* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری ترجمه

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تدریس - زبان شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در ترجمه - نظریه هاي ترجمه - نقد ترجمه - فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی - عمومی (خاص)
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
ترجمه
الکترونیک
مترجمی زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - زبان و ادبیات انگلیسی - زبان شناسی همگانی

 

منابع آزمون دکتری ترجمه (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1- زبان انگلیسی عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی)، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
روش تدريس :

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition). New York: Pearson.

 

3- Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interaction Approach to Language Pedagogy. (Second Edition). New York: Longman Inc.

 

4- Celce-Murcia, M. (Ed). (2001). Teaching English as a Foreign Language. (Third Edition). Boston: Heinle and Heinle.

 

5- Chastain, K. (1998). Developing Second Language Skills: Theory and Practice. (Third Edition). USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

 

6- Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.

 

7- Richards, J.C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. (Second Edition). USA: Cambridge University Press.

 

زبانشناسي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Brown, H, D. (2007). Principles of language learning and teaching. New York: Pearson Education.

 

3- Cook, G. (1989). Discourse. Hong Kong: Oxford University Press.

 

4- Falk, J. S. (1978). Linguistics and language: A survey of basic concepts and implications. New York: John Wiley& Sons Inc

 

5-Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.

 

6-Hudson, G. (2000). Essential introductory linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.

 

7-Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics. New York: Thomson Wordsworth.

 

8- Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Essex: Pearson Education

 

9- Widdowson, H. G. (2007). Discourse analysis. China: Oxford University Press.

 

10- Yule, G. (2006). The study of language. Cambridge: Cambridge University Press.

 

11- Yule, G. (1996). Pragmatics. Hong Kong: Oxford University Press.

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
روش تحقیق در ترجمه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

نظریه هاي ترجمه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

نقد ترجمه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2. Apropos of Ideology. Edited by Maria Calzada Perez. London; Routledge, 2014.

 

3. Constructing Cultures. Edited Susan Bassett & Andrew Lefevere. UK: Multilingual Matters Ltd, 1998.

 

4. Sociological Turn in Translation Studies & Interpreting. Edited by Claudia V. Angelelli. Amsterdam: John Benjamins, 2014.

 

5. Translation, Power and Subversion. Edited by Roman Alvarez & Monday. Carmen-Africa Vidal. UK: Multilingual Matters Ltd, 1996.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©