* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری شهرسازی

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (نظریه ها و اندیشه هاي مطرح در برنامه ریزي و طراحی شهري - روش ها، شیوه ها و سنت هاي برنامه ریزي و طراحی شهري) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی و اصول برنامه ریزي و طراحی شهري)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
شهرسازي
1) طراحی ریزي شهري
مجموعه برنامه ریزي شهري، منطقه اي و مدیریت شهري (تمامی گرایش ها)، شهرسازي، مدیریت شهري، طراحی شهري، معماري، برنامه ریزي و طراحی محیط، مدیریت محیط زیست، گرایش هاي جغرافیا، برنامه ریزي توسعه منطقه اي - مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
2) شهرسازی اسلامی
3) مدیریت شهری

 

منابع آزمون دکتری شهرسازی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)
زبان انگليسي:

1- زبان انگلیسی عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی)، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي و کارشناسی ارشد:
نظریه ها و اندیشه هاي مطرح در برنامه ریزي و طراحی شهري:

1ـ کتاب مدرسان شريف

2. شهرسازی: تخیلات و واقعیات / فرانسواز شوای/ سید محسن حبیبی/ دانشگاه تهران/ 1394

3. سیر اندیشه ها در شهرسازی (1)/ جهانشاه پاکزاد/ انتشارات آرمانشهر/ 1394

4. سیر اندیشه ها در شهرسازی (2)/ جهانشاه پاکزاد/ انتشارات آرمانشهر/ 1395

5. سیر اندیشه ها در شهرسازی (3)/ جهانشاه پاکزاد/ انتشارات آرمانشهر/ 1393

6. نظریه‌های شهر و پیرامون/ محمد حسین پاپلی یزدی/ سمت/ 1394

7. طراحی شهری: گونه شناسی، رویه ها و طرح ها/جان لنگ/ ترجمه حسین بحرین / دانشگاه تهران/ 1394

8. تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر جلد اول (اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی)/ بحرینی؛ یلوکی و تقابن/ دانشگاه تهران/ 1388

9. طراحی شهر خرد: مبانی و چارچوب ها/ علی مدنی پور/ بهادر زمانی/ دانشگاه تهران/ 1390

10. مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری/ حبیبی و مقصودی/ دانشگاه تهران/ 1394

11. مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب/ وحید قبادیان/ دفتر پژوهش های فرهنگی/ 1393

12. آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط / جان لنگ/ ترجمه علیرضا عینی فر/ دانشگاه تهران/ 1386

13. زیبایی شناسی در معماری / یورک کورت کروتز / جهانشاه پاکزاد/ دانشگاه شهید بهشتی/ 1388

14. خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری / شهرام جنگجو/ پردازش/ 1390

15. جزوه خلاصه نکات سیر اندیشه های شهرسازی/ سارا احمدی و وحید آریان/ خانه شهرسازان ایران/ 1392

16. درآمدی بر پایه های نظری و گونه بندی نظریه های برنامه ریزی/ زهره عبدی دانش پور/ هنرهای زیبا/ 1382

17. نظريه هاي برنامه ريزي و زمينه هاي شكل دهنده آنها: از اوايل قرن بيستم تا اواسط دهه 1970/ سعیدنیا و اسدی / نامه معماري و شهرسازي / 1388

18. ظهور و سقوط نظريه خردگرا در برنامه ريزي/ پرویز اجلالی/ مطالعات اجتماعي ايران / 1388

19. نظرية برنامه ريزي وكالتي: معرفي و نقد/ پرویز اجلالی/ برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي /1389

20. نظریه برنامه ریزی: دیدگاه های سنتی و جدید/ رضا محبوبی/ کتاب ماه علوم اجتماعی/ 1391

21. نقش و کاربرد رويکرد برنامه ريزي ارتباطي در نظريه هاي نوين شهرسازي / رفیعیان و معروفی / معماري و شهرسازي آرمان شهر /1390

22. فرصت ها و موانع به كارگيرى رهيافت همكارانه در پايه گذارى ساختار سياست گذارى يكپارچه در شهر تهران/ عبدی دانش پور و ابراهی نیا/ صفه / 1394

23. حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری/ منبع: نمازیان و قارونی/ انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران/ 1392

24. هابرماس و دموکراسی مشورتی/ لیت، مارتین؛ ترجمه مهدی براتعلی پور/ نامه مفید/ 1379

25. فوکو، فضا و برنامه ریزی/ ترجمه محمد شورجه/ انتشارات مدیران امروز 1394

26. شهرسازی مشارکتی: کاوشی نظری / حبیبی و سعیدی رضوانی/ هنرهای زیبا/ 1384

27. حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب: آنچه هست و آنچه باید باشد/ حبیبی و امیری/ پژوهش های انسان شناسی ایران/ 1394

28. قدرت و بازتعریف نظریه برنامه ریزی شهری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا)/ ایمانی شاملو و رفیعیان/ راهبرد/ 1380

29. شكل گيري و شكل دهي شهر در دو پارادايم مدرنيسم و پست مدرنيسم / بحرینی و حسینی وحدت/ محیط شناسی / 1393

30. شهرنشینی متغیر: دیدگاه ها، نظریات و تجربیات جهانی/ رجایی، پور احمد و زبردست/ جغرافیا/ 1393

31. ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد "عملکردهای شهری در توسعه روستایی/ اسفندیار زبردست/ هنرهای زیبا/ 1382

32. فرصت ها و چالش های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران / بصیرت، عزیزی، زبردست و آخوندی/ هنرهای زیبا/ 1391

33. فضای شهری: برخورد نظریه ای / محسن حبیبی/ صفه/ 1380

34. شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهرسازی / حبیبی، تحصیل دار و پور محمدرضا / مسکن و محیط روستا/ 1390

35. چارچوبی برای درک ساختار منطقی فرآیندهای طراحی شهری/ سامان پور/ آرمانشهر/ 1394

36. طراحی شهری نوین: از رویکرد نشانه تا خطاهای کاربردی اپتیکی/ شکیبامنش، علی الحسابی و بهزادفر/ نقش جهان/ 1394

37. ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران / مصطفی بهزاد فر/ هنرهای زیبا / 1382

38. راهنمای برنامه سازی حوز ه های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی / بهزادفر و ذبیحی/ باغ نظر /1390

39. بیانیه دکتر بهزادفر در مورد کنفرانس اکو-تهران / دبیر علمی کنفرانس اکو-تهران با موضوعیت طراحی شهری پاسخده اکولوژیکی

40. جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان/ شکیبامنش و بهزادفر/ هویت شهر/ 1393

41. تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید/ ارباب، عزیزی و زبردست/ هنرهای زیبا/ 1394

42. آمیخته پژوهی مؤلفه های مؤثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری / استوار، بهزادفر، زمانی و قلعه نویی / مطالعات شهری/ 1394

43. شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابانهای شهری/ بهزاد فر و طهماسبی/ باغ نظر/ 1392

44. کمی سازی کیفیت های طراحی شهری (رویکرد های پژوهش: روان شناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری)/ مظفر، بهزادفر، قلعه نویی و راست بین/ آرمانشهر/ 1392

45. تبیین ماهیت رویکرد کیفیت زندگی شهری در تئوری های طراحی شهری / بحرینی، باباخانی و سامه/ آرمانشهر/ 1393

46. شهر خلاق/ ریچارد فلوریدا/ درگاه اینترنتی پژوهشکده معماری و شهرسازی سپیدار/ 1395

47. کاربست سیاستهای طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی/ عباس زادگان، بهزادفر و الوندی پور/ انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران/ 1392

48. هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار (آزادی مدار) / بهزاد فر و محمودی کردستانی/ آرمانشهر/ 1388

49. فضاهای شهری سلامت محور: ویژگی های کالبدی تأثیرگذار بر چاقی افراد/ پانته آ حکیمیان/ آرمانشهر/ 1394

50. بررسی ویژگی های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان/ حسنی غیاثوند و جمال الدین/ مطالعات شهری/ 1392

51. شهر شاد، دگرگون کردن زندگي هايمان از طريق طراحي شهري/ چارلز مونتگومري/ معرفی در درگاه اینترنتی انسان شناسی و فرهنگ (http://anthropologyandculture.com)

52. پيشنهاد سازوكاري براي رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهري در حوزه هاي مشترك / رزاقی اصل، فیضی و بهزادفر/ باغ نظر/ 1388

53. تحلیلی بر مهم ترین مهارت های شهرسازان در ایران و موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این مهارت ها/ بحرینی و فلاح منشادی/ هنرهای زیبا/ 1393

54. تأمّلي در چيستي شهر اسلامي / محمد نقی زاده/ شهر ایرانی اسلامی/ 1389

55. صفات شهر اسلامی از نگاه قرآن کریم/ محمد نقی زاده / صحیفه مبین/ 1379

56. انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی/ محمدرضا پورجعفر، علی پورجعفر و سیما صفدری/ پژوهش های معماری اسلامی/ 1394

57. معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی اسلامی؛ مبانی نظري و مصداق ها/ محمدرضا بمانیان/ شهر پایدار/ 1393

58. مباني شكل گيري و اصول سازما نيابي كالبدي شهراسلامي / جابر دانش/ شهر ایرانی اسلامی/ 1389

59. شناخت و تحلیل مسائلِ طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات) / نقره کار، حمزه نژاد و معین مهر/ معماری و شهرسازی آرمانشهر/ 1393

60. راهبردهای تقویت تعاملات انسانی در طراحی محیط زندگی از منظر اسلامی / نقره کار، حمزه نژاد و معین مهر/ مطالعات شهری/ 1392

61. تحقق پذیری هویت اسلامی در آثار معماری / نقره کار، رئیسی و مردمی/ شهر ایرانی اسلامی/ 1391

62. درآمدی بر رمز و رمزپردازی در معماری دوران اسلامی/ رئیسی، نقره کار / پژوهش های معماری اسلامی/ 1393

63. طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی؛ بررسی موردی: محله جلفای اصفهان / پرتویی، بهزادفر و شیرانی / نامه معماری و شهرسازی / 1395

64. تاب آوری شهری در کلانشهرهای ایران / مهرناز عطاران / تجارت فردا/ 1395

65. شهرسازی عدالت محور؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری/ سعیدی رضوانی و نوریان/ مطالعات شهری/1393

66. درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردهای تحلیلی/ تقوایی و تاجدار/ مدیریت شهری/ 1388

67. انگاشت پردازی چارچوب و اصول پایه برنامه ریزی توسعه شهری دانش-پایه در شهر تهران/ دانش پور و محمودپور/ صفه/ 1394

68. تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت/ مرجان نعمتی پور/ صفه/ 1394

69. سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگاپروژه های شهری بر ارتقای اقتصاد محلی / نوری و رفیعیان/ صفه/ 1395

70. چارچوبی برای درک ساختار منطقی فرآیندهای طراحی شهری/ فرشید سامان پور/ آرمانشهر/ 1394

71. ارزیابی سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای جدید/ براتی و یزدان پناه شاه آبادی/ آرمانشهر/ 1394

72. مدل مدیریت خلق مکان و مولفه های سازنده کیفیت در عرصه عمومی/ ذکاوت و دهقان/ آرمانشهر/ 1395

73. رابطه بین خاطره انگیزی و مشارکت اجتماعی در بازآفرینی هویت شهری/ حبیبی و سید برنجی/ آرمانشهر/ 1395

74. طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی/ پرتوی و دیگران/ نامه معماری و شهرسازی/ 1395

75. وارسی به کارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با پیشایندها در برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران / ابراهیم نیا و عبدی دانشپور/ نامه معماری و شهرسازی/ 1395

76. محیط برنامه ریزی مشارکتی؛ ارائه مدل مفهومی برای تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در برنامه ریزی / دانشپور و همکاران/ نامه معماری و شهرسازی/ 1396

77. سنجش قابلیت به کارگیری رهیافت نظری برنامه ریزی پویش مختلط در سیستم برنامه ریزی توسعه شهری ایران/ شریف زادگان و ندائی طوسی/ هنرهای زیبا/ 1393

78. شکل بندی آرمان برنامه ریز: خوانشی لکانی از فرآیند آموزش برنامه ریزی و هویت برنامه ریز/ شریف زادگان و ملک پور اصل/ هنرهای زیبا/ 1395

79. به سوی برنامه ریزی غیراقلیدسی/ ناصر برک پور/ مدیریت شهری/ 1379

روشها، شیوه ها و سنت هاي برنامه ریزي و طراحی شهري:

1. کتاب مدرسان شریف

2. آمار و احتمال/ پرچ، ولی زاده و محبی / کتابخانه فرهنگ/ 1387

3. کاربرد مدل در جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ناحیه ای/ حکمت نیا و موسوی/ علم نوین/ 1385

4. جزوه درسی آمار و روش های کمی در شهرسازی/ اسفندیار زبردست/ 1391

5. اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي/ کرامت اله زیاری/ دانشگاه تهران/ 1394

6. تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری / محمدمهدی عزیزی/ دانشگاه تهران/ 1394

7. برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)/ جواد مهدی زاده/ پیام سیماگران/ 1386

8. محیطهای پاسخده: کتابی راهنما برای طراحان / ای یان بنتلی/ ترجمه مصطفی بهزادفر/ دانشگاه علم و صنعت/ 1395

9. اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران جلد 1/ محمود توسلی/ مرکز مطالعات معماری و شهرسازی ایران/ 1371

10. روشها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری / مجتبی آراسته/ ماهان/ 1392

11. اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران جلد 2/ محمود توسلی/ مرکز مطالعات معماری و شهرسازی ایران

12. راهنمای طراحی فضاهای شهری / جهانشاه پاکزاد/ شهیدی / 1386

13. مکان های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری / هیت و کارمونا/ ترجمه قرایی و همکاران/ دانشگاه هنر/ 1394

14. آفرینش مکان پایدار (تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری)/ کورش گلکار/ دانشگاه شهید بهشتی/ 1391

15. آفرینش مرکز شهری سرزنده/ سای پامیر/ بهزادفر و شکیبامنش/ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران/ 1394

16. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت های فرسوده شهری / زبردست، خلیلی و دهقانی/ هنرهای زیبا/ 1392

17. بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان/ زبردست و حبیبی/ هنرهای زیبا/ 1388

18. تحلیل الگوهای فضایی پراکنده رویی در منطقه کلان شهری تهران / دادش پور و میری لواسانی/ برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)/ 1394

19. کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه بندی پروژه های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق پذیری/ ثقفی اصل، زبردست و ماجدی/ هنرهای زیبا / 1392

20. کاربرد روش تحلیل شبکه ای (ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای/ زبردست/ هنرهای زیبا/ 1389

21. کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی/ اسفندیار زبردست/ هنرهای زیبا/ 1393

22. بررسی ارتباط میان شاخص های عینی و ذهنی بعد خدمات عمومی و کیفیت زندگی شهری در شهر جدید هشتگرد / زبردست و بنی عامریان/ نامه معماری و شهرسازی/ 1388

23. ارزیابی اثرات سازمان اجتماعی-کالبدی محله نارمک شمالی بر رضایتمندی سکونتی/ صوفی نیستانی و رفیعیان/ بررسی مسائل اجتماعی ایران/ 1393

24. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر بخش محصول / بهزادفر و زمانیان/ علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت/ 1387

25. از فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محله در برنامه ریزی و طراحی شهری با به کارگیری ICT / نوریان و رضایی/ هنرهای زیبا/ 1385

26. انتظارات طراحان شهری از متخصصین و فناوران الکترونیک، کامپیوتر و IT / توانائی مروی/ بهزادفر و اوجی/ آرمانشهر/ 1393

27. چگونگی الگوپذیری و تجدد سازمان استخوانبندی محله/ محسن حبیبی/ هنرهای زیبا/ 1382

28. طراحى شهرى پايين به بالا (مفاهمه اى): تدوين دستوركار فرايند طراحى شهرى مشاركتى با رويكرد شارت / باقر زاده خسروشاهی/ صفه/ 1394

29. روش چیدمان فضا در فرآیند طراحی شهری؛ با نگاهی به شهر یزد / مصطفی عباس زادگان / مدیریت شهری / 1381

30. آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری/ بحرینی و تقابن/ هنرهای زیبا/ 1390

31. زندگی پیاده در شهر با رویکرد معماری فضاهای پیاده (4)/ بهرام چوبین/ وبسایت سازمان زیباسازی شهر تهران

32. کرم، امیر؛ یعقوب زاده اصل، نازیلا/ کاربرد منطق فازی در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر، مطالعه موردی: کلانشهر کرج/ جغرافیا /1392

33. پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها/ پاکزاد و عین الهی/ آرمانشهر/ 1395

مبانی و اصول برنامه ریزي و طراحی شهري:

1. کتاب مدرسان شریف

2. تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی/ جیمز موریس/ ترجمه راضیه رضا زاده/ دانشگاه علم و صنعت/ 1392

3. تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی/ جهانشاه پاکزاد/ آرمان شهر/ 1395

4. از شار تا شهر: تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن/ سید محسن حبیبی/ دانشگاه تهران/ 1390

5. تاريخ مختصر شهر و شهرنشيني در ايران/ حسین سلطان زاده/ امیرکبیر/ 1368

6. تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا سلسله ی قاجار/ جهانشاه پاکزاد/ آرمان شهر/ 1394

7. سبک شناسی معماری ایرانی/ محمدکریم پیرنیا/ سروش دانش/ 1389

8. هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران / مصطفی بهزادفر/ نشر شهر/ 1392

9. شهرسازی معاصر ایران/ محمدعلی کامروا/ دانشگاه تهران/ 1386

10. شبکه ارتباطی در طراحی شهری / فریدن قریب/ دانشگاه تهران/ 1394

11. روشها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری / مجتبی آراسته/ ماهان/ 1392

12. برنامه ریزی شهرهای جدید / کرامت اله زیاری/ سمت/ 1394

13. راهنمای طراحی فضای شهری: جداره فضای شهری / بحرینی و خسروی/ دانشگاه تهران/ 1394

14. خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری / شهرام جنگجو/ پردازش/ 1390

15. سرشماری های نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395/ مرکز آمار ایران/ 1396

16. تکنیک های برنامه ریزی شهری/ زیاری، مهدنژاد و پرهیز/ دانشگاه بین المللی چابهار / 1389

17. مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران/وزارت مسکن و شهرسازی/ نشر توسعه ایران/ 1388

18. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری / محمدرضا پورمحمدی/ سمت / 1395

19. طرح ها و برنامه های شهرسازی (مفاهیم، روندها و الزامات طرح های جامع و تفصیلی در ایران)/ مصطفی بهزادفر/ نشر شهر/ 1392

20. زیر ساخت های شهری - کتاب اول: آبرسانی و فاضلاب / مصطفی بهزادفر/ شهیدی/ 1393

21. آیین شهرسازی پایدار / کریزک و پاور/ ترجمه بهزادفر و حبیبی/ مهر ایمان / 1390

22. شهر و محیط زیست/ کریستوفر جی بون/ ترجمه منوچهر طبیبیان/ دانشگاه تهران/ 1393

23. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری / جهانشاه پاکزاد/ شهیدی/ 1394

24. فرآیند طراحی شهری / حسین بحرینی/ دانشگاه تهران/ 1393

25. طراحي شهري به سوي يك شكل پايدارتر شهر / هیلد برند فرای/ ترجمه حسین بحرینی/ شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری/ 1387

26. راهنمای طراحی فضاهای شهری / جهانشاه پاکزاد/ شهیدی / 1386

27. قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری / محمود توسلی/ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران/ 1376

28. طراحی فضای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر / توسلی و بنیادی/ شهیدی/ 1393

29. طراحی شهری: هنر نوکردن ساختار شهر/ محمود توسلی/ 1390

30. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک/ محمود توسلی / پیام / 1381

31. طراحی شهرها / ادموند بیکن/ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران/ 1395

32. مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری / جهانشاه پاکزاد/ آرمان شهر/ 1390

33. فضاهای عمومی و خصوصی شهر/ علی مدنی پور/ ترجمه فرشاد نوریان/ شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری / 1391

34. از فرو ریختن باروها تا اندیشۀ شاهراه ها/ حبیبی، اهری و امامی/ صفه/ 1389

35. لاله زار- عرصه تفرج، از باغ تا خیابان/ حبیبی و اهری/ هنرهای زیبا/ 1387

36. شهرگرایی و شهرسازی شتاب زده: الگوی فاوستی توسعه / حبیبی و جابری مقدم / هنرهای زیبا / 1384

37. شهر، مدرنیته، سینما: كاوش در اثار ابراهیم گلستان / حبیبی و رضایی / هنرهای زیبا/ 1392

38. دگرديسى و پايايى شهر و مفهوم آن / محسن حبیبی/ صفه/ 1394

39. نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری / محمد مهدی عزیزی/ اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت /1381

40. تراکم ساختمانی و خودکفایی شهرداریها

41. تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های زمین و اندازه شهر در طرح های جامع شهرهای ایران/ محمد مهدی عزیزی/ هنرهای زیبا/ 1392

42. برنامه ریزی منطقه ای و مسکن/ اسفندیار زبردست/ مجموعه مقالات آموزشی

43. نقد و آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن مهر در ایران / حبیبی، بهزادفر، ترابی و محکی / آبادی/ 1389

44. گونه شناسی مناطق شهر- بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران/ اسدی و زبردست/ هنرهای زیبا/ 1389

45. آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران/ آخوندی، برک پور، اسدی، بصیرت و طاهرخانی/ پژوهش های جغرافیایی/ 1387

46. بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران/ دادش پور،جوادی و رفیعیان / آرمانشهر/ 1393

47. طراحي شهري در ايران: نگرشي نو/ بحرینی و امین زاده/ هنرهای زیبا/ 1385

48. اصل ارتباط در طراحی شهری / محمود توسلی/ هنرهای زیبا/ 1382

49. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در فرآیند تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران/ ثقفی اصل، بهزادفر و ماجدی / آرمانشهر/ 1393

50. مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل / محسن حبیبی/ هفت شهر/ 1394

51. بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هدف برنامه ای بهسازی و نوسازی شهری/ ایزدی و فیضی / هفت شهر /1389

52. رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)/ بحرینی، ایزدی و مفیدی/ مطالعات شهری/ 1392

53. الگوها و فنون برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها/ حسین کلانتری خلیل آباد/ جغرافیایی سرزمین/ 1384

54. جامعه مدنی و حیات شهری / محسن حبیبی/ هنرهای زیبا/1379

55. شکل گيري و دگرگونی مفهوم فضاي عمومی در سکونتگاههاي خودانگيخته پيرامونی كلانشهر تهران (نمونه موردي: اسلامشهر)/ حبیبی، عرفانی و پورمحمدرضا/ اندیشه معماری/ 1392

56. بررسي عوامل موثر بر ادراک کيفيت عرصه هاي همگاني شهر مشهد / لشگر، رفیعیان و عندلیب / مدیریت شهری / 1395

57. شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی؛ تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابان های شهری/ بهزادفر و طهماسبی/ باغ نظر/ 1392

58. فهم تجربة تغيير يكبارة مكان؛ حس مكان ساكنان و كسبة خيابان پياد راه شده 17 شهريور تهران / پاکزاد و گلرخ / صفه /1394

59. هویت ملی و جهانی شدن/ احمد گل محمدی / نشر نی/ 1381

60. احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان) / بروجنی، یزدان فر و بهزادفر/ هنرهای زیبا/ 1394

61. ساماندهی هویتی شهر جدید هشتگرد / بهزاد فر و برین / ساخت شهر/ 1387

62. تجربه ی زیبایی شناختی محیط/ پاکزاد و ساکی/ هنرهای زیبا/ 1393

63. سیما و منظر شهری تهران: تحلیلی از برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منطر شهری تهران/ کورش گلکار/ نامه معماری و شهرسازی/ 1392

64. گونه شناسی مدلها و بررسی تطبیقی روشهای ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط/ اسدپور، فیضی، مظفر و بهزادفر/ باغ نظر / 1394

65. برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران / وازار مرادی مسیحی/ شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری/ 1384

66. تحولات پیراشهری در هاله کلانشهری تهران در دوره 1385-1375 به سوی توسعه ای سازنده یا گسترش پراکنده؟/ دانشپور و همکاران/ نامه معماری و شهرسازی/ 1395

67. شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه ای/ وحیدی برجی و همکاران/ هنرهای زیبا/ 1396

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©