 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 68 کارآفرینی ، رتبه 73 مدیریت بازرگانی ، رتبه 77 مدیریت منابع انسانی ، رتبه 79 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ، رتبه 89 مدیریت فناوری اطلاعات
حسام توکلی 1142 مجموعه مدیریت 54 رتبه 54 مدیریت مالی
زهرا دلجو 1142 مجموعه مدیریت 55 کارآفرینی
فاطمه فقیهی 1142 مجموعه مدیریت 55 مدیریت دولتی و مدیریت بحران و مدیریت سازمانهای دولتی، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و سیاست گذاری علم و فن آوری
فاطمه سبحانی سنجابی 1142 مجموعه مدیریت 55 مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی
مائده تقوی 1142 مجموعه مدیریت 57 رتبه 57 مدیریت مالی
مهران فقفوری 1142 مجموعه مدیریت 60 رتبه 60 مدیریت بازرگانی دریایی ، رتبه 98 کارآفرینی
راحله ستایش ولی پور 1142 مجموعه مدیریت 60 رتبه 60 مدیریت کارآفرینی، رتبه 64 مدیریت بازرگانی، رتبه 72 مدیریت منابع انسانی، رتبه 82 مدیریت بازرگانی دریایی، رتبه 83 مدیریت فناوری
سحر رفیعی وردنجانی 1142 مجموعه مدیریت 72 مدیریت مالی و مالی
محمد حسین خطیب 1142 مجموعه مدیریت 72 رتبه 72 مدیریت بازرگانی
محمود علیمحمدی 1142 مجموعه مدیریت 73 رتبه 73 مدیریت مالی
غزال کاظمی 1142 مجموعه مدیریت 73 مدیریت منابع انسانی
دلیر شیرعلی 1142 مجموعه مدیریت 78 رتبه 78 مدیریت مالی
سید سعید میری خوراسگانی 1142 مجموعه مدیریت 80 مدیریت مالی و مالی
محمد حسین حسنی 1142 مجموعه مدیریت 81 رتبه 81 مدیریت بازرگانی و بازاریابی، رتبه 93 کارآفرینی رتبه 94مدیریت تکنولوژی، رتبه 87 مدیریت فناوری اطلاعات، رتبه 92 مدیریت منابع انسانی
محمد نوری حسین آبادی 1142 مجموعه مدیریت 81 مدیریت مالی و مالی
امیرعلی قربانی 1142 مجموعه مدیریت 87 رتبه 87 مدیریت مالی
زهرا شاهنظری 1142 مجموعه مدیریت 90 مدیریت بازرگانی
مریم سرخی ملکی 1142 مجموعه مدیریت 92 رتبه 92 مدیریت بازرگانی
بهنام میری 1142 مجموعه مدیریت 93 رتبه 93 مدیریت دولتی
مهندسی مواد و نانو مواد (1272 و 1273)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمدجواد سهرابی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 1 رتبه 1 کلیه گرایش های مجموعه مهندسی مواد به جز جوشکاری
امیر اردلان هودی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 1 رتبه 1 نانومواد، رتبه 9 استخراج فلزات، رتبه 9 خوردگی و حفاظت مواد ، رتبه11 جوشکاری، رتبه 12 شناسایی انتخاب مواد مهندسی، رتبه 12 شکل دادن فلزات، رتبه 12 ریخته گری ، رتبه 12 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 15 مهندسی پزشکی
طلایه توانگر 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 2 رتبه 2 گرایش استخراج فلزات، رتبه 2 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 3 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 3 شکل دادن فلزات، رتبه 3 ریخته گری، رتبه 3 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 4 جوشکاری، رتبه 4 مهندسی پزشکی
مهتاب محسنی راد 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 3 رتبه 3 نانو مواد، رتبه 24 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 26 استخراج فلزات، رتبه 26 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 34 جوشکاری، رتبه 52 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 52 شکل دادن فلزات، رتبه 52 ریخته گری، رتبه 62 مهندسی پزشکی
میثم برارزاده گریودهی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 4 رتبه 4 نانو مواد ، رتبه 32 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 32 شکل دادن فلزات، رتبه 32 ریخته گری، رتبه 35 استخراج فلزات، رتبه 35 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 40 مهندسی پزشکی، رتبه 44 جوشکاری ، رتبه 52 سرامیک و مواد مرکب
علی نبی زاده 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 4 رتبه 4 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 4 شکل دادن فلزات، رتبه 4 ریخته گری، رتبه 4 استخراج فلزات، رتبه 4 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 5 مهندسی پزشکی ، رتبه 5 جوشکاری ، رتبه 5 سرامیک و مواد مرکب
مینا شریفی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 5 رتبه 5 نانو مواد
امیرحسین علاقمند فرد 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 6 رتبه 6 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 6 شکل دادن فلزات، رتبه 6 ریخته گری ، رتبه 7 مهندسی پزشکی، رتبه 8 استخراج فلزات، رتبه 8 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 14 جوشکاری ، رتبه 18 سرامیک و مواد مرکب
صادق رضائی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 6 رتبه 6 گرایش استخراج فلزات، رتبه 6 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 8 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 8 شکل دادن فلزات، رتبه 8 ریخته گری، رتبه 9 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 9 مهندسی پزشکی
ارسلان زارع 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 7 رتبه 7 جوشکاری، رتبه 8 سرامیک و مواد مرکب ، رتبه 11 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 11 شکل دادن فلزات، رتبه 11 ریخته گری ، رتبه 13 مهندسی پزشکی ، رتبه 13 استخراج فلزات ،‌ رتبه 13 خوردگی و حفاظت مواد
سارا دردانی حقیقی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 7 رتبه 7 سرامیک و مواد مرکب ، رتبه 7 نانو مواد ،رتبه 8 جوشکاری ، رتبه 10 استخراج فلزات ، رتبه 10خوردگی و حفاظت مواد ، رتبه 18 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 18 شکل دادن فلزات، رتبه 18 ریخته گری، رتبه 22 مهندسی پزشکی
احسان عالی مارشک 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 8 رتبه 8 نانو مواد، رتبه 76 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 76 شکل دادن فلزات، رتبه76 ریخته گری، رتبه 60 جوشکاری، رتبه 87 استخراج فلزات، رتبه 87 خوردگی و حفاظت مواد،  رتبه 56 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 88 مهندسی پزشکی
امیر خدامرادی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 10 رتبه 10 نانو مواد، رتبه 13 جوشکاری، رتبه 13 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 15 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 15 شکل دادن فلزات، رتبه 15 ریخته گری، رتبه 19مهندسی پزشکی، رتبه 23 استخراج فلزات، رتبه 23 خوردگی و حفاظت مواد
مهدی ندیمی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 12 رتبه 12 استخراج فلزات، رتبه 12 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 14 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 14 شکل دادن فلزات، رتبه 14 ریخته گری، رتبه 18 مهندسی پزشکی، رتبه 33 جوشکاری ،رتبه 36 سرامیک و مواد مرکب
محمد باقر رعیت پور 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 15 رتبه 15 جوشکاری، رتبه16 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 22 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 22 شکل دادن فلزات، رتبه 22 ریخته گری، رتبه 27 مهندسی پزشکی، رتبه 30 استخراج فلزات، رتبه 30 خوردگی و حفاظت مواد
طیبه مطهری 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 16 رتبه 16 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 16 شکل دادن فلزات، رتبه 16 ریخته گری، رتبه17 سرامیک و مواد مرکب ، رتبه 18 استخراج فلزات، رتبه 18 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 20 مهندسی پزشکی، رتبه 25 جوشکاری
امیر عزیزی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 17 رتبه 17 نانو مواد، رتبه 84 استخراج فلزات، رتبه 84 خوردگی و حفاظت مواد
الهه رضایی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 20 رتبه 20 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 20 شکل دادن فلزات، رتبه 20 ریخته گری
نوین رسولی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 20 رتبه 20 استخراج فلزات، رتبه 20 خوردگی و حفاظت مواد ، رتبه 24 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 24 شکل دادن فلزات، رتبه 24 ریخته گری، رتبه 24 جوشکاری، رتبه 30 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 30 مهندسی پزشکی
بهنام آزاد پور 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 21 رتبه 21 استخراج فلزات، رتبه 21 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 23 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 23 شکل دادن فلزات، رتبه 23 ریخته گری، رتبه 27 جوشکاری، رتبه 28 مهندسی پزشکی، ،رتبه 29 سرامیک و مواد مرکب
مهدی کمالی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 23 رتبه 23 استخراج فلزات، رتبه 23 خوردگی و حفاظت مواد
محمدامین خداشناس 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 27 رتبه 27 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 28 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 28 شکل دادن فلزات، رتبه 28 ریخته گری، رتبه 28 جوشکاری، رتبه 34 مهندسی پزشکی، رتبه 37 استخراج فلزات، رتبه 37 خوردگی و حفاظت مواد
کیانا سبزه ئی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 29 رتبه 29 نانو مواد، رتبه 67 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 67 شکل دادن فلزات، رتبه 67 ریخته گری، رتبه 77 استخراج فلزات، رتبه 77 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 79 مهندسی پزشکی
لاله کاغذچی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 32 رتبه 32 استخراج فلزات، رتبه 32 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 40 جوشکاری، رتبه 43 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 55 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 55 شکل دادن فلزات، رتبه 55 ریخته گری، رتبه 65 مهندسی پزشکی
نیما ندیمی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 32 رتبه 32 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 35 جوشکاری، رتبه 45 استخراج فلزات، رتبه 45 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 45 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 45 شکل دادن فلزات، رتبه 45 ریخته گری، رتبه 54 مهندسی پزشکی
نیلوفر عصمتی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 33 رتبه 33 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 42 جوشکاری، رتبه 42 استخراج فلزات، رتبه 42 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 69 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 69 شکل دادن فلزات، رتبه 69 ریخته گری، رتبه 81 مهندسی پزشکی
سجاد ازغدي راد 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 35 رتبه 35 سرامیک و مواد مرکب ، رتبه 50 جوشکاری ، رتبه 59 استخراج فلزات، رتبه 59 خوردگی و حفاظت مواد
سید امیرمحمد دارابی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 36 رتبه 36 جوشکاری، رتبه 39 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 39 شکل دادن فلزات، رتبه 39 ریخته گری، رتبه 39 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 41 استخراج فلزات، رتبه 41 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 48 مهندسی پزشکی
دانیال حسین زاده 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 37 رتبه 37 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 37 شکل دادن فلزات، رتبه 37 ریخته گری، رتبه 43 استخراج فلزات، رتبه 43 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 45 مهندسی پزشکی، رتبه 55 جوشکاری، رتبه67 سرامیک و مواد مرکب
حمیدرضا رفیعی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 39 رتبه 39 استخراج فلزات، رتبه 39 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 77 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 77 شکل دادن فلزات، رتبه 77 ریخته گری، رتبه 79 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 87 جوشکاری، رتبه 89 مهندسی پزشکی
سپیده زینال زاده 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 40 رتبه 40 نانو مواد، رتبه 59 جوشکاری
محمد حامد آسوشه 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 47 رتبه 47 نانومواد
یونس قربانی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 49 رتبه 49 استخراج فلزات، رتبه 49 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 51 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 58 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 58 شکل دادن فلزات، رتبه 58 ریخته گری، رتبه 66 جوشکاری، رتبه 68 مهندسی پزشکی
هومن عابدی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 49 رتبه 49 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 85 جوشکاری، رتبه 94 استخراج فلزات، رتبه 94 خوردگی و حفاظت مواد
محمد حجت پناه منتظری 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 50 رتبه 50 استخراج فلزات، رتبه 50 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 61 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 61 شکل دادن فلزات، رتبه 61 ریخته گری، رتبه 72 مهندسی پزشکی، رتبه 74 جوشکاری، رتبه 75 سرامیک و مواد مرکب
حسن بالائی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 52 رتبه 52 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 52 شکل دادن فلزات، رتبه 52 ریخته گری، رتبه 62 مهندسی پزشکی، رتبه 79 استخراج فلزات، رتبه 79 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 98 سرامیک و مواد مرکب
صحرا همایی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 53 رتبه 53 نانومواد
سید نیما توکلیان 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 55 رتبه 55 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 67 جوشکاری، رتبه 78 استخراج فلزات، رتبه 78 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 97 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 97 شکل دادن فلزات، رتبه 97 ریخته گری
زهرا عبدی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 60 رتبه 60 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 64 جوشکاری، رتبه 95 استخراج فلزات، رتبه 95 خوردگی و حفاظت مواد ، رتبه 96 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 96 شکل دادن فلزات، رتبه 96 ریخته گری
فاطمه نجف خانی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 61 رتبه 61 استخراج فلزات، رتبه 61 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 80 جوشکاری، رتبه 82 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 82 شکل دادن فلزات، رتبه 82 ریخته گری، رتبه 95 مهندسی پزشکی
میلاد دقیق 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 64 رتبه 64 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 64 شکل دادن فلزات، رتبه 64 ریخته گری
آرزو صادق پور 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 69 رتبه 69 استخراج فلزات، رتبه 69 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 84 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه84 شکل دادن فلزات، رتبه 84 ریخته گری، رتبه 97 مهندسی پزشکی
میلاد عبیری 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 70 رتبه 70 استخراج فلزات، رتبه 70 خوردگی و حفاظت مواد
محمدامین سلیمانی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 70 رتبه 70 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 70 شکل دادن فلزات، رتبه 70 ریخته گری، رتبه 82 مهندسی پزشکی، رتبه 89 استخراج فلزات، رتبه 89 خوردگی و حفاظت مواد
فرشته سادات ابدالی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 72 رتبه 72 استخراج فلزات، رتبه 72 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 81 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 81 شکل دادن فلزات، رتبه 81 ریخته گری، رتبه 89 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 94 مهندسی پزشکی، رتبه 95 جوشکاری
علی امینی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 73 رتبه 73 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 73 شکل دادن فلزات، رتبه 73 ریخته گری
ندا خلیلی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 83 رتبه 83 نانومواد
امیرحسین ثباتی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 87 رتبه 87 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، رتبه 87 شکل دادن فلزات، رتبه 87 ریخته گری، رتبه 90 جوشکاری، رتبه 100 مهندسی پزشکی
مجتبی فاتحی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 89 رتبه 89 نانومواد
فریبا واعظ قاسمی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 91 رتبه 91 سرامیک و مواد مرکب، رتبه 93 استخراج فلزات، رتبه 93 خوردگی و حفاظت مواد، رتبه 94 جوشکاری
علی آقایانی 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 93 رتبه 93 نانومواد
مهرداد فرهمندنژاد 1272و1273 مهندسی مواد و نانو مواد 96 رتبه 96 استخراج فلزات، رتبه 96 خوردگی و حفاظت مواد
مجموعه زبان انگلیسی (1121)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سینا صالحی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 1 مترجمی زبان انگلیسی
رویا موسوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 1 زبان و ادبیات انگلیسی
عطا قادری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 1 آموزش زبان انگلیسی
سید هادی موسوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 2 زبان و ادبیات انگلیسی
مهران سمواتی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 2 مترجمی زبان انگلیسی
مریم احسانی خورگو 1121 مجموعه زبان انگلیسی 2 آموزش زبان انگلیسی
مریم مخلصی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 3 آموزش زبان انگلیسی
حانیه اسعدی نظرلو 1121 مجموعه زبان انگلیسی 3 زبان و ادبیات انگلیسی
بهروز هوشیاری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 3 مترجمی زبان انگلیسی
علی وفایی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 4 مترجمی زبان انگلیسی
فاطمه خواجه 1121 مجموعه زبان انگلیسی 4 آموزش زبان انگلیسی
امیرارسلان ذورقی براهوئی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 5 مترجمی زبان انگلیسی
سبا محقق 1121 مجموعه زبان انگلیسی 5 زبان و ادبیات انگلیسی
محمد مولوی اصل 1121 مجموعه زبان انگلیسی 6 آموزش زبان انگلیسی
شیلان پیروتی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 6 زبان و ادبیات انگلیسی
مبین مرادی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 7 آموزش زبان انگلیسی
مریم سلیمانی فارسانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 8 مترجمی زبان انگلیسی
دنیا دغلاوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 9 مترجمی زبان انگلیسی
محمد حسین شاهوار 1121 مجموعه زبان انگلیسی 9 آموزش زبان انگلیسی
حمید عابدینی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 10 آموزش زبان انگلیسی
کامیار خسرو شاهی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 11 زبان و ادبیات انگلیسی
شادی ماندنی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 12 زبان و ادبیات انگلیسی
فائزه عرب بیگی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 12 مترجمی زبان انگلیسی
شوکت اسماعیل زاده 1121 مجموعه زبان انگلیسی 14 زبان و ادبیات انگلیسی
احسان نجفی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 15 مترجمی زبان انگلیسی
محمدرضا منتظری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 17 آموزش زبان انگلیسی
ژاسمن یزدانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 19 آموزش زبان انگلیسی
فاطمه هادوی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 19 مترجمی زبان انگلیسی
سپهر کریمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 20 زبان و ادبیات انگلیسی
محمدامین منبری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 21 مترجمی زبان انگلیسی
علیرضا مغاری حصاری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 22 مترجمی زبان انگلیسی
زهرا فتاحی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 23 مترجمی زبان انگلیسی
مهدی نوروزی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 23 زبان و ادبیات انگلیسی
بهار محمدی پارسا 1121 مجموعه زبان انگلیسی 25 مترجمی زبان انگلیسی
حديث پاريزي 1121 مجموعه زبان انگلیسی 26 مترجمي زبان انگليسي
زهرا اکرمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 28 مترجمی زبان انگلیسی
هانیه موثقی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 28 زبان و ادبیات انگلیسی
فهیمه قاسمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 29 آموزش زبان انگلیسی
حمید حیدری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 32 زبان و ادبیات انگلیسی
فیروز محمدیان 1121 مجموعه زبان انگلیسی 33 مترجمی زبان انگلیسی
مهسا صادقی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 33 آموزش زبان انگلیسی
محدثه نیک آذر 1121 مجموعه زبان انگلیسی 34 آموزش زبان انگلیسی
هنگامه ادیبی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 35 آموزش زبان انگلیسی
سهیل بهداروندی راد 1121 مجموعه زبان انگلیسی 36 آموزش زبان انگلیسی
علیرضا رهبانی آشنا 1121 مجموعه زبان انگلیسی 37 آموزش زبان انگلیسی
غزل بهرامی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 38 آموزش زبان انگلیسی
نوید بهرامی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 39 آموزش زبان انگلیسی
الهه یمینی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 40 مترجمی زبان انگلیسی
محمد رضا خاکسار 1121 مجموعه زبان انگلیسی 40 آموزش زبان انگلیسی
جواد صالح خشک رود 1121 مجموعه زبان انگلیسی 42 آموزش زبان انکلیسی
شادان شریعتی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 43 آموزش زبان انگلیسی
سیما مشعوف 1121 مجموعه زبان انگلیسی 47 آموزش زبان انگلیسی
سحر فرامرزی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 52 آموزش زبان انگلیسی
امیر برقی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 53 آموزش زبان انگلیسی
شیلر میرزاآقاخان 1121 مجموعه زبان انگلیسی 55 آموزش زبان انگلیسی
امید حیدری رستمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 56 آموزش زبان انگلیسی
مریم اسدی ولاشدی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 62 آموزش زبان انگلیسی
ابراهیم سیف درخشان 1121 مجموعه زبان انگلیسی 62 زبان و ادبیات انگلیسی
سحر امیرخانی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 64 آموزش زبان انگلیسی
ماندانا فنایی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 65 زبان و ادبیات انگلیسی
نازنین ادهمی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 68 آموزش زبان انگلیسی
علی مهمی صحنه 1121 مجموعه زبان انگلیسی 69 مترجمی زبان انگلیسی
هادی جابریان 1121 مجموعه زبان انگلیسی 72 مترجمی زبان انگلیسی
الهه عبدالهی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 76 آموزش زبان انگلیسی
پریسا شهابی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 77 آموزش زبان انگلیسی
میلاد رستگاری فرد 1121 مجموعه زبان انگلیسی 79 زبان و ادبیات انگلیسی
ارش رنجبر 1121 مجموعه زبان انگلیسی 79 آموزش زبان انگلیسی
فاطمه طاهری 1121 مجموعه زبان انگلیسی 82 آموزس زبان انگلیسی
علی حبیبی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 83 آموزش زبان انگلیسی
فاطمه حق پژوه 1121 مجموعه زبان انگلیسی 84 زبان و ادبیات انگلیسی
منصور نقی لو 1121 مجموعه زبان انگلیسی 84 مترجمی زبان انگلیسی
مائده زینتی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 86 زبان و ادبیات انگلیسی
لیلی چترآبگون 1121 مجموعه زبان انگلیسی 86 مترجمی زبان انگلیسی
نیلوفر اسماعیلی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 95 زبان و ادبیات انگلیسی
عطیه رزاقی 1121 مجموعه زبان انگلیسی 96 زبان و ادبیات انگلیسی
علوم تربیتی (1117) و مشاوره (1143)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
ابراهیم جهاندار 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 1 مشاوره
فاطمه غلامی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 2 رتبه 2 برنامه ریزی درسی و رتبه 6 بزرگسالان،رتبه 8  تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، رتبه 15 علوم تربیتی، رتبه 51 مدیریت آموزشی، رتبه 66 تحقیقات تکنولوژی ، رتبه 72 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
صفورا مهدی فر 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 2 رتبه 2 مدیریت آموزشی  و  رتبه 2 آموزش بهسازی  منابع انسانی و رتبه 9آموزش بزرگسالان، رتبه 17 برنامه ریزی درسی، رتبه 19 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، رتبه 31 علوم تربیتی
وحید عیوضی راد 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 2 رتبه 2 تکنولوژی آموزشی و رتبه 11 آموزش بزرگسالان و رتبه 30 تحقیقات آموزشی و رتبه 58 مدیریت  و برنامه ریزی آموزش عالی و رتبه 65 برنامه ریزی درسی و رتبه 71 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
علی رضائی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 2 رتبه 2 آموزش و پرورش تطبیقی ابتدایی و پیش دبستانی، رتبه 4 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، رتبه 4  آموزش بزرگسالان، رتبه 5 برنامه ریزی درسی، رتبه16 تحقیقات آموزشی، رتبه 19 تارخ و فلسفه آموزش و پرورش، رتبه 23 آموزش و بهسازی منابع انسانی، رتبه 32 تکنولوژی آموزشی و رتبه 34 مدیریت آموزشی
محبوبه وحدانی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 2 مشاوره
هانیه مرادی اقبال 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 3 رتبه 3 آموزش و پرورش تطبیقی و ابتدایی و پیش دبستانی و رتبه 83 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
لیلا حسین زاده عمرانی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 4 رتبه 4 مدیریت آموزشی ، رتبه 4 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه  13 آموزش بزرگسالان ، رتبه 18 علوم تربیتی ، رتبه 26 برنامه ریزی درسی ، رتبه 40 مدیریت و برنامه ریزی درسی آموزش عالی ، رتبه 68 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
الهه قربان پور 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 4 رتبه 4 تکنولوژی آموزشی و رتبه 21 آموزش بزرگسالان و رتبه 45 برنامه ریزی درسی و رتبه 52 مدیریت و  برنامه ریزی آموزش عالی، رتبه 77 تحقیقات آموزشی
احسان ذوالفقاری 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 5 رتبه 5 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 6 برنامه ریزی درسی ، رتبه 7 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، رتبه 7 آموزش بزرگسالان ، رتیه 8 علوم تربیتی ، رتبه 11 مدیریت آموزشی ، رتبه 14 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، رتبه 15 تحقیقات آموزشی ، رتبه 30 تکنولوژی آموزشی
عليرضا مهديزاده 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 6 رتبه 6 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، رتبه 21 تکنولوژی آموزشی ، رتبه 29 برنامه ریزی درسی ، رتبه 32 علوم تربیتی ، رتبه 48 مدیریت آموزشی ، رتبه 63 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 64 تحقیقات آموزشی ، رتبه 75 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، رتبه 77 آموزش بزرگسالان
طاهره مفرح 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 6 رتبه 6 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 7 مدیریت آموزشی ، رتبه 25 برنامه ریزی درسی
صبا صفریان علی آبادی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 7 رتبه 7 علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی
محمدرضا قلی پور 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 8 رتبه8 آموزش بزرگسالان، رتبه 9  برنامه ریزی درسی ، رتبه 35 علوم تربیتی ، رتبه 44 آموزش و بهسازی منابع انسانی، رتبه 16 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، رتبه 75 مدیریت آموزشی، رتبه 98 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
یاسمن مکرمی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 8 مشاوره
پریسا موید زفره 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 9 مشاوره
زهرا انصاری اختر 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 9 رتبه 9 علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
محمود میرزاده 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 10 رتبه 10 مدیریت آموزشی، رتبه 10 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 11 علوم تربیتی
مجتبی خضری 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 11 مشاوره
سید مسعود محسن الحسینی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 12 مشاوره
مهیار مظاهر 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 13 تحقیقات آموزشی
زهره ابراهیمی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 13 رتبه 13 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ،رتبه 29 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 30مدیریت آموزشی ، رتبه 61 برنامه ریزی درسی
ندا میرزاخان 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 14 رتبه 14 تحقیقات آموزشی ،رتبه 16 برنامه ریزی درسی ، رتبه 17مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، رتبه 18 آموزش بزرگسالان رتبه 22تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، رتبه 33 علوم تربیتی ، رتبه 36آموزش و بهسازی منابع انسانی ،رتبه 55 مدیریت آموزشی
مریم نیکخواه دلشاد 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 16 مشاوره
محمد یادسائی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 17 مشاوره
سید بهنام حسینی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 20 رتبه 20 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 22 مدیریت آموزشی ، رتبه 56 علوم تربیتی ، رتبه 68 آموزش بزرگسالان
صدف کافی آبادی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 20 مشاوره
امیر احمدپور 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 22 مشاوره
مینا شفقی زاده 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 23 رتبه 23برنامه ریزی درسی ، رتبه 79 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، رتبه 73 آموزش بزرگسالان، رتیه 77 آموزش و پرورش تطبیقی
صادق کشاورزیان 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 25 رتبه 25 تحقیقات آموزشی ، رتبه 31 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
سمیرا فرازی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 26 رتبه 26 علوم تربیتی ، رتبه 34 برنامه ریزی درسی ، رتبه 36 آموزش بزرگسالان
زینب بهاری 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 26 رتبه 26 مدیریت آموزشی، رتبه 33 آموزش و بهسازی منابع انسانی، رتبه 90 آموزش بزرگسالان
مهتاب ملکی نژاد 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 27 مشاوره
حدیـث حبیب الهی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 28 فلسفه تعلیم و تربیت
علیرضا مرادی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 28 مشاوره
رویا منتظری قهجاورستانی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 29 مشاوره
زینب عطائی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 31 رتبه 31 مدیریت آموزشی ، رتبه 37 آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 42 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،
رتبه 80 آموزش بزرگسالان
محمد مینایی نژاد 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 32 رتبه 32 تحقیقات آموزشی ، رتبه 33مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، رتبه 34 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، رتبه 83 تکنولوژی آموزشی، رتبه 87 آموزش بزرگسالان
زهرا طالبی اباتری 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 34 رتبه 34 علوم تربیتی ، رتبه 68 برنامه ریزی درسی
مهرناز چینی فروشان 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 34 مشاوره
محسن عالی محمودی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 35 تکنولوژی آموزشی
محمدرضا خوش روش 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 37 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
امیر مستعان لورون 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 40 مشاوره
امید رضائی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 41 آموزش و بهسازی منابع انسانی
عادل ارغند 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 44 رتبه 44 برنامه ریزی درسی ، رتبه 60تحقیقات آموزشی ، رتبه 82 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فرشته محمدی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 47 رتبه 47 برنامه ریزی درسی، رتبه 67 آموزش بزرگسالان
سپيده حبيب زاده 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 47 رتبه 47 مدیریت آموزشی و رتبه 53 آموزش و بهسازی منابع انسانی و رتبه 63 آموزش بزرگسالان
پریسا فیروزی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 48 رتبه 48 برنامه ریزی درسی، رتبه 52 آموزش بزرگسالان، رتبه 96 علوم تربیتی
صبا سليمي 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 48 مشاوره
پروانه جعفری پور 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 49 مشاوره
فاطمه امیری 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 49 رتبه 49 آموزش بزرگسالان، رتبه 72 علوم تربیتی، رتبه 70 برنامه ریزی درسی
فریده السادات شریفی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 50 مشاوره
آنسه عربشاهي 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 50 آموزش پرورش ابتدایی و تطبیقی و پیش دبستانی
فائزه محمد اسماعیلی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 55 رتبه 55آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رتبه 63 مدیریت آموزشی
نوشین پولادساز 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 57 مشاوره
فاطمه کارچانی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 58 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
محبوبه قاسم شیرازی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 59 رتبه 59 برنامه ریزی درسی ، رتبه83 آموزش بزرگسالان
زینب سادات حسن زاده 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 59 رتبه 59 برنامه ریزی درسی ، رتبه 82 علوم تربیتی
فریبا کاظمی نسب 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 61 رتبه 61 مدیریت آموزشی و رتبه 100 آموزش بزرگسالان
سجاد نوبختی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 64 مشاوره
پروین قاسمیان 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 64 رتبه 64 برنامه ریزی درسی ، رتبه 80تکنولوژی آموزشی و مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، رتبه 98 مدیریت آموزشی ، رتبه 99آموزش و بهسازی منابع انسانی
زهرا طالبیان 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 65 رتبه 65 آموزش و بهسازی منابع انسانی
فاطمه حیدری زاده رستمی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 65 مشاوره
زهره صمدي 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 67 مشاوره
حشمت الله جبا 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 67 علوم تربیتی
نفیسه قاسم پور 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 69 مشاوره
فاطمه نوروزی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 73 مشاوره
نیلوفر هاشمی حلوایی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 74 مشاوره
رقیه نامور 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 75 رتبه 75 برنامه ریزی درسی، رتبه 88 آموزش بزرگسالان
فاطمه ذبیحی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 77 برنامه ریزی درسی
ام البنین عرب 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 82 مشاوره
هاجر خالقی وند 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 84 رتبه 84 مدیریت آموزشی ، رتبه 95 آموزش و بهسازی منابع انسانی
مهدی همتی علمدارلو 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 85 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
منوچهر رضایی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 86 مشاوره
آسیه سلیمانی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 95 مشاوره
علیرضا عبدالمنافی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 95 رتبه 95 علوم تربیتی
بنفشه فیلی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 97 مشاوره
زهرا عبدلی 1117و1143 علوم تربیتی و مشاوره 97 رتبه 97 آموزش بزرگسالان
مجموعه حقوق (1126)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
احسان موهبتی 1126 مجموعه حقوق 1 رتبه 1 حقوق عمومی و مدیریت دادگستری ، رتبه 1 حقوق محیط زیست، رتبه 5 حقوق ارتباطات، رتبه 6 حقوق بشر، رتبه 47 حقوق بین الملل
سید سینا میررکنی 1126 مجموعه حقوق 1 رتبه 1 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری ،  رتبه 4 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی ، رتبه 14 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز، رتبه 48 حقوق بین الملل
سید محسن حسینی 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق بین الملل ، رتبه 9 حقوق ارتباطات، رتبه 24 حقوق بشر، رتبه 33 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری،‌رتبه 46 حقوق محیط زیست
احسان خاطری 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق بشر، رتبه 15 حقوق ارتباطات ، رتبه 84 حقوق بین الملل
محبوبه السادات حسینی 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
مصطفی امین پور 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
محمد ایمانی توران پشتی 1126 مجموعه حقوق 2 رتبه 2 حقوق محیط زیست، رتبه 4 حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری، رتبه 9 حقوق بشر، رتبه 16 حقوق ارتباطات، رتبه 55 حقوق بین الملل
مصطفی یکتا فر 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق بین الملل، رتبه 4 حقوق ارتباطات ، رتبه 11 حقوق بشر، رتبه 64 مدیریت دادگستری و حقوق عمومی ، رتبه 78 حقوق محیط زیست
رضا علی پناه 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق بشر، رتبه 8 حقوق ارتباطات ، رتبه 12 حقوق بین الملل
میلاد خلیلی 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
محمدصادق کزازی 1126 مجموعه حقوق 3 رتبه 3 حقوق عمومی و مدیریت نظارت و بازرسی ، رتبه 3 حقوق ارتباطات ، رتبه 4 حقوق محیط زیست ، رتبه 8 حقوق بشر ، رتبه 15 حقوق بین الملل
سهیلا بیرانوند 1126 مجموعه حقوق 4 رتبه 4 معارف اسلامی و حقوق - حقوق خانواده
جلال بایسته تجار 1126 مجموعه حقوق 5 رتبه 5 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی- اقتصادی، رتبه 15 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
مهرنوش امیدوار عسگری 1126 مجموعه حقوق 5 رتبه 5 حقوق بین الملل ، رتبه 11 حقوق محیط زیست ، رتبه 17 حقوق ارتباطات ، رتبه 22 حقوق بشر، رتبه 62 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری ، رتبه 90 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
مهرداد آقائی 1126 مجموعه حقوق 5 رتبه 5 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری، رتبه 10حقوق محیط زیست ، رتبه 32 حقوق بشر، رتبه 35 حقوق ارتباطات
پدرام امیریان 1126 مجموعه حقوق 6 رتبه 6حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری، رتبه 9 حقوق محیط زیست، رتبه 68 حقوق بشر، رتبه 84 حقوق ارتباطات
شهرزاد غنی زاده 1126 مجموعه حقوق 6 رتبه 6 حقوق بین الملل، رتبه 10 حقوق ارتباطات ، رتبه 20 حقوق بشر ، رتبه 59 حقوق محیط زیست ، رتبه 86 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری ، رتبه 91 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری
محمدرضا فیض آبادی 1126 مجموعه حقوق 6 رتبه 6 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی وحقوق شرکت های تجاری ، رتبه 12 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز ، رتبه 29 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی ، رتبه 30 حقوق بین الملل ، رتبه 82 حقوق ارتباطات
مینا معین 1126 مجموعه حقوق 7 رتبه 7 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 19 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز ، رتبه 39 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی ، 74 حقوق بین الملل
گلشید رمضانی 1126 مجموعه حقوق 7 رتبه 7 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز ، رتبه 32 حقوق بین الملل ، رتبه 55 حقوق شرکت های تجاری و حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ، رتبه 80 حقوق تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری
میثم عروجی 1126 مجموعه حقوق 8 رتبه 8 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
الهام حبیب زاده 1126 مجموعه حقوق 9 رتبه 9 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، رتبه 16 حقوق محیط زیست
مسعود محمودی 1126 مجموعه حقوق 9 رتبه 9 حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق
نگار افتخار 1126 مجموعه حقوق 9 رتبه 9 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
حیدر امینی ادیب 1126 مجموعه حقوق 10 رتبه 10حقوق عمومی و مدیریت نظارت و بازرسی ، رتبه 28 حقوق محیط زیست، رتبه 56 حقوق بشر، رتبه 65 حقوق ارتباطات
حمید نیک دستی 1126 مجموعه حقوق 10 رتبه 10 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
محمد عینی 1126 مجموعه حقوق 10 رتبه 10 شرکتهای تجاری و حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رتبه 13 حقوق تجارت بین الملل
فردین مفاخری 1126 مجموعه حقوق 11 رتبه 11 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری، رتبه 65 حقوق محیط زیست، رتبه 78 حقوق بشر، رتبه 89 حقوق ارتباطات
پوریا خانی 1126 مجموعه حقوق 11 رتبه 11 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی، رتبه 29 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی، رتبه 66 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
نیما شجاعی 1126 مجموعه حقوق 11 رتبه 11 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز،رتبه 19 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی، رتبه 38 حقوق محیط زیست، رتبه 77 حقوق بین الملل
امیرکیا عامری ثانی 1126 مجموعه حقوق 11 رتبه 11 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، رتبه 52 حقوق محیط زیست
مهسا خانی پور 1126 مجموعه حقوق 12 رتبه 12 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
سیما محمودی کیسمی 1126 مجموعه حقوق 12 رتبه 12 حقوق بشر و رتبه 88 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 16 حقوق بین الملل، رتبه 21 حقوق ارتباطات
عارفه قاسم زاده ده آبادی 1126 مجموعه حقوق 12 رتبه 12 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق سردفتری، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق مالی - اقتصادی، رتبه 56 حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت الکترونیکی
مهلا الهي 1126 مجموعه حقوق 13 رتبه 13 حقوق تجاري اقتصادي بين المللي و رتبه 21 حقوق تجارت بین الملل، رتبه 51 تجارت الکترونیکی ، رتبه 51 حقوق مالکیت فکری
اسماعیل ولی پور 1126 مجموعه حقوق 13 رتبه 13 معارف اسلامی و حقوق
فاطمه صالحی 1126 مجموعه حقوق 13 رتبه 13 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی، رتبه 32 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی، رتبه 50 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
مجتبی مهنانی 1126 مجموعه حقوق 13 رتبه 13 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی
محمد مرادقلی 1126 مجموعه حقوق 14 رتبه 14 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
سحر اتحادیه 1126 مجموعه حقوق 14 رتبه 14 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
مهدیه فیروزی 1126 مجموعه حقوق 14 رتبه 14 حقوق عمومی و حقوق دادرسی ، رتبه 38 حقوق بشر، رتبه 45 حقوق ارتباطات، رتبه 44 حقوق محیط زیست
محمد خرم آبادی 1126 مجموعه حقوق 16 رتبه 16 حقوق جزا و جرم شناسی
یاسمن آقازاده 1126 مجموعه حقوق 16 رتبه 16 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز ، رتبه 29 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 60 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی، رتبه 98 حقوق بین الملل
نیکان پهلوان 1126 مجموعه حقوق 16 رتبه 16 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 27 حقوق بین الملل، رتبه 36حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز، رتبه 86 حقوق محیط زیست، رتبه 87 حقوق ارتباطات
حسام اسکندری 1126 مجموعه حقوق 17 رتبه 17 حقوق بشر، رتبه 61 حقوق ارتباطات
بهاره قلی زاده 1126 مجموعه حقوق 20 رتبه 20 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 44 حقوق بین الملل، رتبه 65 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
محمد اسلامی فر 1126 مجموعه حقوق 21 رتبه 21 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری، رتبه 79 حقوق بشر، رتبه 91 حقوق ارتباطات
حسن شویکلومرادی 1126 مجموعه حقوق 23 رتبه 23 حقوق بین الملل، رتبه 40 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 44 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز ، رتبه 81 حقوق ارتباطات
زهرا حاجی قربانی 1126 مجموعه حقوق 24 رتبه 24 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
رضا اعلایی 1126 مجموعه حقوق 24 رتبه 24 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
احسان طغیانی 1126 مجموعه حقوق 25 رتبه 25 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری، رتبه 41 حقوق بشر و حقوق محیط زیست، رتبه 51 حقوق ارتباطات
مبینا حسینی 1126 مجموعه حقوق 25 رتبه 25 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
محیا اقایی 1126 مجموعه حقوق 25 رتبه 25 حقوق خصوصی، رتبه 79 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
فاطمه یزدی 1126 مجموعه حقوق 26 رتبه 26 حقوق محیط زیست و حقوق عمومی
یاسمن فروردین 1126 مجموعه حقوق 27 رتبه 27 حقوق بین الملل
مریم شکر اللهی 1126 مجموعه حقوق 27 رتبه 27 محیط زیست، رتبه 94 حقوق جزا و جرم شناسی
سحر چوبین 1126 مجموعه حقوق 28 رتبه 28 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
فرهاد پورقنبری 1126 مجموعه حقوق 28 رتبه 28 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
رضوان شهبازی 1126 مجموعه حقوق 29 رتبه 29 معارف اسلامی و حقوق
ایشین برابی 1126 مجموعه حقوق 30 رتبه 30 حقوق بین الملل، رتبه 42 حقوق محیط زیست، رتبه 43 حقوق بشر، رتبه 88 حقوق ارتباطات
سیدصدرالدین روحانی 1126 مجموعه حقوق 31 رتبه 31جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
نغمه خان احمدی 1126 مجموعه حقوق 32 رتبه 32 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
شیلان نصیرزاده 1126 مجموعه حقوق 33 رتبه 33 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
امیرحسین قدیانی منفرد 1126 مجموعه حقوق 37 رتبه 37 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی
ساناز شبانی 1126 مجموعه حقوق 37 رتبه 37 حقوق بین الملل، رتبه 52 حقوق ارتباطات، رتبه 79 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 86 حقوق بشر
ناصر انصاری 1126 مجموعه حقوق 38 رتبه 38 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی
آمنه موزونی 1126 مجموعه حقوق 39 رتبه 39 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
فاطمه شعبانی 1126 مجموعه حقوق 39 رتبه 39 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری، رتبه 80 حقوق بین الملل، رتبه 93 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
ابوالفضل کریمی 1126 مجموعه حقوق 40 رتبه 40 حقوق خانواده
سعدی ابراهیم زاده 1126 مجموعه حقوق 41 رتبه 41 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ناصر سپاهی 1126 مجموعه حقوق 46 رتبه 46 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
کتایون آزرمی 1126 مجموعه حقوق 46 رتبه 46 حقوق ارتباطات ، رتبه 66 حقوق بشر ، رتبه 71 حقوق بین الملل
امیر شفیعی 1126 مجموعه حقوق 47 رتبه 47 حقوق ارتباطات ، رتبه 94 حقوق بشر
مریم اسمعیلی 1126 مجموعه حقوق 48 رتبه 48 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
سید حسین دهبان 1126 مجموعه حقوق 48 رتبه 48 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی
اميد صدرايي 1126 مجموعه حقوق 48 رتبه 48 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
امیر حسین مختاری 1126 مجموعه حقوق 48 رتبه 48 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
رحیم محمودی 1126 مجموعه حقوق 49 رتبه 49 حقوق بین الملل
عارف حسین زاده 1126 مجموعه حقوق 50 رتبه 50 حقوق بین الملل
محمد علی شاه کوه 1126 مجموعه حقوق 50 رتبه 50 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
علی ابراهیمی 1126 مجموعه حقوق 56 رتبه 56 حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
سید سالار موسوی 1126 مجموعه حقوق 59 رتبه 59 حقوق جزا و جرم شناسی
زهرا راستخو 1126 مجموعه حقوق 62 رتبه 62 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی
محمد کرمی 1126 مجموعه حقوق 62 رتبه 62 حقوق جزا و جرم شناسی
محمدحسین رحمان ستایش 1126 مجموعه حقوق 68 رتبه 68 حقوق جزا و جرم شناسی
سید سجاد میری 1126 مجموعه حقوق 69 رتبه 69 حقوق جزا و جرم شناسی
میلاد صادقی 1126 مجموعه حقوق 70 رتبه 70 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
سپیده سالاری 1126 مجموعه حقوق 72 رتبه 72 حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
فاطمه رفعتی 1126 مجموعه حقوق 72 رتبه 72 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
الیاس اکبری 1126 مجموعه حقوق 72 رتبه 72 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
هاجر دانشور 1126 مجموعه حقوق 73 رتبه 73 حقوق بشر
عرفان کاملی 1126 مجموعه حقوق 75 رتبه 75 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
امید شادمان 1126 مجموعه حقوق 77 رتبه 77 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
فهیمه مشکی 1126 مجموعه حقوق 79 رتبه 79 حقوق بین الملل
مهدی اسلامی 1126 مجموعه حقوق 80 رتبه 80 حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی-اقتصادی
مرصاد طهماسبی 1126 مجموعه حقوق 83 رتبه 83 معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
پرویز حیاتی 1126 مجموعه حقوق 85 رتبه 85 حقوق عمومی و حقوق دادرسی اداری
محمد یوسفی آق گنبد 1126 مجموعه حقوق 87 رتبه 87 حقوق بین الملل
حسین لطفی نسب 1126 مجموعه حقوق 87 رتبه 87 حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
فاطمه سمیع زاده 1126 مجموعه حقوق 91 رتبه 91 حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز
حسین مهدی پور 1126 مجموعه حقوق 92 رتبه 92 حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه امیر 1126 مجموعه حقوق 95 رتبه 95 حقوق جزا و جرم شناسی
مجموعه روانشناسی (1133)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مجتبی شفیع پورکیاسرائی 1133 مجموعه روانشناسی 1 رتبه 1 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، رتبه 54 روانشناسی تربیتی
امیر همایون حلاجیان 1133 مجموعه روانشناسی 2 رتبه 2 روانشناسی بالینی و رتبه 3 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی، رتبه 9 روانسنجی رتبه 35 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و روانشناسی تربیتی
سپیده هدایتی 1133 مجموعه روانشناسی 2 رتبه 2 روانسنجی و رتبه 42 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی، رتبه 52 روانشناسی تربیتی و رتبه 58 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
علی مساح بوانی 1133 مجموعه روانشناسی 3 رتبه 3 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و رتبه 67 روانسنجی و رتبه 91 روانشناسی تربیتی
فاطمه قاسملو 1133 مجموعه روانشناسی 3 رتبه 3 روانسنجی و رتبه 8 روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ، رتبه 14 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی و رتبه 16 روانشناسی تربیتی و رتبه 21 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، رتبه 47 روانشناسی صنعتی و سازمانی
لیلا آقاسی 1133 مجموعه روانشناسی 4 رتبه 4 روانشناسی بالینی
آتنا بلادی چولابی 1133 مجموعه روانشناسی 4 رتبه 4 روانشناسی صنعتی و سازمانی
عطیه متوسل 1133 مجموعه روانشناسی 4 رتبه 4 روانشناسی تربیتی
مهتاب فردی قره تپه 1133 مجموعه روانشناسی 5 رتبه 5 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی و رتبه 9 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و رتبه 21 روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و رتبه 25 روانسنجی و رتبه 46 روانشناسی تربیتی
ارغوان کیاکاظمی 1133 مجموعه روانشناسی 5 رتبه 5 روانشناسی تربیتی
سپهر رحیمیان 1133 مجموعه روانشناسی 5 رتبه 5 روانشناسی صنعتی و سازمانی
سمیرا سعیدی 1133 مجموعه روانشناسی 6 رتبه 6 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
حسن بهاروند 1133 مجموعه روانشناسی 6 رتبه 6 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی ، رتبه 7 رواشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، رتبه 23 روانسنجی ، رتبه 68 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، رتبه 99 روانشناسی تربیتی
پردیس بیدرام 1133 مجموعه روانشناسی 7 رتبه 7 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و رتبه 97 روانشناسی تربیتی
سمانه ابراهیم نژاد مقدم 1133 مجموعه روانشناسی 8 رتبه 8 روانشناسی عمومی و رتبه 9 روانشناسی بالینی
نسیم پیغمبر دوست 1133 مجموعه روانشناسی 9 رتبه 9 روانشناسی تربیتی، رتبه 79 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
پردیس سادات اخوان طباطبائی 1133 مجموعه روانشناسی 10 رتبه 10 روانشناسی بالینی و رتبه 13 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی رتبه 51 روانسنجی و رتبه 68 روانشناسی تربیتی
سالومه ابطحی 1133 مجموعه روانشناسی 11 رتبه 11 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
میلاد روانبخش 1133 مجموعه روانشناسی 11 رتبه 11 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 23 روانسنجی، رتبه 30 روانشناسی تربیتی، رتبه 65 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مرضیه مرتضی زاده 1133 مجموعه روانشناسی 12 رتبه 12روانسنجی، رتبه 14 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، رتبه 23 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 27 روانشناسی تربیتی، رتبه 29 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
حسین یاراحمدی 1133 مجموعه روانشناسی 12 رتبه 12 روانشناسی بالینی
فائزه رادبخت 1133 مجموعه روانشناسی 13 رتبه 13 روانشناسی تربیتی ، رتبه 15 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی ، رتبه 26 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، رتبه 40 روانسنجی ، رتبه 82 روانشناسی بالینی
نازنین نصر اله 1133 مجموعه روانشناسی 15 رتبه 15 روانشناسی تربیتی
احمد مکی نژاد 1133 مجموعه روانشناسی 15 رتبه 15 روانشناسی صنعتی و سازمانی
زهرا هراتیان 1133 مجموعه روانشناسی 15 رتبه 15 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مرجان حیدری 1133 مجموعه روانشناسی 18 رتبه 18 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ساینا بخشی زاده 1133 مجموعه روانشناسی 18 رتبه 18 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 42 روانسنجی، رتبه 78 روانشناسی تربیتی، رتبه 83 روانشناسی و آموزش کودکان اسنثنایی
بهناز ثابت قدم 1133 مجموعه روانشناسی 19 رتبه 19 روانشناسی صنعتی و سازمانی
فاطمه رجبی 1133 مجموعه روانشناسی 19 رتبه 19 روانسنجی، رتبه 51 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، رتبه 95 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
آزاده احمدی 1133 مجموعه روانشناسی 20 رتبه 20 روانشناسی صنعتی و سازمانی
امير باروئي 1133 مجموعه روانشناسی 21 رتبه 21 روانشناسی تربیتی
فرید حاجی 1133 مجموعه روانشناسی 21 رتبه 21 روانشناسی عمومی و اسلامی
محمد سجاد غفوری 1133 مجموعه روانشناسی 22 رتبه 22 روانشناسی عمومی، اسلامی، بالینی و بالینی کودک و نوجوان
مرتضی اسدی 1133 مجموعه روانشناسی 22 رتبه 22 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
ندا مصباح 1133 مجموعه روانشناسی 23 رتبه 23 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان، رتبه 56 روانسنجی، رتبه 71 روانشناسی عمومی و اسلامی
مريم شفيعي 1133 مجموعه روانشناسی 23 رتبه 23 روانشناسی تربيتي
اميرحسين امراللهي 1133 مجموعه روانشناسی 24 رتبه 24 روانشناسی صنعتي و سازماني
فاطمه عینی کیا 1133 مجموعه روانشناسی 26 رتبه 26 روانشناسی تربیتی
فاطمه اربابی وحدت 1133 مجموعه روانشناسی 26 رتبه26 روانشناسی صنعتی و سازمانی
نیلوفر توکلی کاشانی 1133 مجموعه روانشناسی 28 رتبه 28 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
میثم قمشلوئی 1133 مجموعه روانشناسی 28 رتبه 28 روانشناسی صنعتی و سازمانی
عاطفه نصراللهی 1133 مجموعه روانشناسی 29 رتبه 29 روانشناسی تربیتی
فرهاد معمار صادقی 1133 مجموعه روانشناسی 30 رتبه 30 روانسنجی، رتبه 63 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان، رتبه 64 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 78 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، رتبه 92 روانشناسی تربیتی
گلفام پیرعباسی 1133 مجموعه روانشناسی 31 رتبه 31 روانشناسی بالینی و کودک و نوجوان، رتبه 48 روانشناسی عمومی و اسلامی
عاطفه درامامی 1133 مجموعه روانشناسی 31 رتبه 31 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 33 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان، رتبه 50 روانسنجی، رتبه 99 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مهناز هاشم آبادی 1133 مجموعه روانشناسی 32 رتبه32 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
هدی شایانی 1133 مجموعه روانشناسی 33 رتبه 33 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، رتبه 77 روانشناسی تربیتی
هادی فاضلی راد 1133 مجموعه روانشناسی 33 رتبه 33 روانشناسی عمومی و رتبه 38 روانشناسی بالینی و رتبه 55 روانسنجی
حنانه سادات دادخواه حقیقی 1133 مجموعه روانشناسی 36 رتبه 36 روانشناسی صنعتی و سازمانی
راضيه پورافشاري 1133 مجموعه روانشناسی 37 رتبه 37 روانشناسی عمومی
آرش رودی 1133 مجموعه روانشناسی 40 رتبه 40 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
هانیه منوری داریان 1133 مجموعه روانشناسی 44 رتبه 44 روانشناسی بالینی
آسیه فتحی 1133 مجموعه روانشناسی 49 رتبه 49 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
زهرا نوری ساری 1133 مجموعه روانشناسی 51 رتبه 51 روانشناسی عمومی و اسلامی ، رتبه 58 روانسنجی
نادیا روحانی 1133 مجموعه روانشناسی 51 رتبه 51 روانشناسی تربیتی
بهمن بروکی میلان 1133 مجموعه روانشناسی 52 رتبه 52 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 72 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
مهسا تاج ابادی 1133 مجموعه روانشناسی 53 رتبه 53 روانشناسی عمومی و اسلامی
آرزو خدیوی 1133 مجموعه روانشناسی 56 رتبه 56 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 57 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
محمدرضا اخگري 1133 مجموعه روانشناسی 56 رتبه 56 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
سحر کولیوند 1133 مجموعه روانشناسی 58 رتبه 58 روانشناسی تربیتی
مناسادات معصومي 1133 مجموعه روانشناسی 61 رتبه 61 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی
مهدی دهزاده 1133 مجموعه روانشناسی 62 رتبه 62 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، رتبه 70 روانسنجی
پویان علیزاده 1133 مجموعه روانشناسی 64 رتبه 64 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
محمد احمدوند شاهوردی 1133 مجموعه روانشناسی 66 رتبه 66 روانشناسی عمومی و اسلامی
سما بخشی 1133 مجموعه روانشناسی 66 رتبه 66 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، رتبه 67 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 81 روانسنجی
مریم احمدی نیت 1133 مجموعه روانشناسی 67 رتبه 67 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
ساره رضازاده 1133 مجموعه روانشناسی 69 رتبه 69 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
مینو رحمانی 1133 مجموعه روانشناسی 70 رتبه 70 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
سید رضا سپهر 1133 مجموعه روانشناسی 70 رتبه 70 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
جمشید پیروزی 1133 مجموعه روانشناسی 79 رتبه 79 روانشناسی بالینی
الهام السادات توسلی 1133 مجموعه روانشناسی 82 رتبه 82 روانشناسی تربیتی
شیما کلامی فرد 1133 مجموعه روانشناسی 87 رتبه 87 روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان
مهدی میکانی 1133 مجموعه روانشناسی 87 رتبه 87 روانشناسی عمومی و اسلامی، رتبه 89 روانسنجی
زهرا ملاعلی 1133 مجموعه روانشناسی 88 رتبه 88 روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، رتبه 96 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی
سحر ارغوانی 1133 مجموعه روانشناسی 100 رتبه 100 روانشناسی عمومی و اسلامی
سیده فاطمه بنی هاشمی امام قیسی 1133 مجموعه روانشناسی 100 رتبه 100 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مجموعه علوم اقتصادی (1105)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمدرشاد اصفهانی 1105 علوم اقتصادی 1 تمامی گرایش‌ها
سید علیرضا توکلی 1105 علوم اقتصادی 2 تمامی گرایش‌ها
محمد نادری تبار 1105 علوم اقتصادی 3 تمامی گرایش‌ها
پیمان شهیدی 1105 علوم اقتصادی 5 تمامی گرایش‌ها
مهدی شهرآبی 1105 علوم اقتصادی 7 تمامی گرایش‌ها
وحید رستم‌خانی 1105 علوم اقتصادی 8 تمامی گرایش‌ها
فروزان مهرپویان 1105 علوم اقتصادی 9 تمامی گرایش‌ها
سینا قوام آبادی 1105 علوم اقتصادی 10 تمامی گرایش‌ها
مرتضی هنرور 1105 علوم اقتصادی 11 تمامی گرایش‌ها
مهدی دانش طلب 1105 علوم اقتصادی 12 تمامی گرایش‌ها
سید کوروش خونساری 1105 علوم اقتصادی 15 تمامی گرایش‌ها
سید محد امین اخوت علویان 1105 علوم اقتصادی 17 تمامی گرایش‌ها
صالح توتونچی 1105 علوم اقتصادی 18 تمامی گرایش‌ها
پگاه خالقی 1105 علوم اقتصادی 22 تمامی گرایش‌ها
سید محمد ایمان قطبی 1105 علوم اقتصادی 24 تمامی گرایش‌ها
عاطفه قاسمی 1105 علوم اقتصادی 25 تمامی گرایش‌ها
محمدرضا صالحی 1105 علوم اقتصادی 28 تمامی گرایش‌ها
محمد دریکوند 1105 علوم اقتصادی 32 تمامی گرایش‌ها
معین محمودی 1105 علوم اقتصادی 33 تمامی گرایش‌ها
محمد علی محمدی 1105 علوم اقتصادی 34 تمامی گرایش‌ها
نگار محمدی 1105 علوم اقتصادی 36 تمامی گرایش‌ها
وحید دهقانی 1105 علوم اقتصادی 40 تمامی گرایش‌ها
رضا نقدی 1105 علوم اقتصادی 43 تمامی گرایش‌ها
حمیدرضا مشرفی 1105 علوم اقتصادی 46 تمامی گرایش‌ها
امیر محرابی 1105 علوم اقتصادی 47 تمامی گرایش‌ها
بلال فعله گری 1105 علوم اقتصادی 49 تمامی گرایش‌ها
سجاد بیاضی 1105 علوم اقتصادی 53 تمامی گرایش‌ها
محمد جوکار 1105 علوم اقتصادی 54 تمامی گرایش‌ها
حمید مفتاحی 1105 علوم اقتصادی 56 تمامی گرایش‌ها
محمد هادی ناظمی 1105 علوم اقتصادی 61 تمامی گرایش‌ها
سعید دوست محمدی 1105 علوم اقتصادی 64 تمامی گرایش‌ها
عرفان کمالی 1105 علوم اقتصادی 68 تمامی گرایش‌ها
حمیدرضا مقیسه 1105 علوم اقتصادی 70 تمامی گرایش‌ها
احمد اسدی 1105 علوم اقتصادی 77 تمامی گرایش‌ها
حسین حیدریان 1105 علوم اقتصادی 89 تمامی گرایش‌ها
گلبرگ کنعانی 1105 علوم اقتصادی 91 تمامی گرایش‌ها
امیر دهقان 1105 علوم اقتصادی 95 تمامی گرایش‌ها
مرضیه معصومی قمی 1105 علوم اقتصادی 98 تمامی گرایش‌ها
مهندسی معدن (1268)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مبین هنربخش 1268 مهندسی معدن 1 رتبه 1 مکانیک سنگ و تونل، رتبه 7 اکتشاف معدن، رتبه 8 معدن و محیط زیست ، رتبه 19 استخراج معدن و اقتصاد مدیریت معدنی، رتبه 24 فرآوری مواد معدنی
مرتضی شهبازنژاد 1268 مهندسی معدن 1 رتبه 1 فرآوری مواد معدنی و رتبه 3 معدن و محیط زیست، رتبه 16 اکتشاف معدن ، رتبه 33 مکانیک سنک و تونل و فضاهای زیرزمینی، رتبه 34 استخراج معدن و اقتصاد و مدیریت معدن
ارشان مشروطه چی 1268 مهندسی معدن 1 رتبه 1 استخراج معدن و اقتصاد مدیریت معدنی، رتبه 53 اکتشاف معدن، رتبه 56 معدن و محیط زیست، رتبه 83 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی
غلامرضا خدادادی محمودی 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 فرآوری مواد معدنی و رتبه 55 اکتشاف معدن و رتبه 71 معدن و محیط زیست رو رتبه 84 مکانیک سنگ، رتبه86 استخراج معدن و اقتصاد و مدیریت معدنی
حسین بالی اوغلبیک 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی و رتبه 10 اکتشاف معدن و رتبه 11 معدن و محیط زیست، رتبه 26 استخراج معدن و اقتصاد و مدیریت معدنی و رتبه 33 فرآوری مواد معدنی
توحید رستم زاده 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 استخراج معدن و رتبه 2 اقتصاد و مدیریت معدنی و رتبه 35 اکتشاف معدن و رتبه 38 معدن و محیط زیست، رتبه 61 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی، رتبه 92 فرآوری مواد معدنی
الهام سادات موسوی نیارکی 1268 مهندسی معدن 2 رتبه 2 اکتشاف معدن و رتبه 2 معدن و محیط زیست ،‌رتبه 43 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی، رتبه 46 استخراج معدن و اقتصاد و مدیریت معدنی، رتبه 58 فرآوری مواد معدنی
مازیار مرادی 1268 مهندسی معدن 3 رتبه 3 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی و رتبه 11 اکتشاف معدن و رتبه 13 معدن و محیط زیست ، رتبه 27 استخراج معدن و اقتصاد و مدیریت معدنی، رتبه 34 فرآوری مواد معدنی
جواد علی بابائی هرگلان 1268 مهندسی معدن 3 رتبه 3 فرآوری مواد معدنی و رتبه 61 اکتشاف معدن و رتبه 80 معدن و محیط زیست، رتبه 89 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی و رتبه 94 استخراج معدن و اقتصاد و مدیریت معدنی
حامد عربلونره 1268 مهندسی معدن 7 رتبه 7 مکانیک سنگ و تونل و فضاهای زیرزمینی، رتبه 100 اکتشاف معدن
محمد شمسي 1268 مهندسی معدن 8 استخراج معدن، اقتصاد و مدیریت معدنی
سهیل ابهریان 1268 مهندسی معدن 9 رتبه 9 مکانیک سنگ، رتبه 9 تونل و فضاهای زیرزمینی
امید روشن 1268 مهندسی معدن 14 رتبه 14 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
روح اله شیخی 1268 مهندسی معدن 16 رتبه 16 مکانیک سنگ و رتبه 59 استخراج معدن، رتبه 39 اکتشاف معدن، رتبه 52 معدن و محیط زیست
علی قربانی 1268 مهندسی معدن 17 رتبه 17 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
علی یدالهی 1268 مهندسی معدن 18 رتبه 18 فرآوری مواد معدنی
علی عالیشوندی 1268 مهندسی معدن 18 رتبه 18 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
شهرداد ندافی 1268 مهندسی معدن 21 رتبه 21 اکتشاف معدن -معدن و محیط زیست
عرفان امینی 1268 مهندسی معدن 22 رتبه 22 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
محمد مهدی ربانی زاده 1268 مهندسی معدن 25 رتبه 25 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
محمد امین امرالهی 1268 مهندسی معدن 42 رتبه 42 فرآوری مواد معدنی
محمد سعید امینی 1268 مهندسی معدن 43 رتبه 43 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
محمد علی مرادزاده 1268 مهندسی معدن 44 رتبه 44 فرآوری مواد معدنی
محمد استادان صفار 1268 مهندسی معدن 48 رتبه 48 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
میلاد عامری 1268 مهندسی معدن 51 رتبه 51 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
هادی دهقانپور 1268 مهندسی معدن 55 رتبه 55 استخراج معدن-اقتصاد و مدیریت معدنی
محمدرضا فرجی تیله نوئی 1268 مهندسی معدن 60 مکانیک سنگ
زهرا مکاریان 1268 مهندسی معدن 64 رتبه 64 فرآوری مواد معدنی
محسن عالی داریان 1268 مهندسی معدن 68 رتبه 68 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
رضا رضائیان 1268 مهندسی معدن 73 رتبه 73 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
رشید افشار 1268 مهندسی معدن 79 رتبه 79 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
امیرحسین محمدزاده 1268 مهندسی معدن 79 فرآوری مواد معدنی
حسام بابابیگی 1268 مهندسی معدن 80 رتبه 80 مکانیک سنگ-تونل وفضاهای زیرزمینی
علوم سیاسی و روابط بین الملل (1130)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
ادریس پیری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1 رتبه 1 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، رتبه 10 روابط بین الملل
علی مرتضی شفاهی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین 1 رتبه 1 روابط بین الملل، رتبه 9 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
حسین پرویزی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 2 رتبه 2 علوم سیاسی و تربیت مربی ، رتبه 4 اندیشه سیاسی دراسلام
پیمان عیسی زاده مقدم اسبو 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 2 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
مهدی رحیمی پاشاکلائی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 3 رتبه 3 روابط بین الملل و رتبه 22 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، رتبه 39 اندیشه سیاسی در اسلام ، رتبه 100 مطالعات منطقه ای
سيدصابر مصطفوي طرقي 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 4 رتبه 4 علوم سیاسی و تربیت مربی و رتبه 6 اندیشه سیاسی در اسلام
عماد هلالات 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 4 مطالعات منطقه ای
رضا نوري زاده 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 5 رتبه 5 علوم سیاسی و تربیت مربی رتبه 9 اندیشه سیاسی در اسلام
مسعود همدانی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 5 مطالعات منطقه ای
محمدحسن ملک ثابت 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 رتبه 6 علوم سیاسی و تربیت مربی و رتبه 16 اندیشه سیاسی در اسلام
مصطفی پاکدل مجد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 مطالعات منطقه ای
هاتف یزدانی علمداری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 رتبه 6 روابط بین الملل ، رتبه 44 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی ، رتبه 68 اندیشه سیاسی در اسلام
مرتضی نصرالله زاده 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 روابط بین الملل، رتبه 25 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، رتبه 65 مطالعات منطقه ای
احسان مصطفویان 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 اندیشه های سیاسی در اسلام ، رتبه 10 علوم سیاسی و تربیت مربی
امیرحسین اژدری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 دیپلماسی و سازمان های بین المللی و رتبه 49 روابط بین الملل
جواد بهرامیان 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 7 رتبه 7 علوم سیاسی و تربیت مربی و رتبه 13 اندیشه سیاسی در اسلام
علاء کارگر 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 8 رتبه 8 روابط بین الملل، رتبه 38 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی،رتبه 44 اندیشه سیاسی در اسلام
جمشید جمشیدی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 8 رتبه 8 علوم سیاسی و تربیت مربی، رتبه 24 اندیشه سیاسی در اسلام
عبدالحمید انصاری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 9 رتبه 11 علوم سیاسی و رتبه 19 اندیشه سیاسی در اسلام
محمودرضا جلیلی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 10 رتبه 10 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، رتبه 91 روابط بین الملل
رضا احدي شهري 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 14 رتبه 14 ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي و رتبه 69 روابط بین الملل
کوثر محمد نتاج 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 15 رتبه 15 روابط بین الملل ، رتبه 26 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
فرشاد عظیمی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 18 مطالعات منطقه ای
حسن باقرزاده 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 20 رتبه 20 روابط بین الملل ،رتبه 48 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
مهدی تشنه دل 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 23 رتبه 23 مطالعات منطقه ای
محمد مهدی محمدی نصرآبادی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 24 رتبه 24 روابط بین الملل ، رتبه 47 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
سعید عاشقی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 26 رتبه 26 علوم سیاسی ، رتبه 77 اندیشه سیاسی در اسلام
محمد مدانلو 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 29 رتبه 29 دیپلماسی و سازمان های بین المللی ، رتبه 89 روابط بین الملل
بهروز قربانی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 29 روابط بین الملل
امیر لشکری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 30 رتبه 30 روابط بین الملل ، رتبه 35 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
سید امیر پرپینچی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 31 رتبه 31 اندیشه سیاسی در اسلام ، رتبه 40 علوم سیاسی
احسان محمدی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 32 رتبه 32 مطالعات منطقه ای
مهدی طالبی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 32 رتبه 32 اندیشه سیاسی در اسلام و رتبه 33 علوم سیاسی
محمدرضا شیرازی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 34 رتبه 34 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
حسین هرمزی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 35 رتبه 35 روابط بین الملل ، رتبه 40 دیپلماسی و سازمان های بین المللی، رتبه 79 اندیشه سیاسی در اسلام
فرزانه جلیلیان 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 37 رتبه 37 روابط بین الملل ، رتبه 54 مطالعات منطقه ای ، رتبه 32 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
مظاهر گودرزی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 40 رتبه 40 اندیشه سیاسی در اسلام ، رتبه 32 علوم سیاسی و تربیت مربی
حمیدرضا اشرفی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 41 رتبه 41 روابط بین الملل
طاهره مداحی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 42 رتبه 42 علوم سیاسی ، رتبه 88 اندیشه سیاسی در اسلام
محمد مهدی الهی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 45 رتبه 45 روابط بین الملل و رتبه 55 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
رسول فتح الهی شورابه 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 50 رتبه 50 روابط بین الملل، رتبه 59 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
ارکان رشیدی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 53 رتبه 53 روابط بین الملل ، رتبه 79 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
زهرا قاسمی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 53 رتبه 53 مطالعات منطقه ای
شادی عباسی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 54 رتبه 54 روابط بین الملل، رتبه 92 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
علیرضا خان بیگی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 57 رتبه 57 مطالعلات منطقه ای
علی صالحیان 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 58 رتبه 58 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی ، رتبه 67 روابط بین الملل
محمد خجسته 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 60 رتبه 60 علوم سیاسی
حیدر نصیر نژاد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 62 رتبه 62 مطالعات منطقه ای
سید محمد کاظم پیشنمازی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 64 رتبه 64دیپلماسی و سازمان های بین المللی
پگاه السادات طباطبا 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 64 روابط بین الملل
یوسف آزاد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 68 رتبه 68 روابط بین الملل
آرش تیرافکن 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 70 رتبه 70 علوم سیاسی
وحید بخششی جهان آباد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 72 دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
بهنام کیماسی سلخوری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 72 روابط بین الملل
میثم دارابی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 73 رتبه 73 علوم سیاسی ، رتبه 82 اندیشه سیاسی در اسلام
زهرا عسکری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 73 رتبه 73 مطالعات منطقه ای
محمدرضا غزالی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 74 روابط بین الملل
مهدی اسفندیاری 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 74 رتبه 74 علوم سیاسی
زهرا صالحین 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 75 رتبه 75 علوم سیاسی
الهام صالحی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 76 رتبه 76 علوم سیاسی
محمدهاشم کریمی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 80 علوم سیاسی و تربیت مربی
ایمان فلاح 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 80 رتبه 80 اندیشه سیاسی در اسلام ، رتبه 81 علوم سیاسی و تربیت مربی
الیاس عقیلی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 80 رتبه 80 مطالعات منطقه ای
مهدی جوادیان فرد 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 93 رتبه 93مطالعات منطقه ای
زهرا منجزی 1130 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97 رتبه 97 روابط بین الملل
مجموعه زبان و ادبیات فارسی (1101)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد جوانمرد 1101 زبان و ادبیات فارسی 1 تمامی گرایش ها
پگاه پزشکی 1101 زبان و ادبیات فارسی 2 تمامی گرایش ها
کیمیا اکرامیان 1101 زبان و ادبیات فارسی 4 رتبه 4 زبان و ادبیات فارسی و رتبه 7 ادبیات پایداری و رتبه 9 ادبیات کودک و نوجوان
سید محمدرضا مشتاقیان 1101 زبان و ادبیات فارسی 5 رتبه 5 زبان و ادبیات فارسی ، رتبه 10 ادبیات پایداری ، رتبه 11 ادبیات کودک و نوجوان
رسول مهرانفر 1101 زبان و ادبیات فارسی 9 رتبه 9 زبان و ادبیات فارسی، رتبه 16 ادبیات کودک و نوجوان، رتبه 29 ادبیات پایداری
آمنه بختیاری 1101 زبان و ادبیات فارسی 32 رتبه 32 زبان و ادبیات فارسی ، رتبه 47 ادبیات کودک و نوجوان ، رتبه 62 ادبیات پایداری
فاطمه سادات حسینی 1101 زبان و ادبیات فارسی 36 رتبه 36 ادبیات کودک و نوجوان
محمد علی عزت زاده 1101 زبان و ادبیات فارسی 52 رتبه 52 زبان و ادبیات فارسی ، رتبه 83 ادبیات پایداری ، رتبه 91 ادبیات کودک و نوجوان
فاطمه شکرزاده 1101 زبان و ادبیات فارسی 56 رتبه 56 زبان و ادبیات فارسی ، رتبه 64 ادبیات کودک و نوجوان
محمد مهدی خانمحمدی 1101 زبان و ادبیات فارسی 69 تمامی گرایش ها
حکیمه ابراهیمی فرد 1101 زبان و ادبیات فارسی 78 تمامی گرایش ها
طاهره نیک زاد 1101 زبان و ادبیات فارسی 79 تمامی گرایش ها
کوثر دهقانی 1101 زبان و ادبیات فارسی 84 آموزش زبان فارسی
شیرین علی اوسط 1101 زبان و ادبیات فارسی 96 تمامی گرایش ها
نسترن محمد جعفری 1101 زبان و ادبیات فارسی 97 رتبه 97 ادبیات کودک و نوجوان
مجموعه علوم جغرافیایی (1102) و مجموعه ژئو فیزیک و هواشناسی (1202)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سپیده فتح اللهی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 1 رتبه 1گردشگری، رتبه 8 جغرافیا و دفاع مقدس ، رتبه 13 مخاطرات محیطی ، رتبه 19 برنامه ریزی آمایش سرزمین، رتبه 22 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، رتبه 27 ژئومورفولوژی، ، رتبه 37 جغرافیای سیاسی ، رتبه 46 آب و هواشناسی، رتبه 59 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سیاوش طهرانی پور 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی 1 رتبه 1 ژئوفیزیک ، رتبه 23 هواشناسی
زهرا کبیری 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 2 رتبه 2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رتبه 89 برنامه ریزی آمایش سرزمین
علي رحيمي 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 2 رتبه 2 گردشگری، رتبه 8 آب و هواشناسی، رتبه 11 ژئومورفولوژی، رتبه 31 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، رتبه 67 مخاطرات محیطی، رتبه 73 جغرافیا و دفاع مقدس
الهام ادیبی دوغائی 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی 3 رتبه 3 ژئوفیزیک، رتبه 72 هواشناسی
محدثه کرم الدین 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 4 جغرافیای سیاسی
جواد مقیم بیگی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 5 رتبه 5 آب وهواشناسی و رتبه 5 ژئومورفولوژی
سارا قاسمی 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی 9 رتبه 9 ژئوفیزیک، رتبه 14هواشناسی
علي آشوري 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 9 رتبه 9 جغرافیا و دفاع مقدس، رتبه 61 جغرافیای سیاسی
محیا آهنگرها 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 10 رتبه 10 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
زهرا سلطان محمدی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 12 رتبه 12 دفاع مقدس
علی بابا جانی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 18 جغرافیای سیاسی
فاطمه کاشفي 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 22 مخاطرات محیطی
کاوه اصغری 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 33 جغرافیای سیاسی
الهام تیموری 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 47 رتبه 47 ژئومورفولوژي، رتبه 69 آب و هواشناسی
داود مقدم 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 47 برنامه‌ریزی آمایش سرزمین
نسرین امیر عضدی 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 48 طبیعت گردی
پرنیان الستی 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی 56 ژئوفیزیک
رامین ضربی کناری 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 76 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم ورزشی- تربیت بدنی (1106)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امین حمیدوند 1106 علوم ورزشی 1 رتبه 1 فیزیولوژی ورزشی، رتبه 1 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، رتبه 3 رفتار حرکتی، رتبه 5 بیومکانیک ورزشی، رتبه 5 مدیریت ورزشی
محمدحسین ستارزاده 1106 علوم ورزشی 2 رتبه 2 رفتار حرکتی و رتبه 4 مدیریت ورزشی و رتبه 11 بیومکانیک ورزشی،رتبه 42 فیزیولوژی ورزشی، رتبه 64 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
فوژان دربهشتی 1106 علوم ورزشی 2 رتبه 2 فیزیولوژی ورزشی
فاطمه هاجرپور 1106 علوم ورزشی 4 رتبه 4 رفتار حرکتی، رتبه 19بیومکانیک ورزشی ، رتبه 59 فیزیولوژی ورزشی ،رتبه 66 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مصطفی ورمرزیار 1106 علوم ورزشی 4 رتبه 4 بیومکانیک ورزشی، رتبه 13آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، رتبه 18 مدیریت ورزشی، رتبه 28 رفتار حرکتی، رتبه 63 فیزیولوژی ورزشی
افشین خسرویان 1106 علوم ورزشی 6 رتبه 6 رفتار حرکتی، رتبه 34 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، رتبه 47 بیو مکانیک ، رتبه 64 فیزولوژی ورزشی، رتبه 85 مدیریت ورزشی
علیرضا ترابی 1106 علوم ورزشی 8 رتبه 8 مدیریت ورزشی،رتبه 42 آسیب شناسی ورزشی و
حرکات اصلاحی، رتبه 83 فیزیولوژی ورزشی و رتبه 85 بیو مکانیک
فرنوش عبدالحسین زاده 1106 علوم ورزشی 10 رتبه 10 مدیریت ورزشی ، رتبه 67 رفتارحرکتی
فاطمه اسماعیل پور 1106 علوم ورزشی 12 رتبه 12 مدیریت ورزشی ، رتبه 14 بیومکانیک ورزشی ، رتبه 44 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، رتبه 70 رفتارحرکتی ، رتبه 94فیزیولوژی ورزشی
زهرا فرجی 1106 علوم ورزشی 12 رتبه 12 فیزیولوژی ورزشی ، رتبه 36 مدیریت ورزشی ، رتبه 41 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، رتبه 43 بیومکانیک ورزشی
مهران داوری 1106 علوم ورزشی 14 رتبه 14 فیزیولوژی ورزشی ، رتبه 59 مدیریت ورزشی
فرشته شاطری 1106 علوم ورزشی 15 رتبه 15 فیزیولوژی ورزشی
الین حسین زاده بازرگان 1106 علوم ورزشی 18 رتبه 18 رفتار حرکتی
زهرا اعتمادی 1106 علوم ورزشی 19 رتبه 19 رفتار حرکتی ، رتبه 32 فیزیولوژی ورزشی ، رتبه 44 بیومکانیک ورزشی
سینا امیرنکویی 1106 علوم ورزشی 20 رتبه 20 مدیریت ورزشی، رتبه 22 رفتارحرکتی، رتبه 27 فیزیولوژی ورزشی
مهدی طلاسازفیروزی 1106 علوم ورزشی 21 رتبه 21 فیزیولوژی ورزشی
زهرا رستمی 1106 علوم ورزشی 21 رتبه 21 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
قانع خلوتی 1106 علوم ورزشی 21 رتبه 21 مدیریت ورزشی ، رتبه 22 بیومکانیک ورزشی ، رتبه 61 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مریم نمازی فرد 1106 علوم ورزشی 24 رتبه 24 بیومکانیک ورزشی
ناصر کیان پور 1106 علوم ورزشی 25 رتبه 25 رفتار حرکتی ، رتبه 46 مدیریت ورزشی
حسین مافی 1106 علوم ورزشی 26 رتبه 26 رفتار حرکتی ، رتبه 56 بیومکانیک ورزشی ، رتبه 73 مدیریت ورزشی ، رتبه 96 فیزیولوژی ورزشی
شیرزاد میاندربندی 1106 علوم ورزشی 36 رتبه 36 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و رتبه43 فیزیولوژی ورزشی
آذین عاشوری 1106 علوم ورزشی 37 رتبه 37رفتار حرکتی
فهیمه خیرآبادی 1106 علوم ورزشی 39 رتبه 39 فیزیولوژی ورزشی ، رتبه 66 مدیریت ورزشی
محمدهادی رسالتی 1106 علوم ورزشی 40 رتبه 40 رفتار حرکتی ، رتبه 23 فیزیولوژی ورزشی، رتبه 85 
بیو مکانیک ورزشی
ابراهیم احمدپور 1106 علوم ورزشی 44 رتبه 44 رفتار حرکتی، رتبه 64 مدیریت ورزشی
سمیه شبانی 1106 علوم ورزشی 46 رتبه 46 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کیوان قرایی زاده 1106 علوم ورزشی 50 رتبه 50 مدیریت ورزشی
محمد جهانبخش بناب 1106 علوم ورزشی 54 رتبه 54 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، رتبه 57بیو مکانیک ورزشی
سیدمعین رضوی نیا 1106 علوم ورزشی 55 رتبه 55 مدیریت ورزشی ، رتبه 92 فیزیولوژی ورزشی
فاطمه قربانی 1106 علوم ورزشی 58 رتبه 58 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
محمد محمدی 1106 علوم ورزشی 69 رتبه 69 رفتارحرکتی
محمدیاسین امانی 1106 علوم ورزشی 71 رتبه 71بیو مکانیک ورزشی
میثم سحاب قلی فر 1106 علوم ورزشی 75 رتبه 75 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کیاندخت مرادی 1106 علوم ورزشی 82 رتبه 82 مدیریت ورزشی
سعید قبادی نژاد 1106 علوم ورزشی 89 رتبه 89 بیومکانیک ورزشی
محدثه یاور 1106 علوم ورزشی 91 رتبه 91 بیومکانیک ورزشی
فائزه غلامی 1106 علوم ورزشی 95 رتبه 95 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تاریخ (1107) و ایران شناسی (1127)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد علی عزت زاده 1127 ایرانشناسی 1 تمامی گرایش‌ها
علی شهبانی نصر 1107 تاریخ 4 رتبه 4 تاریخ عمومی جهان، رتبه 7 تاریخ اسلام و مطالعات خلیج فارس، رتبه 21 تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی ، رتبه14 تاریخ ایران باستان
امیرحسین فرجی 1107 تاریخ 7 رتبه 7 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی ، رتبه 9 تاریخ اسلام و مطالعات خلیج فارس و تاریخ تشیع، رتبه 11 تاریخ ایران باستان ، رتبه 24 تاریخ عمومی جهان
محمد مهدی رئیسی 1107 تاریخ 10 رتبه 10 تاریخ ایران باستان، رتبه 17 تاریخ ایران اسلامی و تاریخ اسلام، مطالعات خلیج فارس، تاریخ تشیع و رتبه 21 تاریخ عمومی جهان
رشید فرزانه 1107 تاریخ 43 رتبه 47 تاریخ اسلام و مطالعات خلیج فارس و تاریخ تشیع، رتبه 43 تاریخ عمومی جهان، رتبه 51 تاریخ ایران اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی، رتبه 83تاریخ ایران باستان
فاطمه عبدالملکی 1107 تاریخ 56 رتبه 56 تاریخ اسلام ، رتبه 60 تاریخ ایران باستان ، رتبه 85 تاریخ عمومی جهان ، رتبه 80 تاریخ ایران اسلامی
امین امینیان 1127 ایرانشناسی 69 تمامی گرایش‌ها
سمیه حیدری 1127 ایرانشناسی 82 تمامی گرایش‌ها
لیلا کارگر 1107 تاریخ 87 تاريخ عمومي جهان
مجموعه علوم اجتماعی(1108) و مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (1138)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سید حمید حسینی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 1 رتبه 1 کلیه گرایشها بجز رتبه 2 مردم شناسی و رتبه 2 مدیریت راهبردی فرهنگ
سید جمال حسینی 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 3 مدیریت رسانه
محمدرضا قائمی نژاد 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 5 روزنامه نگاری
فائزه آلنچری 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 7 رتبه 7 علوم ارتباطات اجتماعی، رتبه 20 مدیریت رسانه رتبه 47 روزنامه نگاری
حمید روستا 1108 مجموعه علوم اجتماعی 8 رتبه 8 جامعه شناسی ، رتبه 27 پژوهش علوم اجتماعی ، رتبه 28 فلسفه علوم اجتماعی ، رتبه 31 برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی ، رتبه 33 دانش اجتماعی مسلمین جهان ، رتبه 39 جمعیت شناسی ، ، رتبه 40 برنامه ریزی گردشگری ، رتبه 48 مطالعات اوقات فراغت و مطالعات جوانان ، رتبه 51 مردم شناسی و برنامه ریزی رفاه اجتماعی
سجاد خادمی زارع 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 9 مدیریت رسانه
سعید عبادی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 15 رتبه 15 مردم شناسی، رتبه 23 جمعیت شناسی، رتبه 42 مطالعات فرهنگی، رتبه 42 مدیریت خدمات اجتماعی، رتبه 42 مدیریت راهبردی فرهنگ، رتبه 53 مطالعات جوانان، رتبه 84 جامعه شناسی، رتبه 95 فلسفه علوم اجتماعی، رتبه 99 برنامه ریزی توسعه منطقه ای
رامین بیات 1108 مجموعه علوم اجتماعی 23 رتبه 23 مردم شناسی
حسین افراسی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 24 رتبه 24 جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی ، رتبه 83 پژوهش علوم اجتماعی
محسن سعیدی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 24 رتبه 24 مطالعات فرهنگی، رتبه 24 مدیریت خدمات اجتماعی، رتبه 24 مدیریت راهبردی فرهنگ، رتبه 30 جامعه شناسی
مهسا فارسونی نژاد 1108 مجموعه علوم اجتماعی 27 جامعه شناسی ، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی
سعید شیدائی 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 28 علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات فرهنگی
زهرا محمدی نیا 1108 مجموعه علوم اجتماعی 28 رتبه 28 جمعیت شناسی
سامان کارگر عبدالله زاده 1108 مجموعه علوم اجتماعی 36 رتبه 36 جامعه شناسی
مجید اسعدی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 43 رتبه 43 پژوهش علوم اجتماعی
اسما هدایی پور 1108 مجموعه علوم اجتماعی 46 رتبه 46 جامعه شناسی
علی نجفی 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 47 مدیریت رسانه
زهرا صنعتگران 1108 مجموعه علوم اجتماعی 48 رتبه 48 فلسفه علوم اجتماعی
دانیال اعلمی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 53 رتبه 53 پژوهش علوم اجتماعی ، رتبه 65 جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی ورزشی ، رتبه 67 دانش اجتماعی مسلمین ، رتبه 89 برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی و توسعه محلی
محمدرضا زرگر 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 53 علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات فرهنگی
مصطفی صباغ مقدم 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 57 روزنامه نگاری
سیدعلی شفیعی دوگاهه 1108 مجموعه علوم اجتماعی 63 رتبه 63 برنامه ریزی توسعه منطقه ای،گردشگری مذهبی ، رتبه 70فلسفه علوم اجتماعی، رتبه 74 مردم شناسی، جمعیت شناسی، رتبه 73 مطالعات فرهنگی، مدیریت راهبردی فرهنگی، رتبه 93 مطالعات جوانان، رتبه84 برنامه ریزی گردشگری ، رتبه 98 دانش اجتماعی مسلمین
شمس الدین شریعتی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 64 رتبه 64 پژوهش علوم اجتماعی، رتبه 73 جامعه شناسی ورزشی و جامعه شناسی، و جامعه شناسی انقلاب اسلامی
مجید قاسمی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 64 جامعه شناسی ،جامعه شناسی ورزشی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی
عطیه اسدی باغان 1108 مجموعه علوم اجتماعی 74 رتبه 74 پژوهش علوم اجتماعی، رتبه 83 دانش اجتماعی مسلمین
بهنام طالب کیش 1108 مجموعه علوم اجتماعی 74 رتبه 74 پژوهش علوم اجتماعی ، رتبه 76 فلسفه علوم اجتماعی ، رتبه 79 دانش اجتماعی مسلمین ، رتبه 98 برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی و توسعه محلی
هانیه ایرانمنش 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 76 علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات فرهنگی
محمد یزدانی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 76 مطالعات فرهنگی، مدیریت راهبردی فرهنگ
ناهید بداغی 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 81 علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات فرهنگی
محسن علی کرمی 1139 علوم ارتباطات اجتماعی 95 علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات فرهنگی
پرتو آقایی آرایی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 95 برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی
پیمان اسمعیلی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 95 مطالعات فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگ
سارا میرزایی 1108 مجموعه علوم اجتماعی 98 جامعه شناسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی
مجتبی دوستی 1138 علوم ارتباطات اجتماعی 100 مدیریت رسانه
مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق (1112)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
عباس پارسائی 1112 مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق 3
سکینه نعمائی حیرتی 1112 مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق 28
سید عظیم میرمعینی 1112 مجموعه الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق 35
رشته های مهندسی شیمی وبیوتکنولوژی و داروسازی (1257 و 1285)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
محمد همایون فر 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 1 رتبه 1 بیوتکنولوژی، رتبه 2 داروسازی
حسین حرمتی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 2 رتبه 2 مهندسی شیمی
محمدصادق محمدزاده 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 3 رتبه 3 بیوتکنولوژی، رتبه 7 داروسازی
احسان حیدریان 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 6 رتبه 6 بیوتکنولوژی، رتبه 18 داروسازی
محمدرضا تدینی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 7 رتبه 7 بیوتکنولوژی، رتبه 10 داروسازی، رتبه 70 مهندسی شیمی
سجاد افتخاری 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 10 رتبه 10 بیوتکنولوژی، رتبه 11 داروسازی
زهرا احمدیان 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 19 رتبه 19 مهندسی شیمی، رتبه 22 داروسازی، رتبه 50 بیوتکنولوژی
علی سلیمان فلاح 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 24 رتبه 24 مهندسی شیمی، رتبه 28 داروسازی، رتبه 31 بیوتکنولوژی
میرمحمد خالقی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 42 رتبه 42 مهندسی شیمی
شکیبا صمصامی 1257و1286 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 42 رتبه 42 بیوتکنولوژی، رتبه 58 داروسازی
محیا رهبر 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 52 رتبه 52 بیوتکنولوژی، رتبه 65 مهندسی شیمی، رتبه 78 داروسازی
وحید یاری جانی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 73 رتبه 73 مهندسی شیمی
احسان صیادمصلح 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 82 رتبه 82 مهندسی شیمی
مسعود رسولی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 87 رتبه 87 مهندسی شیمی
فرشته شیخ الاسلامی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 96 رتبه 96 مهندسی شیمی
علی یونسی 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 97 رتبه 97 مهندسی شیمی
سبا صمدزاده مقدم 1257و1285 مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و داروسازی 99 رتبه 99 بیوتکنولوژی
مهندسی هوافضا (1279)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیرمهدی موتمن 1279 مهندسی هوافضا 1 تمامی گرایش‌ها
محمدرضا کرمی 1279 مهندسی هوافضا 4 تمامی گرایش‌ها
حکمت طاهری نژاد 1279 مهندسی هوافضا 6 تمامی گرایش‌ها
آرش کیانی 1279 مهندسی هوافضا 9 تمامی گرایش‌ها
مهسا قاسمی 1279 مهندسی هوافضا 10 تمامی گرایش‌ها
اشکان عیسوند چناری 1279 مهندسی هوافضا 14 تمامی گرایش‌ها
علی صداقت 1279 مهندسی هوافضا 18 تمامی گرایش‌ها
مائده شبدیز 1279 مهندسی هوافضا 19 تمامی گرایش‌ها
خلیل محمدی زاده 1279 مهندسی هوافضا 20 تمامی گرایش‌ها
امیررضا عیسی زاده 1279 مهندسی هوافضا 21 تمامی گرایش‌ها
حمزه عابدی 1279 مهندسی هوافضا 24 تمامی گرایش‌ها
پویا خسروی 1279 مهندسی هوافضا 26 تمامی گرایش‌ها
مصطفی رسائی نژاد 1279 مهندسی هوافضا 27 تمامی گرایش‌ها
سینا مولوی 1279 مهندسی هوافضا 32 تمامی گرایش‌ها
رضا صفایی 1279 مهندسی هوافضا 34 تمامی گرایش‌ها
امین صباغان 1279 مهندسی هوافضا 35 تمامی گرایش‌ها
سید محمد جلالی 1279 مهندسی هوافضا 36 تمامی گرایش‌ها
محمدرضا نادری 1279 مهندسی هوافضا 37 تمامی گرایش‌ها
علی حیدری 1279 مهندسی هوافضا 47 تمامی گرایش‌ها
محمد صدفی ویشکائی 1279 مهندسی هوافضا 53 تمامی گرایش‌ها
مهدی شادخواه 1279 مهندسی هوافضا 57 تمامی گرایش‌ها
محمد سرچمی 1279 مهندسی هوافضا 58 تمامی گرایش‌ها
حسن تیموری 1279 مهندسی هوافضا 78 تمامی گرایش‌ها
امیرحسین آزادی 1279 مهندسی هوافضا 81 تمامی گرایش‌ها
عباس دری 1279 مهندسی هوافضا 91 تمامی گرایش‌ها
زهرا درستی مطلق 1279 مهندسی هوافضا 100 تمامی گرایش‌ها
علوم زمین (1201) و علوم خاک (1308)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
بهزاد محمد حسینی سقایش 1308 علوم خاک 1 تمامی گرایش‌ها
زویا پیرویان 1201 علوم زمین 2 رتبه 2 زمین شناسی زیست محیطی، رتبه 12 زمین شیمی ، رتبه 30 زمین شناسی اقتصادی، رتبه 49 زمین شناسی مهندسی، رتبه 52 آب زمین شناسی، رتبه 58 سنجش از دور زمین شناختی، رتبه 65 پترلوژی، رتبه 73 زمین شناسی نفت ، رتبه 84 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
جواد سبحانی فروشانی 1201 علوم زمین 4 رتبه 4 پترولوژی، رتبه 4 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،رتبه 6 چینه نگاری و دیرینه شناسی، رتبه 6 زمین شناسی نفت ، رتبه 11 زمین ساخت، رتبه 12 سنجش از دور زمین شناختی ، رتبه 49 زمین شیمی، رتبه 77 زمین شناسی اقتصادی،
علی اکبری صادق آباد 1201 علوم زمین 5 رتبه 5 سنجش از دور زمین شناختی ، رتبه 8 پترواوژی ، رتبه 15زمین شیمی ،رتبه 16 زمین شناسی اقتصادی ، رتبه 20 زمین شناسی مهندسی ، رتبه 23 زمین ساخت ، رتبه 23 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، رتبه 28 آب زمین شناسی ، رتبه 37 زمین شناسی نفت، رتبه 41 زمین شناسی زیست محیطی ، رتبه 48 چینه نگاری و دیرینه شناسی
لیلا جوهرزاده 1308 علوم خاک 6 تمامی گرایش‌ها
سید امیر میرمحمدی 1201 علوم زمین 6 رتبه 6 زمین شناسی زیست محیطی ، رتبه 6 زمین شیمی ، رتبه 10 سنجش از دور زمین شناختی ، رتبه 13 زمین شناسی اقتصادی ، رتبه 17 پترولوژی ، رتبه 17 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، رتبه 23 آب زمین شناسی ، رتبه 27 زمین شناسی مهندسی ، رتبه 33 زمین ساخت ، رتبه 35 زمین شناسی نفت، رتبه 52 چینه نگاری و دیرینه شناسی
میلاد مرادی 1201 علوم زمین 7 رتبه 7 زمین شناسی نفت ، رتبه 9 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، رتبه 9 سنجش از دور زمین شناختی ، رتبه 10 پترولوژی ، رتبه 12 جینه نگاری و دیرینه شناسی ، رتبه 14 زیمن ساخت (تکتونیک) ، رتبه 22 زمین شناسی مهندسی ، رتیه 38 زمین شیمی ، رتبه 40 زمین شناسی اقتصادی ، رتبه 54 زمین شناسی زیست محیطی ، رتبه 70 آب زمین شناسی
افشین زیادپور 1201 علوم زمین 9 رتبه 9 زمین شناسی زیست محیطی ، رتبه 25 آب زمین شناسی ، رتبه 26 زمین شیمی ، رتبه 41 زمین شناسی اقتصادی ، رتبه 60 زمین شناسی مهندسی ، رتبه 80 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، رتبه 88 سنجش از دور زمین شناختی ، رتبه 90 پترولوژی و زمین شناسی نفت
زینب آقازاده خانشیر 1201 علوم زمین 17 رتبه 17 زمین شناسی نفت، رتبه 45 زمین ساخت، رتبه 27 چینه نگاری و دیرینه شناسی ، 21 رسوب شناسی، رتبه 72 سنجش از دور زمین شناختی
مریم پاشاخانی 1201 علوم زمین 17 رتبه 17 آب زمین شناسی، رتبه 23 زمین شناسی مهندسی، رتبه 78 تکتونیک، رتبه 85 زمین شناسی زیست محیطی
ساناز وطن خواه 1201 علوم زمین 18 رتبه 18 زمین شناسی نفت
الهه شاه نظری 1201 علوم زمین 34 رتبه 34 آب زمین شناسی و رتبه 47 زمین شناسی مهندسی
جواد قربانی 1308 علوم خاک 39 تمامی گرایش‌ها
مهرنوش بوداغی 1201 علوم زمین 42 رتبه 42 زمین شناسی نفت، رتبه 43 چینه نگاری و دیرینه شناسی، رتبه 60 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مرضیه زارع حقیقی 1201 علوم زمین 45 رتبه 45 زمین شناسی مهندسی، رتبه 69 زمین ساخت ، رتبه 97 آب زمین شناسی
مریم عرب 1201 علوم زمین 51 رتبه 51 سنجش از دور زمین شناختی ، رتبه 53 زمین شناسی زیست محیطی ، رتبه 100 زمین شناسی نفت
زهرا رمضان زاده 1201 علوم زمین 58 رتبه 58 زمین شناسی مهندسی
سحر اسماعیلی مقدم 1201 علوم زمین 76 رتبه 76 زمین شناسی نفت ، رتبه 89 چینه نگاری
مجموعه شیمی (1203) و پلیمر (1255)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مسعود دلسوز چهارده 1203 مجموعه شیمی 3 رتبه 3 شیمی کاربردی، رتبه 3 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 3 پیشرانه، رتبه 15 نانوشیمی، رتبه 61 شیمی فیزیک، رتبه 76 شیمی کاتالیست، رتبه 76 شیمی دریا، رتبه 77 شیمی آلی، رتبه 77 شیمی پلیمر، رتبه 77 شیمی دارویی، رتبه 77 فیتوشیمی، رتبه 88 شیمی تجزیه
صنم امیری 1255 مهندسی پلیمر 3 رتبه 3 پلیمریزاسیون، رتبه 3 کامپوزیت، رتبه 3 فراورش، رتبه 3 نانوفناوری، رتبه 3 علوم پایه
سهند نیک ذات 1203 مجموعه شیمی 10 رتبه 10 شیمی فیزیک، رتبه 14 نانوشیمی، رتبه 15 شیمی کاتالیست، رتبه 15 شیمی دریا، رتبه 18 شیمی کاربردی، رتبه 18 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 18 پیشرانه، رتبه 20 شیمی معدنی، رتبه 25 شیمی تجزیه، رتبه 40 شیمی آلی، رتبه 40 شیمی پلیمر، رتبه 40 شیمی دارویی، رتبه 40 فیتوشیمی
مهدیه شاهی 1203 مجموعه شیمی 13 رتبه 13 شیمی تجزیه، رتبه 15 شیمی فیزیک، رتبه 16 شیمی کاتالیست، رتبه 16 شیمی دریا، رتبه 18 نانو شیمی، رتبه 18 شیمی معدنی، رتبه 23 شیمی کاربردی، رتبه 23 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 23 پیشرانه، رتبه 49 شیمی آلی، رتبه 49 شیمی پلیمر، رتبه 49 شیمی دارویی، رتبه 49 فیتوشیمی
شروین علی خواه اصل 1203 مجموعه شیمی 17 رتبه 17 شیمی معدنی، رتبه 22 شیمی آلی، رتبه 22 شیمی پلیمر، رتبه 22 شیمی دارویی، رتبه 22 فیتوشیمی، رتبه 24 شیمی کاتالیست، رتبه 24 شیمی دریا، رتبه 26 شیمی فیزیک، رتبه 28 نانوشیمی، رتبه 32 شیمی کاربردی، رتبه 32 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 32 پیشرانه، رتبه 48 شیمی تجزیه
رضا منافی 1203 مجموعه شیمی 17 رتبه 17 شیمی کاتالیست، رتبه 17 شیمی دریا، رتبه 18 شیمی فیزیک، رتبه 18 شیمی آلی، رتبه 18 شیمی پلیمر، رتبه 18 شیمی دارویی، رتبه 18 فیتوشیمی، رتبه 19 نانوشیمی، رتبه 22 شیمی معدنی، رتبه 24 شیمی تجزیه، رتبه 25 شیمی کاربردی، رتبه 25 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 25 پیشرانه
محمدحسن حسن خانی 1255 مهندسی پلیمر 18 رتبه 18 پلیمریزاسیون، رتبه 18 کامپوزیت، رتبه 31 فراورش، رتبه 31 نانوفناوری، رتبه 31 علوم پایه
معین رضایی زنگنه 1203 مجموعه شیمی 19 رتبه 19 شیمی فیزیک، رتبه 19 شیمی آلی، رتبه 19 شیمی پلیمر، رتبه 19 شیمی دارویی، رتبه 19 فیتوشیمی
محمد بیاتی 1203 مجموعه شیمی 22 رتبه 22 شیمی فیزیک، رتبه 32 شیمی معدنی، رتبه 32 شیمی کاتالیست، رتبه 32 شیمی دریا، رتبه 37 شیمی آلی، رتبه 37 شیمی پلیمر، رتبه 37 شیمی دارویی، رتبه 37 فیتوشیمی، رتبه 37 نانوشیمی، رتبه 43 شیمی کاربردی، رتبه 43 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 43 پیشرانه، رتبه 65 شیمی تجزیه
محمدرضا محمودیان 1255 مهندسی پلیمر 22 رتبه 22 پلیمریزاسیون، رتبه 22 کامپوزیت، رتبه 26 فراورش، رتبه 26 نانوفناوری، رتبه 26 علوم پایه
شیما لطیفی نای بین 1203 مجموعه شیمی 24 رتبه 24 شیمی فیزیک، رتبه 32 شیمی آلی، رتبه 32 شیمی پلیمر، رتبه 32 شیمی دارویی، رتبه 32 فیتوشیمی، رتبه 36 شیمی کاتالیست، رتبه 36 شیمی دریا، رتبه 42 شیمی معدنی
سید مصطفی علی آبادی 1203 مجموعه شیمی 26 رتبه 26 شیمی معدنی، رتبه 32 شیمی فیزیک، رتبه 42 شیمی کاتالیست، رتبه 42 شیمی دریا، رتبه 45 شیمی تجزیه، رتبه 48 نانوشیمی، رتبه 56 شیمی کاربردی، رتبه 56 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 56 پیشرانه، رتبه 70 شیمی آلی، رتبه 70 شیمی پلیمر، رتبه 70 شیمی دارویی، رتبه 70 فیتوشیمی
مهسا دوستی 1203 مجموعه شیمی 35 رتبه 35 شیمی تجزیه، رتبه 44 شیمی فیزیک، رتبه 49 شیمی کاتالیست، رتبه 49 شیمی دریا، رتبه 55 نانو شیمی، رتبه 62 شیمی معدنی، رتبه 63 شیمی کاربردی، رتبه 63 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 63 پیشرانه
شیما حسین پور 1203 مجموعه شیمی 36 رتبه 36 شیمی کاربردی، رتبه 36 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 36 پیشرانه، رتبه 80 نانو شیمی
زهرا فرهنگ 1255 مهندسی پلیمر 37 رتبه 37 پلیمریزاسیون، رتبه 37 کامپوزیت، رتبه 42 فراورش، رتبه 42 نانوفناوری، رتبه 42 علوم پایه
راضیه السادات فقهی 1203 مجموعه شیمی 39 رتبه 39 شیمی آلی، رتبه 39 شیمی پلیمر، رتبه 39 شیمی دارویی، رتبه 39 فیتوشیمی، رتبه 51 شیمی کاتالیست، رتبه 51 شیمی دریا، رتبه 54 شیمی فیزیک، رتبه 57 نانوشیمی، رتبه 65 شیمی کاربردی، رتبه 65 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 65 پیشرانه، رتبه 75 شیمی معدنی، رتبه 93 شیمی تجزیه
کیمیا فروغی 1203 مجموعه شیمی 45 رتبه 45 شیمی فیزیک، رتبه 49 شیمی معدنی، رتبه 56 شیمی کاتالیست، رتبه 56 شیمی دریا، رتبه 62 نانوشیمی، رتبه 72 شیمی کاربردی، رتبه 72 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 72 پیشرانه، رتبه 85 شیمی آلی، رتبه 85 شیمی پلیمر، رتبه 85 شیمی دارویی، رتبه 85 فیتوشیمی، رتبه 96 شیمی تجزیه
پریسا شهابی 1255 مهندسی پلیمر 50 رتبه 50 پلیمریزاسیون، رتبه 50 کامپوزیت
محمدامین همایون پور 1203 مجموعه شیمی 53 رتبه 53 شیمی کاربردی، رتبه 53 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 53 پیشرانه، رتبه 76 نانوشیمی، رتبه 91 شیمی فیزیک
علی صادقی 1203 مجموعه شیمی 53 رتبه 53 شیمی تجزیه، رتبه 72 شیمی آلی، رتبه 72 شیمی پلیمر، رتبه 72 شیمی دارویی، رتبه 72 فیتوشیمی، رتبه 88 شیمی کاتالیست، رتبه 88 شیمی دریا، رتبه 94 نانو شیمی
حسین شهیدی صادقی 1203 مجموعه شیمی 55 رتبه 55 شیمی آلی، رتبه 55 شیمی پلیمر، رتبه 55 شیمی دارویی، رتبه 55 فیتوشیمی
امیر رضا کوه دره ای 1203 مجموعه شیمی 58 رتبه 58 شیمی فیزیک
آمیتیس عاقلی نژاد 1255 مهندسی پلیمر 68 رتبه 68 پلیمریزاسیون، رتبه 68 کامپوزیت
زهرا ضیائی حلیمه جانی 1203 مجموعه شیمی 71 رتبه 71 شیمی کاربردی، رتبه 71 شیمی و فناوری اسانس، رتبه 71 پیشرانه
طهورا محمدزاده نوین 1255 مهندسی پلیمر 76 رتبه 76 پلیمریزاسیون، رتبه 76 کامپوزیت، رتبه 77 فراورش، رتبه 77 نانوفناوری، رتبه 77 علوم پایه
کیمیا صالحی 1255 مهندسی پلیمر 85 رتبه 85 فراورش، رتبه 85 نانوفناوری، رتبه 85 علوم پایه، رتبه 94 پلیمریزاسیون، رتبه 94 کامپوزیت
فرزانه رمضانی 1203 مجموعه شیمی 93 رتبه 93 شیمی فیزیک
امین رضائیان سالاری 1255 مهندسی پلیمر 99 رتبه 99 پلیمریزاسیون، رتبه 99 کامپوزیت
مجموعه فیزیک (1204) و فوتونیک (1205)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیرحسین محمد پور 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 1 رتبه 1 فوتونیک ، رتبه 1 الکترواپتیک ، رتبه 46 فیزیک
امیر شریعت گنابادی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 5 رتبه 5 مجموعه فیزیک
علی گرامیان نژاد 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 6 رتبه 6 الکترواپتیک ، رتبه 8 فوتونیک ، رتبه 62 فیزیک
سینا سلطانی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 9 رتبه 9 مجموعه فیزیک
امیرخراطیان منفرد 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 9 رتبه 9 فوتونیک ، رتبه 11 الکترواپتیک ، رتبه 66 فیزیک
پوریا قاسمی ایلخانی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 10 رتبه 10 الکترواپتیک ، رتبه 14 فوتونیک
وحید ابول زاده 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 21 رتبه 21 مجموعه فیزیک
مینا مختاری 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 23 رتبه 23 فوتونیک ، رتبه 30 الکترواپتیک
امین راشد 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 24 رتبه 24 مجموعه فیزیک
لعیا قدسی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 25 رتبه 25 مجموعه فیزیک
محمد گلبداغی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 26 رتبه 26 فوتونیک
مریم کار آموز داوانی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 34 رتبه 34 فوتونیک
محمدشوشتری 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 41 رتبه 41 مجموعه فیزیک
حسین خزایی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 43 رتبه 43 مجموعه فیزیک
نگارسیف 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 44 رتبه 44 مجموعه فیزیک
سوان قرابیکی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 51 رتبه 51 مجموعه فیزیک
معین پورمیرزایی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 58 رتبه 58 فوتونیک
محمد مبین نیک خصال 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 60 رتبه 60 مجموعه فیزیک
امیر یاراحمدی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 63 رتبه 63 مجموعه فیزیک
ملیکا بابکان 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 64 رتبه 64 مجموعه فیزیک
نگار دین پژوه 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 80 رتبه 80 مجموعه فیزیک
زهرا شایگان 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 83 رتبه 83 فوتونیک
نوید صنایعی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 91 رتبه 91 مجموعه فیزیک
راضیه عباسی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 95 رتبه 95 مجموعه فیزیک
ابراهیم سیری 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 99 رتبه 99 مجموعه فیزیک
سعید شهرآبادی 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 100 رتبه 100 فوتونیک
مسعود الهیان 1205و1204 فیزیک و فوتونیک 100 رتبه 100 مجموعه فیزیک
مجموعه ریاضی (1208) و آمار (1207)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
کسری حسینی 1208 ریاضی 3 رتبه 3 ریاضی مالی و رمز وکد، رتبه 39 ریاضی کاربردی، رتبه 53 ریاضی محض و آموزش ریاضی
مریم جباری 1207 آمار 5 رتبه 5 آمار
امیررضا معمارزاده 1208 ریاضی 6 رتبه 6 ریاضی محض، رتبه 7 ریاضی کاربردی، رتبه 9 رمز و کد ، رتبه 10 ریاضی مالی
شبنم طیوری 1207 آمار 7 رتبه 7 آمار
سمیه علی پناه 1208 ریاضی 11 رتبه 11 ریاضی کاربردی
سپهر جعفری 1208 ریاضی 21 رتبه 21 ریاضی محض، آموزش ریاضی و محاسبات نرم ، رتبه 40 ریاضی مالی ، رتبه 87 ریاضی کاربردی
پونه میرزازاده 1208 ریاضی 29 رتبه 29 ریاضی محض
زهرا موسی رضا 1207 آمار 38 رتبه 38 آمار
جلال پیردایه 1208 ریاضی 42 رتبه42 ریاضی محض
مهرنوش مظفری نیا 1208 ریاضی 50 رتبه 50 ریاضی کاربردی
جلیل قادری 1208 ریاضی 59 رتبه 59 رمز وکد ، رتبه 79 ریاضی مالی
مریم شمس الدینی 1207 آمار 67 رتبه 67 آمار
سمیه هاشمی 1208 ریاضی 76 رتبه 76 ریاضی مالی ، رتبه 94 رمزوکد
صابر عبدالهی 1208 ریاضی 83 رتبه 83 ریاضی کاربردی
مرضیه سوری 1208 ریاضی 86 رتبه 86 ریاضی محض
مجموعه علوم کامپیوتر (1209)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
حسین یوسفی زاده 1209 علوم کامپیوتر 1 علوم کامپیوتر
مهشید سادات خاتمی 1209 علوم کامپیوتر 25 علوم کامپیوتر
محمد محمودی 1209 علوم کامپیوتر 27 علوم کامپیوتر
محمد تکبیری 1209 علوم کامپیوتر 40 علوم کامپیوتر
امیر فردین نفیسی 1209 علوم کامپیوتر 48 علوم کامپیوتر
شروین رسولزاده 1209 علوم کامپیوتر 52 علوم کامپیوتر
مرتضی نیک پور 1209 علوم کامپیوتر 59 علوم کامپیوتر
دانیال عبرت 1209 علوم کامپیوتر 63 علوم کامپیوتر
محمد مهدی زارعیان 1209 علوم کامپیوتر 66 علوم کامپیوتر
احسان برخوردار 1209 علوم کامپیوتر 70 علوم کامپیوتر
علیرضا رجبی 1209 علوم کامپیوتر 95 علوم کامپیوتر
آرش سرحدی 1209 علوم کامپیوتر 97 علوم کامپیوتر
مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی (1206)، زیست شناسی گیاهی (1213) و زیست شناسی جانوری (1214)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امید حیرانی 1214 زیست شناسی جانوری 1 تمامی گرایش ها
نرگس چراغی 1214 زیست شناسی جانوری 2 رتبه 2 سیستماتیک  و رتبه 4 فیزیولوژی و رتبه 4 سلولی و تکوینی
مریم نصیری 1214 زیست شناسی جانوری 3 رتبه 3 سلولی و تکوینی ، رتبه 5 بیوسیستماتیک ، رتبه 6 فیزیولوژی
آرزو میری 1213 زیست شناسی گیاهی 7 رتبه 7 بیو سیستماتیک و رتبه 10 فیزیولوژی و رتبه 11 سلولی و تکوینی
نیکو اندیشمند 1214 زیست شناسی جانوری 13 رتبه 13 فیزیولوژی و بیوسیستماتیک ، رتبه 15 سلولی و تکوینی
شعله کریمی 1214 زیست شناسی جانوری 14 رتبه 14 فیزیولوژی ، رتبه 18 سلولی و تکوینی ، رتبه 21 بیوسیستماتیک
ویدا حاج پور 1206 مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی 16 رتبه 16 میکروبی ، مولکولی و صنعت و محیط زیست ، رتبه 17 میکروبیولوژی، رتبه 80 ژنتیک و آموزش زیست شناسی، رتبه 81 نانوبیوممتیک (نانو زیست الهام)
رومینا رحیمی نژاد 1214 زیست شناسی جانوری 20 رتبه 20 فیزیولوژی و سلولی و تکوینی ، رتبه 38 بیوسیستماتیک
شهاب عامری 1214 زیست شناسی جانوری 25 رتبه 25 بیوسیستماتیک ، رتبه 47 فیزیولوژی و رتبه 52 سلولی و تکوینی
سارا چیتگران 1206 مجموعه زیست شناسی-سلولی مولکولی 32 رتبه 32 بیوفیزیک ، رتبه 68 زیست فناوری میکروبی، مولکولی و صنعت و محیط زیست، رتبه 76 بیوشیمی ، رتبه 80 نانو زیست الهام
حسین بهداری 1214 زیست شناسی جانوری 43 رتبه 43 فیزیولوژی ، رتبه 53 سلولی و تکوینی ، رتبه 65 بیوسیستماتیک
فاطمه بابایی 1214 زیست شناسی جانوری 54 رتبه 54 بیوسیستماتیک
سمیرا مقبلی 1214 زیست شناسی جانوری 84 رتبه 84 بیوسیستماتیک ، رتبه 97 سلولی و تکوینی
مهندسی عمران(1264) و مهندسی نقشه برداری (1263)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
فربد فرهنگی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 10 تمامی گرایش‌ها
زهرا ساکی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 11 تمامی گرایش‌ها
شیما حسین زاده 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 12 تمامی گرایش‌ها
فروغ نعلی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 22 تمامی گرایش‌ها
پویا شیوا نسب 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 24 تمامی گرایش‌ها
محمدحسین عظیمی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 26 تمامی گرایش‌ها
ژیلا یعقوبی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 30 تمامی گرایش‌ها
مهدی زعیم 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 39 تمامی گرایش‌ها
فرناز اشتری 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 47 تمامی گرایش‌ها
الناز بابایی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 48 تمامی گرایش‌ها
محمدرضا جابرانصاری 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 48 تمامی گرایش‌ها
سیدآروین فخری 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 50 تمامی گرایش‌ها
محسن فارسیانی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 54 تمامی گرایش‌ها
سیدحامد حسینی نسب 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 57 تمامی گرایش‌ها
فاطمه حسین زاده 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 58 تمامی گرایش‌ها
سیما خوشکباری 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 60 تمامی گرایش‌ها
سحر ابراهیمی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 64 تمامی گرایش‌ها
حسام حدادی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 66 تمامی گرایش‌ها
علیرضا عظیمی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 72 تمامی گرایش‌ها
سارا شمائی 1263و1264 مهندسی عمران و نقشه برداری 84 تمامی گرایش‌ها
مهندسی معماری کشتی (1256)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
پدرام قرقانی 1256 مهندسی معماری کشتی 1 تمامی گرایش ها
فرزان کیانی ایلاقی 1256 مهندسی معماری کشتی 17 تمامی گرایش ها
مهدی لطفی 1256 مهندسی معماری کشتی 23 تمامی گرایش ها
منتهی نواصری 1256 مهندسی معماری کشتی 30 تمامی گرایش ها
بنیامین بارانی نیا 1256 مهندسی معماری کشتی 37 تمامی گرایش ها
مجتبی نخیلی نژاد 1256 مهندسی معماری کشتی 43 تمامی گرایش ها
شیما دهقان 1256 مهندسی معماری کشتی 81 تمامی گرایش ها
مهندسی صنایع (1259) و مهندسی نفت (1253)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سید حسین فاتح 1259 مهندسی صنایع 1 رتبه 1 آینده پژوهی
مهران بهتویی 1259 مهندسی صنایع 4 رتبه 4 سیستم‌های کلان
فائزه عسکری 1259 مهندسی صنایع 5 رتبه 5 سیستم‌های کلان
محمد قربانی 1253 مهندسی نفت 11 رتبه 11 مخازن هیدروکربوری، رتبه 78 حفاری، رتبه 78 بهره برداری، رتبه 78 تجهیزات نفتی
علی کارآزما 1253 مهندسی نفت 17 رتبه 17 اکتشاف
مصطفی جلال پور 1253 مهندسی نفت 44 رتبه 44 اکتشاف، رتبه 75 حفاری، رتبه 75 بهره برداری، رتبه 75 تجهیزات نفتی، رتبه84 مخازن هیدروکربوری
مرضیه خوبیاری 1253 مهندسی نفت 49 رتبه 49 اکتشاف
مهرداد عابدی 1259 مهندسی صنایع 55 رتبه 55 مدیریت مهندسی
عباس رسول زاده 1253 مهندسی نفت 59 رتبه 59 حفاری، رتبه 59 بهره برداری، رتبه 59 تجهیزات نفتی، رتبه 95 مخازن هیدروکربوری
سهیل هوشنگی فر 1259 مهندسی صنایع 61 رتبه 61 آینده پژوهی
سیدمحمدرضا موسوی پور 1253 مهندسی نفت 67 رتبه 67 حفاری، رتبه 67 بهره برداری، رتبه 67 تجهیزات نفتی
محمدرضا اسماعیلی 1259 مهندسی صنایع 72 رتبه 72 بهینه سازی سیستم ها، رتبه 72 کیفیت و بهره وری
رضا حسینی 1253 مهندسی نفت 74 رتبه 74 حفاری، رتبه 74 بهره برداری، رتبه 74 تجهیزات نفتی
زین العابدین رئیسی 1253 مهندسی نفت 77 رتبه 77 حفاری، رتبه 77 بهره برداری، رتبه 77 تجهیزات نفتی
تکتم خدادوست 1253 مهندسی نفت 93 رتبه 93 مخازن هیدروکربوری
محمدرضا اسماعیلی 1259 مهندسی صنایع 97 رتبه 97 آینده پژوهی
مطالعات زنان (1137)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
پروانه جابری 1137 مطالعات زنان 36
علوم و مهندسی آب (1302)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
امیرمحمد آرش 1302 علوم ومهندسی آب 2 رتبه 2 سازه های آبی
آرمین انصاری شوریجه 1302 علوم ومهندسی آب 3 رتبه 3 سازه های آبی
محمد دلپسند 1302 علوم ومهندسی آب 3 رتبه 3 منابع آب، رتبه 10 سازه های آبی، رتبه
86 آبیاری و زهکشی و رتبه 37 هواشناسی کشاورزی
دانیال الله یاری 1302 علوم ومهندسی آب 3 رتبه 3 هواشناسی کشاورزی و رتبه 27 سازه های آبی
آرمیتا معتمدی 1302 علوم ومهندسی آب 4 رتبه 4 منابع آب، رتبه 32 هواشناسی کشاورزی و رتبه 39سازه های آبی
مهدی کاظمی 1302 علوم ومهندسی آب 5 رتبه 5 سازه های آبی
آرش زندی باغچه مریم 1302 علوم ومهندسی آب 5 رتبه 5 منابع آب ، رتبه 8 هواشناسی کشاورزی ، رتبه 22
سازه های آبی
گلبرگ هادی سراجی 1302 علوم ومهندسی آب 14 رتبه 14 سازه های آبی
محمدرضا رجبی 1302 علوم ومهندسی آب 19 رتبه 19 منابع آب و رتبه 68 سازه های آبی
سجاد محمودی 1302 علوم ومهندسی آب 32 رتبه 32 منابع آب
محمد حسین فلاح دخت 1302 علوم ومهندسی آب 35 رتبه 35 آبیاری و زهکشی
ستاره امینی 1302 علوم ومهندسی آب 36 رتبه 36 آبیاری و زهکشی
کوثر یحیی پور 1302 علوم ومهندسی آب 38 رتبه 38 سازه های آبی
علیرضا خسروی 1302 علوم ومهندسی آب 40 رتبه 40 منابع آب
مهدی ملانوروزی 1302 علوم ومهندسی آب 44 رتبه 44 آبیاری و زهکشی
عبدالله امینی 1302 علوم ومهندسی آب 56 رتبه 56 آبیاری و زهکشی
هادی اصغری 1302 علوم ومهندسی آب 74 رتبه 74 منابع آب و رتبه 82 سازه های آبی
سارا سینا 1302 علوم ومهندسی آب 76 رتبه 76 آبیاری و زهکشی
طاهره روزگار 1302 علوم ومهندسی آب 76 رتبه 76 هواشناسی کشاورزی ، رتبه 85 سازه های آبی
فاطمه سهرابی 1302 علوم ومهندسی آب 88 رتبه 88 منابع آب
آیدا غلامی 1302 علوم ومهندسی آب 90 رتبه 90 منابع اب
علی محمدی قیداری 1302 علوم ومهندسی آب 93 رتبه 93 سازه های آبی
حسین شاکری 1302 علوم ومهندسی آب 97 رتبه 97 منابع اب
زراعت و اصلاح نباتات (1303) و علوم و مهندسی صنایع غذایی (1313)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
نیما باقری 1303 زراعت و اصلاح نباتات 1 رتبه 1علوم و تکنولوژی بذر، رتبه 2 فیزیولوژی گیاهان زراعی ، رتبه 3 اکولوژی گیاهان زراعی، رتبه 5 علوم علف های هرز و اگرواکولوژی ، رتبه 38 ژنتیک و به نژادی گیاهی
محمد سجاد جعفری 1303 زراعت و اصلاح نباتات 2 رتبه 2 ژنتیک و به نژادی گیاهی ، رتبه 41 علوم و تکنولوژی بذر ، رتبه 86 اکولوژی گیاهان زراعی ، رتبه 97 فیزیولوژی گیاهان زراعی
هادی رضایی 1303 زراعت و اصلاح نباتات 11 رتبه 11 فیزیولوژی گیاهان زراعی
پیمان شریفی 1303 زراعت و اصلاح نباتات 14 رتبه 14 فیزیولوژی گیاهان زراعی ،رتبه 15 اگرواکولوژی ، رتبه 18 اکولوژی گیاهان زراعی ،رتبه 20علوم و تکنولوژی بذر ، رتبه 38 علوم علف های هرز ، رتبه 53ژنتیک و به نژادی گیاهی
فاطمه حسینی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 16 تمامی گرایش ها
روح اله اجتماعی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 18 تمامی گرایش ها
پریسا فروغی 1303 زراعت و اصلاح نباتات 20 رتبه 20 اکولوژی گیاهان زراعی ، رتبه 31فیزیولوژی گیاهان زراعی
رومینا ساعی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 64 تمامی گرایش ها
بهار شوکت 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 67 تمامی گرایش ها
رعنا پناهی آذر 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 81 تمامی گرایش ها
نازنین سادات قدسی 1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی 96 تمامی گرایش ها
علوم و مهندسی باغبانی (1305)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
اعظم لگزیان 1305 علوم و مهندسی باغبانی 1 تمامی گرایش ها
حسین احمدی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 6 تمامی گرایش ها
علی زالی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 10 تمامی گرایش ها
فاطمه عبدی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 12 تمامی گرایش ها
بهاره سادات کمالی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 27 تمامی گرایش ها
محمدجواد حاج اسماعیلی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 33 تمامی گرایش ها
صوفیا طیبی پور 1305 علوم و مهندسی باغبانی 41 تمامی گرایش ها
معصومه محمدی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 42 تمامی گرایش ها
ریحانه نیابتی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 47 تمامی گرایش ها
شهرزادثیابی 1305 علوم و مهندسی باغبانی 86 تمامی گرایش ها
علوم دام و طیور (1309)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
میلاد نوروزی 1309 علوم دام و طیور 4 تمامی گرایش ها
امیرحسین اتابک 1309 علوم دام و طیور 47 تمامی گرایش ها
غزاله جوانمرد 1309 علوم دام و طیور 57 تمامی گرایش ها
احمد عرفانی نیا 1309 علوم دام و طیور 66 تمامی گرایش ها
علوم و مهندسی محیط زیست (1317)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
زینب موسی نیا مداح 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 1 تمامی گرایش‌ها
سیدرضا اسماعیل زاده 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 3 تمامی گرایش‌ها
مریم قادریان 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 6 تمامی گرایش‌ها
صغری کوچکی پاپی 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 14 تمامی گرایش‌ها
امیر وفا خسروی 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 17 تمامی گرایش‌ها
سمیرا عشقی 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 27 تمامی گرایش‌ها
لیلا نبی زاده 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 28 تمامی گرایش‌ها
هستی رشنو 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 33 تمامی گرایش‌ها
شقایق قراگزلو 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 38 تمامی گرایش‌ها
نسیم پرنیان 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 49 تمامی گرایش‌ها
سهیل مرادی 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 56 تمامی گرایش‌ها
فریبا عبدالرحمان 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 72 تمامی گرایش‌ها
بیتا مرفوع 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 92 تمامی گرایش‌ها
صبا خلج 1317 علوم و مهندسی محیط زیست 98 تمامی گرایش‌ها
مهندسی مکانیک بیوسیستم (1319) و بیوتکنولوژی کشاورزی (1324)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
هادی علیپور 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 1 رتبه 1 طراحی و ساخت ، رتبه 6 انرژی های تجدیدپذیر
علی غفارنژاد 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 1 رتبه 1 انرژی های تجدید پذیر و رتبه 2 طراحی و ساخت
مهسا امانی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 1 تمامی گرایش ها
علی عمادی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 9 تمامی گرایش ها
ثمین اسدی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 11 تمامی گرایش ها
محمدمهدی کاظم زاده 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 12 رتبه 12 انرژی های تجدید پذیر و رتبه 31 طراحی و ساخت
حسین روشن قیاسی 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 12 رتبه 12 طراحی و ساخت ، رتبه 43 انرژی تجدیدپذیر
مطهره سادات رضیان 1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم 25 رتبه 25 انرژی‌های تجدید پذیر
سیده زینب امینی 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 44 تمامی گرایش ها
ریحانه رحمانیان 1324 بیوتکنولوژی کشاورزی 59 تمامی گرایش ها
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (1350) و طراحی شهری (1351)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
مجتبی زارعی 1350 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 6 رتبه 6 برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری
فاطمه عیوض زاده 1350 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 51 رتبه 51 برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری
علیرضا سلیمانخانی 1350 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 94 رتبه 94 برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری
علی اظهری 1350 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 97 رتبه 97 برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری
مجموعه هنرهای ساخت و معماری (1361) و مجموعه معماری (1352)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
شرمین شرکت 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1 رتبه 1 فناوری معماری، رتبه 60 معماری و انرژی
مریم اخیانی 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری 49 رتبه 49 فناوری معماری
سعید سودی 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری 56 رتبه 56 مدیریت پروژه و ساخت
علیرضا رهبر 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری 70 رتبه 70 مدیریت پروژه و ساخت
پریسا خدابخشی 1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری 92 رتبه 92 مدیریت پروژه و ساخت
سیامک انصاری جابر 1352 مجموعه معماری 95 رتبه 95 مهندسی معماری منظر
هنرهای تصویری و طراحی (1358)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سهیلا مددی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 1 رتبه 1 تصویر متحرک، رتبه 1 ارتباط تصویری، رتبه 1 تصویرسازی، رتبه 1 نقاشی، رتبه 1 هنرهای رایانه ای، رتبه 11 عکاسی، رتبه 28 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
حجت بهرامی نازکی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 1 رتبه 1 عکاسی، رتبه 58 ارتباط تصویری، رتبه 58 تصویر متحرک
کیمیا شریعتی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 3 رتبه 3 نقاشی، رتبه 3 تصویرسازی، رتبه 6 تصویر متحرک، رتبه 6 ارتباط تصویری، رتبه 18 هنرهای رایانه ای، رتبه 65 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
پروین سادات بهاءالدینی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 11 رتبه 11 تصویر متحرک، رتبه 11 ارتباط تصویری
پیام قمشه زاده 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 13 رتبه 13 عکاسی
سمیرا حیدری جولا 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 18 رتبه 18 تصویر متحرک، رتبه 18 ارتباط تصویری، رتبه 23 تصویرسازی، رتبه 23 نقاشی، رتبه 39 هنرهای رایانه ای
الهام آقاجان دستجردی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 19 رتبه 19 تصویر متحرک، رتبه 19 ارتباط تصویری، رتبه 26 تصویرسازی، رتبه 26 نقاشی، رتبه 40 هنرهای رایانه ای
فائزه رضایی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 19 رتبه 19 تصویرسازی، رتبه 19 نقاشی، رتبه 28 تصویرمتحرک، رتبه 28 ارتباط تصویری، رتبه 31 هنرهای رایانه ای، رتبه 39 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
عاطفه ناصری نژاد 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 25 رتبه 25 عکاسی
مرتضی صدیقی فرد 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 33 رتبه 33 عکاسی
آی ناز فضل فرهادی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 34 رتبه 34 عکاسی
سعیده قنبری 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 70 رتبه 70 عکاسی
سپیده حاجی اسمعیلی 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 72 رتبه 72 نقاشی، رتبه 72 تصویرسازی
زهرا خداداده 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 87 رتبه 87 عکاسی
نسیم عسگری 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 93 رتبه 93 عکاسی
مهدی خاوری 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 94 رتبه 94 عکاسی
راضیه طلعتی ولی پور 1358 مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 96 رتبه 96 عکاسی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (1359)
نام و نام خانوادگی کد رشته رشته رتبه کنکور گرایش
سارا امینی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 3 رتبه 3 هنراسلامی، رتبه 3 تاریخ هنر ایران اسلامی، رتبه 3 تاریخ هنر ایران باستان، رتبه 3 حکمت هنر اسلامی، رتبه 3 تاریخ هنر جهان اسلام، رتبه 10 پژوهش هنر، رتبه 26 مطالعات موزه، رتبه 33 صنایع دستی
امین قربانی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 3 رتبه 3 صنایع دستی، رتبه 20 هنراسلامی، رتبه 20 تاریخ هنر ایران اسلامی، رتبه 20 تاریخ هنر ایران باستان، رتبه 20 حکمت هنر اسلامی، رتبه 20 تاریخ هنر جهان اسلام
کوروش محمدی نژاد 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 6 رتبه 6 صنایع دستی، رتبه 16 هنراسلامی، رتبه 16 تاریخ هنر ایران اسلامی، رتبه 16 تاریخ هنر ایران باستان، رتبه 16 حکمت هنر اسلامی، رتبه 16 تاریخ هنر جهان اسلام
طیبه احمدی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 11 رتبه 11 هنراسلامی، رتبه 11 تاریخ هنر ایران اسلامی، رتبه 11 تاریخ هنر ایران باستان، رتبه 11 حکمت هنر اسلامی، رتبه 11 تاریخ هنر جهان اسلام، رتبه 30 پژوهش هنر، رتبه 41 صنایع دستی
زینب السادات مسعودی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 12 رتبه 12 هنراسلامی، رتبه 12 تاریخ هنر ایران اسلامی، رتبه 12 تاریخ هنر ایران باستان، رتبه 12 حکمت هنر اسلامی، رتبه 12 تاریخ هنر جهان اسلام، رتبه 32 پژوهش هنر، رتبه 75 صنایع دستی
فائزه رضایی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 24 رتبه 24 هنراسلامی، رتبه 24 تاریخ هنر ایران اسلامی، رتبه 24 تاریخ هنر ایران باستان، رتبه 24 حکمت هنر اسلامی، رتبه 24 تاریخ هنر جهان اسلام، رتبه 28 صنایع دستی، رتبه 50 مطالعات موزه، رتبه 59 پژوهش هنر
فاطمه پورذبیح 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 38 رتبه 38 پژوهش هنر
الهه آخوندزاده 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 42 رتبه 42 مطالعات موزه
نگین خلیلی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 60 رتبه 60 پژوهش هنر
محمدعلی عبدالمحمدی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 65 رتبه 65 پژوهش هنر
فریبرز حاتمی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 65 رتبه 65 صنایع دستی
سیده ناهید کمراتی 1359 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 68 رتبه 68 صنایع دستی
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و مصاحبه رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 اینجا کلیک کنید.
همچنین برای مشاهده عکسها و اسامی رتبه های تک رقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 اینجا کلیک کنید.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©