* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیري بر تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2 - فنون و صناعات) و کارشناسی ارشد شامل (نقد ادبی - داستان بلند - دوره هاي ادبی (ادبیات قرن 17 و 18 - شناخت ادبیات - شعر معاصر انگلیسی))،، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
زبان و ادبیات انگلیسی
-
زبان و ادبیات انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - زبان شناسی همگانی

 

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1- زبان انگلیسی عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی)، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
سیري بر تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Abrams, et al, ed., The Norton Anthology of English Literature

فنون و صناعات:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Abrams, M.H., A Glossary of Literary Terms

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نقد ادبی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Guerin. A Handbook of Critical Approach to literature, 5th Ed. Oxford University Press 2005

 

3- Webster, Roger, Studing Literature Thaory. An Introduction. Edward Arnold, London, 1990

داستان بلند:

1ـ كتاب مدرسان شريف

ادبیات قرن 17 و 18:

1ـ كتاب مدرسان شريف

شناخت ادبیات:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- Jonathan Culler , Literary Theory ; A Very Short Introduction Oxford University Press 1997

 

3- Miller ,J .Hillis, On Literature. London And New york ,Routledge 1999

شعر معاصر انگلیسی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©