دریافت رایگان دفترچه سؤال آزمون دکتری 92

برای دانلود دفترچه سؤال آزمون دکتری 92 بر روی اسم رشته موردنظر خود در جدول زیر کلیک کنید.

گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق - الکترونیکمهندسی برق - مخابرات میدانمهندسی برق - مخابرات سیستم
مهندسی برق - قدرتمهندسی برق - کنترل مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک
مهندسی عمران - سازهمهندسی عمران - مهندسی زلزلهمهندسی عمران - مکانیک خاک و پی
مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکیمهندسی عمران - راه و ترابری مهندسی عمران - سازه های دریایی
مهندسی عمران - مهندسی آبمهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران - مدیریت ساخت
مهندسی عمران - محیط زیستمهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزارمهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسباتمهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT
مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازنمهندسی نفت - اکتشاف مهندسی هوافضا - آئرودینامیک
مهندسی هوافضا - جلوبرندگی (پیشرانش)مهندسی هوافضا - سازه های هوایی مهندسی هوافضا - مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
مهندسی پزشکی - بیوالکتریکمهندسی پزشکی - بیومکانیک مهندسی پزشکی - بیومتریال
مهندسی صنایعمهندسی شیمی - تمام گزایش هامهندسی شیمی - مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، محیط زیستمهندسی مواد و متالوژیمهندسی دریا
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (ارتعاشات)
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سیستمهای نعلیق، نرمز و فرمانمهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - قوای محرکه
مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سازه و بدنهمهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی «بیومکانیک»مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشینهای ریلی)
مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرمهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیونمهندسی فناوری نانو - نانومواد
فناوری نانو - نانوالکترونیکمهندسی محیط زیست - منابع آبمهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامدمهندسی محیط زیست - آلودگی هوامهندسی عمران (نقشه برداری) - ژئودزی
مهندسی عمران (نقشه برداری) - فتوکرامتریمهندسی عمران (نقشه برداری) - سنجش از دورمهندسی عمران (نقشه برداری) - سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی معدن - اکتشافمهندسی معدن - استخراج
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیمهندسی معدن - مکانیک سنگمهندسی پلیمر - صنایع رنگ
مهندسی پلیمر - رنگ و چاپمهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوریمهندسی هسته ای (شکافت، کاربرد پرتوها)
مهندسی هسته ای (شکافت، راکتور)مهندسی هسته ای (شکافت، پرتوپزشکی)مهندسی هسته ای (شکافت، چرخه سوخت)
مهندسی هسته ای - گداختمهندسی نساجی - تکنولوژی نساجیمهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
مهندسی سیستم های انرژی
گروه علوم انسانی
علوم اقتصادیحقوق عمومیحقوق جزا
حقوق بین المللحقوق خصوصیمجموعه مدیریت
مشاوره و راهنماییبرنامه ریزی درسیبرنامه ریزی آموزشی
مدیریت آموزشیتکنولوژی آموزشیروانشناسی تربیتی
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییحسابداریمجموعه روانشناسی
علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسیعلوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهریعلوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ژئومورفولوژیحقوق نفت و گازاقتصاد نفت و گاز
سنجش و اندازه گیریمالیآب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
تاریخ اسلامتاریخ ایران بعد از اسلامتاریخ ایران پیش از اسلام
مجموعه علوم اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسیمددکاری اجتماعی
علم اطلاعات و دانش شناسیمجموعه فلسفهفلسفه تعلیم و تربیت
آموزش عالیمجموعه علوم ارتباطاتمجموعه باستان شناسی
محیط زیست - برنامه ریزی مجموعه کارآفرینیآینده پژوهی
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثالهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامیالهیات - ادیان و عرفان
الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامیالهیات - تصوف و عرفان اسلامیمجموعه کلام
فقه شافعیمدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گازسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
مطالعات زنانمجموعه مدرسی معارف اسلامی
گروه تربیت بدنی
مدیریت ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیرفتار حرکتی
بیومکانیک ورزشیفیزیولوژی ورزشی
گروه علوم پایه
زیست شناسی - سلولی و مولکولیبیوشیمیزیست شناسی - ژنتیک مولکولی
زیست شناسی - میکروبیولوژیبیوفیزیکزیست شناسی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهیزیست شناسی - سیستماتیک گیاهی - بوم شناسی گیاهیزیست شناسی - سلولی تکوین گیاهی
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوریعلوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوریعلوم جانوری - تکوینی
علوم دریای و اقیانوسیمجموعه آمارمجموعه ریاضی - ریاضی محض
مجموعه ریاضی - ریاضی کاربردیشیمی - شیمی آلیفیزیک
هواشناسینانوفیزیکمجموعه زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی نفترسوب شناسی - سنگ شناسی رسوبی مجموعه زمین شناسی - آب شناسی
مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی مهندسیمجموعه زمین شناسی - زیست محیطیمجموعه زمین شناسی - ژئوشیمی (زمین شیمی)
مجموعه زمین شناسی - پترولوژیمجموعه زمین شناسی - اقتصادیمجموعه زمین شناسی - تکتونیک
شیمی - شیمی فیزیکشیمی - شیمی تجزیهشیمی - شیمی معدنی
شیمی - شیمی کاربردیشیمی - پلیمر شیمی - الکتروشیمی
شیمی - فیتوشیمیزیست شناسی دریا - جانوران دریافوتونیک
ژئوفیزیک - لرزه شناسیژئوفیزیک - زلزله شناسیژئوفیزیک - الکترومغناطیسی
ژئوفیزیک - گرانی سنجیمجموعه نانوشیمینانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)
بیوانفورماتیکعلوم کامپیوترمجموعه علوم اعصاب شناختی
گروه زبان
زبان و ادبیات فارسیآموزش زبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسی
زبان انگلیسی - ترجمهزبان و ادبیات عربآموزش زبان فرانسه
ادبیات فرانسهآموزش زبان روسیآموزش زبان آلمانی
زبان شناسی همگانیفرهنگ و زبان های باستانی
گروه هنر
مدیریت پروژه و ساخت و معماریمعماری مجموعه شهرسازی
مجموعه پژوهش هنرمرمت - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخیمرمت - مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
گروه کشاورزی
مکانیک ماشین های کشاورزیمجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری زهکشیمجموعه علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
مجموعه علوم و مهندسی آب - منابع آبمجموعه علوم دامی - فیزیولوژی داممجموعه علوم دامی - تغذیه دام
مجموعه علوم دامی - اصلاح نژاد داممجموعه علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکمجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
مجموعه علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکمجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاکمجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
مجموعه علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذاییمجموعه علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییمجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
مجموعه زراعت اصلاح نباتات - اصلاح نباتاتمجموعه زراعت اصلاح نباتات - زراعتمجموعه زراعت اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
مجموعه زراعت اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعیمیوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوهمحیط زیست - آلودگی های محیط زیست
محیط زیست - تنوع زیستیمحیط زیست - آمایش محیط زیستمجموعه مکانیزاسیون کشاورزی
سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزیمجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتیمجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - مجموعه گیاهان دارویی
مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی پس از برداشتمجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولیمجموعه اقتصاد کشاورزی
چوب شناسی و صنایع چوب - حفاظت و اصلاح چوبصنایع چوب با فرآوردهای مرکب چوبچوب شناسی و صنایع چوب - صنایع خمیر و کاغذ
هواشناسی کشاورزیمجموعه زراعت اصلاح نباتات - علوم و تکنولوژی بذرمجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزیتوسعه روستایی، توسعه کشاورزیمجموعه حشره شناسی کشاورزی
مجموعه بیماری شناسی گیاهیمجموعه علوم جنگل - جنگل داری و اقتصاد جنگلمجموعه علوم جنگل - مهندسی جنگل
مجموعه علوم جنگل -جنگل شناسی و اکولوژی جنگلمجموعه شیلات - تکثیر و پرورشمجموعه شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی
مجموعه شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتیمجموعه شیلات - تولید و بهره برداری، صیدعلوم مرتع، مرتعداری
بیابان زداییمجموعه مرتع داری آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)مجموعه کشاورزی هسته ای
علوم طیورمجموعه چوب شناسی و صنایع چوب


همچنین برای دریافت دفترچه سؤالات آزمون دکتری 94 اینجا کلیک کنید.

همچنین برای دریافت دفترچه سؤالات آزمون دکتری 93 اینجا کلیک کنید.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©