* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (زبان شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (آزمون سازي زبان - روش تحقیق در مسائل آموزش زبان - مسائل آموزش زبان (نظریه ها - مهارتها - اصول و روش تدریس - تهیه و تدوین مطالب درسی))،، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی - عمومی (خاص)
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
آموزش زبان انگلیسی
-
آموزش زبان انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی - زبان و ادبیات انگلیسی - زبان شناسی همگانی

 

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي شامل:
زبانشناسي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Cook, G. (1989). Discourse. Hong Kong: Oxford University Press.

3- Falk, J. S. (1978). Linguistics and language: A survey of basic concepts and implications. New York: John Wiley& Sons Inc

4-Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.

5-Hudson, G. (2000). Essential introductory linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.

6-Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics. New York: Thomson Wordsworth.

7- Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Essex: Pearson Education

8- Widdowson, H. G. (2007). Discourse analysis. China: Oxford University Press.

9- Yule, G. (2006). The study of language. Cambridge: Cambridge University Press.

10- Yule, G. (1996). Pragmatics. Hong Kong: Oxford University Press.

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد شامل:
آزمون سازي زبان:

1ـ کتاب مدرسان شريف

2-Language Testing in Practice, by Bachman and Palmer

3-Fundamental Considerations in Language Testing, By Bachman

4- Language Testing and Assessment, by Fulcher and Davidson

5-Testing in language programs, by James Dean Brown

6- Language Testing, by McNamara

روش تحقيق در مسائل آموزش زبان :

1ـ کتاب مدرسان شريف

2- Research Manual: Design and Statistics for Applied Linguistic, by Hatch and Lazaraton

3- Second Language Research Methods, by Seliger and Shohamy.

4- Research Methods in Applied Linguistics, by Dornyei.

مسائل آموزشي زبان :

1ـ کتاب مدرسان شريف

نظریه ها:

1- Key Terms in Second Language Acquisition, by William VanPatten

2- The study of Second Language Acquisition by Rod Ellis. (Only the glossary)

3- Second Language Learning Theories, by Mitchell and Myles

4- Second Language Acquisition, by Gass and Selinker (pp. 121-258)

روش تدريس و مهارت ها:

5- Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition). New York: Pearson.

6- Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interaction Approach to Language Pedagogy. (Second Edition). New York: Longman Inc.

7- Chastain, K. (1998). Developing Second Language Skills: Theory and Practice. (Third Edition). USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

8- Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.

9- Richards, J.C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. (Second Edition). USA:Cambridge University Press.

10- Understanding Language Teaching: from method to post-method by Kumaravadivelu

11- Methodology in language teaching by Richards and Renandya

12- Task based language teaching by Ellis

13- Educational Psychology by Perry, Nancy Ellen; Winne, Philip H.; Woolfolk

14- Teaching ESL/EFL Reading and Writing by Nation

15- Teaching ESL/EFL Listening and Speaking by Nation

16- Teaching English as a Second or Foreign Language by Celce Murcia

تهیه و تدوین مطالب درسی:

17- Language and curriculum design by Nation and Macalister

18- English language teaching materials by Jack C. Richards

19- Approaches to syllabus design for foreign language teaching by Karl Krahnke

20- Developing material for language teaching by Tomlinson

21- Material development in language teaching by Tomlinson

22- Material development for English language teachers by Baleghizadeh

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©