* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مدیریت

2162- مدیریت بازرگانی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار - رفتار مصرف کننده)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت بازرگانی
1) مدیریت بازاریابی
- تمامی رشته ها
2) مدیریت سیاست گذاري بازرگانی
3) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
2) مدیریت مدیریت بازاریابی بین المللی

 

2163- مدیریت دولتی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی - نظریه ها و مبانی خط مشی گذاري دولتی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت دولتی
1) تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی
- تمامی رشته ها
2) مدیریت تطبیقی و توسعه
3) رفتار سازمانی
4) مدیریت منابع انسانی
2) مدیریت سازمان های دولتی ایران
1) سیاست گذاري دولتی (خط مشی گذاري عمومی)
2) رفتاري
3) سیاست گذاري علم و فناوري -

 

2164- مدیریت صنعتی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته - مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت صنعتی
1) تولید و عملیات
- تمامی رشته ها
2) تحقیق در عملیات
3) مدیریت سیستم ها
4) استراتژی صنعتی
5) مالی
2) مدیریت تکنولوژي
1) مدیریت نوآوري
2) مدیریت تحقیق و توسعه
3) مدیریت انتقال تکنولوژي و مالکیت معنوی

 

2165 - مدیریت راهبردي و آینده پژوهی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی پیشرفته - مدیریت استراتژیک پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت راهبردي
-
- تمامی رشته ها
2) آینده پژوهی -

 

2166 - مدیریت
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته - مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت
1) مدیریت پیشگیری از جرم
- تمامی رشته ها
2) مدیریت رسانه ای

 

2167 - مدیریت فناوري اطلاعات
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دید گاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته - مدیریت دانش)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) مدیریت فناوري اطلاعات 1) کسب و کار هوشمند - تمامی رشته ها
2) مدیریت خدمات و توسعه فناوری
2) مدیریت اطلاعات* -
*پذیرش دانشجو در رشته « مدیریت اطلاعات » منحصراً براي « دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات » صورت خواهد گرفت. شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشکده، در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد.

 

2169 - کارآفرینی
عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه هاي کارآفرینی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی
رشته
گرایش
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
کارآفرینی
-
- تمامی رشته ها

 

منابع آزمون دکتری مدیریت (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
منابع انسانی پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ سعادت، اسفنديار (1386)، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب عمومي انساني دانشگاه‌ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني.

3ـ دسلر، گری (1378)، مدیریت منابع انسانی، مترجم: سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

4ـ آرمسترانگ، مایکل (1385)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، مترجم: سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

5ـ سیدجوادین، سیدرضا (1382)، مباني و كابردهاي مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

6ـ جزنی، نسرین (1378)، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر ني.

7ـ سیدجوادین، سیدرضا (1388)، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تهران: انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ استيفن رابينز (1377)، مباني رفتار سازماني، (ترجمه: علي پارسائيان ـ سيد محمد اعرابي)، چاپ بيست‌ونهم ، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

3ـ سي‌ري‌گولت و هربرت‌جي . هيكس (1376)، تئوري‌هاي سازمان و مديريت (ترجمه: گوئل كهن)، انتشارات دوران. جلد اول.

4ـ فرهنگي، علي‌اكبر، شاه‌ميرزايي، وحيد، حسيني‌زاده، علي (1384)، نظريه‌پردازان و مشاهير مديريت، تهران: نشر فرانديش.

 

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاري دولتی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ الوانی، سید مهدی (1390)،تصمیم گیری و تعیین خط-مشی دولتی، انتشارات سمت.

3ـ شریف زاده، فتاح. الوانی، سیدمهدی (1390)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، انتشارات علامه طباطبایی.

4ـ هاولت، مایکل. رامش، ام (1380). مطالعه خط مشی عمومی (ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن)، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

5ـ تسلیمی، محمد سعید (1390)، تحلیل فرآیندی خط-مشی گذاری و تصمیم گیری، انتشارات سمت.

6ـ گیوریان، حسن. ربیعی مندجین، محمدرضا (1390)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، انتشارات یکان.

7ـ لستر، جیمز پی. استوارت، جوزف (1381)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، رویکردی تکاملی (ترجمه مجتبی طبری، تورج مجیبی میکاییلی، و سهیل خورشیدی)، نشر ساوالان.

8ـ قلي‌پور، رحمت‌اله (1391)، تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي، انتشارات سمت، چاپ سوم.

9ـ دنهارت، رابرت بی (1382)، تئوری های سازمان دولتی (ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد)، انتشارات صفار.

10ـ اصغرپور، محمدجواد،تصميم‌گيري‌هاي چند معياره

11ـ توماس ال. ساعتي، تصميم‌سازي براي مديران، (ترجمه دكتر علي اصغر توفيق)

12ـ مهرگان، محمدرضا، تصميم‌گيري با چندين هدف

 

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
بازاریابی و مدیریت بازار:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- روستا، احمد ؛ ونوس، داور؛ ابراهيمي، عبدالحميد ـ مديريت بازاريابي ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ يازدهم، 1386

3- كاتلر، فيليپ؛ آرمسترانگ، گري ـ اصول بازاريابي، ترجمه فروزنده، بهمن ـ اصفهان ـ انتشارات آموخته ـ چاپ هشتم، 1386

4- كاتلر، فيليپ ـ مديريت بازاريابي: تجزيه و تحليل، برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل ـ ترجمه فروزنده، بهمن ـ تهران ـ انتشارات آتروپات ـ چاپ اول 1382

5- كاتلر، فيليپ ـ كاتلر در مديريت بازار، ترجمه عبدالرضا رضايي‌نژاد ـ تهران ـ انتشارات سازمان فرهنگي فرا ـ چاپ سوم، 1385

6- كاتلر، فيليپ ـ دايرة المعارف بازاريابي از A تا Z، ترجمه ابراهيمي، عبدالحميد؛ مهراني، هرمز؛ درخشان، احمد ـ تهران ـ انتشارات هماي دانش ـ چاپ اول،1385

7- كاتلر، فيليپ؛ ترياس دبس، فرناندو ـ بازاريابي خلاق روش‌هاي كشف ايده‌هاي راه‌گشا در بازاريابي، ترجمه حيدرزاده، كامبيز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ انتشارات كساكاوش ـ چاپ دوم، 1386

8- كيگان، وارن جي ـ مديريت بازاريابي جهاني، ترجمه عبدالحميد ابراهيمي ـ تهران ـ انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي ـ چاپ سوم، 1387

9- بابايي زكليكي، محمدعلي ـ بازاريابي بين‌المللي ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ سوم، 1382

10- ونوس، داور؛ ابراهيمي، عبدالحميد؛ روستا، احمد ـ تحقيقات بازاريابي ـ تهران ـ انتشارات سمت ـ چاپ دهم، 1384

11- صنايعي، علي ـ بازاريابي و تجارت الكترونيكي، اصفهان ـ جهاد دانشگاهي اصفهان ـ چاپ سوم، 1388

12- معاونت پژوهش‌هاي فناوري اطلاعات و آمارهاي بازرگاني ـ تجارت الكترونيكي: مفاهيم و كاربردها ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني ـ چاپ اول، 1383

13- ابراهيمي، عبدالحميد؛ مهديه، اميد ـ تجارت الكترونيك: اصول، مفاهيم، كاربردها ـ تهران ـ انتشارات هماي دانش ـ چاپ اول، 1385

14- حنفي‌زاده، پيام؛ رضايي، ‌مهرداد ـ تعاريف، موانع و راهكارها تجارت الكترونيكي ـ تهران ـ انتشارات ترمه ـ چاپ سوم، 1389

15- فتحيان، محمد؛ مولاناپور، رامين ـ تجارت الكترونيكي ـ تهران ـ انتشارات آتي نگر ـ چاپ اول، 1387

16- اتاق بازرگاني بين‌المللي، اينكوترمز 2010، ترجمه مسعود طارم سري ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني ـ چاپ دوم، 1391.

17- كاتلر، فيليپ ـ فيليپ كاتلر به سؤالات تخصصي شما در بازاريابي پاسخ مي‌دهد، ترجمه حيدرزاده، كامبيز؛ رادفر، رضا ـ تهران ـ نشر كساكاوش ـ چاپ اول، 1386

18- كاتلر، فيليپ ـ ده اشتباه نابخشودني در بازاريابي نشانه‌ها و راه‌حل‌ها ـ ترجمه حيدرزاده،‌ كامبيز ـ تهران،نشر كساكاوش ـ چاپ اول، 1384

رفتار مصرف کننده:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ موون، جان (1392)، رفتار مصرف کننده (ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدی)، تهران: انتشارات آیلار.

3ـ لئون شیفمن، لزلی کانوک (1391)، رفتار مصرف-کننده (ترجمه مسعود کرمی، شهرزاد پوریان)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

4ـ بارون، رابرت، برسکامب، ران بیرن نایلا (1388)، روانشناسی اجتماعی (ترجمه یوسف کریمی)، تهران: نشر روان.

5ـ علی خواه، فردین (1386)، «پیامدهای سیاسی مصرف-گرایی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1، صص 256ـ231.

6ـ مایکل آر، سولومون (1392)، رفتار مصرف کننده (ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده)، تهران: انتشارات بازاریابی.

7ـ کاظمی، عباس (1387)، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

8ـ سعیدی، علی اصغر (1384)، «باراندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهری در ارتباطات سیار»، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4، صص 79ـ95.

9ـ بلوریان تهرانی، محمد (1373)، راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

10ـ بنتلی، دیوید جی (1380)، «Tampering در بسته-بندی، بخشی از زندگی امروزه، نورانی، مانلی»، مجله صنعت بسته بندی، تهران، شماره 34.

11ـ رنجبریان، بهرام (1378)، بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

12ـ کرمانی نژاد، فرزان (1385)، نگاهی به طراحی بسته بندی، تهران: انتشارات کارین.

13ـ ملکی، علیرضا (1383)، «تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده»، مجله پیام مدیر موفق،تهران، شماره 28 و 29.

14ـ منافی، هانیه، نجفی پیراسته، مریم (1387)، «خرید ناگهانی»، مجله تدبیر، تهران، شماره 198.

 

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
سیستم هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

مدیریت دانش:

1ـ كتاب مدرسان شريف

 

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
تحقیق در عملیات پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- تحقیق در عملیات بازارا

3- تحقیق در عملیات حمدی طه

4- تحقیق در عملیات دکتر مهرگان

5- تحقیق در عملیات دکتر آریانژاد

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2- مدیریت تولید و عملیات (هایده متقی)

3- مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات (احمد جعفرنژاد و محمد فاریابی باسمنج)

4- مدیریت تولید و عملیات نوین (احمد جعفرنژاد)

 

منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
بازاریابی پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آر سالامون، مایکل، دبیلومارشال، گریک، دبیلواستوارت، التورا (1389)، بازاریابی (افراد واقعی، انتخاب های واقعی) (ترجمه داوود ونوس و مسعود کرمی)، تهران: انتشارات مهربان نشر.

3ـ اعرابی، سید محمد، دهقان، نبی الله (1389)، استراتژی بازاریابی بین المللی، تهران: انتشارات مهکامه.

4ـ برانچ، آلن (1390)، مدیریت بازاریابی صادرات (راهنمای کاربردی)، (ترجمه محمدابراهیم گوهریان)، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

5ـ بابایی زکلیلی، محمدعلی (1391)، بازاریابی بین-المللی، تهران: انتشارات سمت.

6ـ روستا، احمد، ونوس، داوود، عبدالحمید، ابراهیمی (1391)، مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

7ـ زری باف، علی، حسینی‌کیا، تقی (1382)، مدیریت بازاریابی جهانی، تهران: نشر علوم پایه.

8ـ کاتلر، فيلیپ (1389)، مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: نشر آموخته.

9ـ کاتلر، فيلیپ، آرمسترانگ، گری (1386)، اصول بازاریابی، (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: نشر آموخته.

10ـ کیگان، وارن جی (1387)، مدیریت بازاریابی جهانی، (ترجمه عبدالحمید ابراهیمی)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

11ـ کلباسی، حسن (1380)، تجارت بین الملل، تئوری و سیاست ها، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

12ـ کاتورا، فيلیپ، گیلی، مری، گراهام، جان (1391)، بازاریابی بین المللی، (ترجمه احمد روستا)، تهران: انتشارات فرهنگ متین.

13ـ آلکویزیت، ساک، شائو، جان (1391)، بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری، (ترجمه مهدی بهبودی، علی اکبر امینی و الهیاد اردکانی)، تهران: انتشارات ترمه.

14ـ ک. هاوالدار، کریشنا (1392)، بازاریابی صنعتی (ترجمه دکتر محمد علی عبدالوند، دکتر هاشم نیکومرام)، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ دوم.

15ـ سیدجوادین، سیدرضا. اسفیدانی، محمدرحیم (1393)، بازاریابی صنعتی، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.

16ـ کریشناماچارولو، سی.اس.جی. راماکریشنان، لالیتها (1390)، بازاریابی صنعتی (ترجمه احمد روستا، ابوالفضل صبوری، مریم ارشدی)، تهران: نشر کلک سیمین.

17ـ ناصحی فر، وحید. منتی، حسین. قاسمی، حسن (1391)، بازاریابی صنعتی، تهران: انتشارات ترمه.

18ـ اف دی ولیس، رابرت (1393)، مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی (ترجمه کامبیز حیدرزاده، امین اسدالهی)، تهران: نشر علم.

19ـ دهدشتی شاهرخ، زهره، بحرینی زاده، منیژه (1392)، تحقیقات بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

20ـ روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید (1380)، مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

21ـ صنایعی، علی، انصاری، آذرنوش (1390)، تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

22ـ کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (1390)، اصول بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: انتشارات آموخته.

23ـ کاتلر، فیلیپ، (1382)، مدیریت بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده)، اصفهان: انتشارات آموخته.

24ـ مالهوترا، نارش (1392)، تحقیقات بازاریابی (ترجمه کامبیز حیدرزاده و بهار تیمورپور)، تهران: نشر مهربان.

25ـ ون، پروس، استیونز، رابرت، لودون، دیود (1391)، تحقیقات بازاریابی (ترجمه: سید محمد اعرابی و حسین منتی)، تهران: انتشارات مهکامه.

26ـ ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، روستا، احمد (1389)، تحقیقات بازاریابی نگرش کاربردی، تهران: انتشارات سمت.

27ـ هانس فرانسیس، فیلیپ، پاپ، ریچارد (1386)، مدل های کمّی در تحقیقات بازاریابی (ترجمه کامبیز حیدرزاده)، تهران: انتشارات کساکاوش.

28ـ ونوس، داور و همکاران (1380)، تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)، تهران: انتشارات سمت.

29ـ لک نژادی، اسماعیل، ابراهیمی، عبدالحمید (1356)، تحقیقات بازاریابی، تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.

30ـ بوید، هاپردبلیو، وستفال، رالف (1349)، بازاریابی و بازارشناسی (ترجمه احمد آرام)، تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

31ـ شالکه، پائوراو (1394)، اصول تحقیقات بازاریابی (ترجمه نظر دهمرده)، سیستان و بلوچستان، مرندیز، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.

32ـ فاستر، سری، فاتون، راس مک (1384)، مبانی تحقیقات بازاریابی (ترجمه بهرام صنعتی طراح)، تهران: انتشارات مبلغان.

مدیریت استراتژیک پیشرفته:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ هانگر. جی، دیوید. ویلن، تامس، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه داود ایزدی، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

3ـ دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی.

4ـ پیرس، جان. برادن رابینسون، ریچارد، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (ترجمه سهراب خلیلی شورینی)، انتشارات: یادواره کتاب.

 

منابع آزمون دکتری کارآفرینی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 96)
زبان انگليسي:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصيلي:

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
آمار و کاربرد آن در مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري

مبانی سازمان و مدیریت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت

3ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني

4ـ منابع انساني، اسفنديار سعادت

5ـ تجزيه و تحليل سيستم‌ها، علي رضائيان

6ـ طراحي و ساختار ، رابينز

7ـ رفتار سازماني، علی رضائيان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـمدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه

3ـ مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت

4ـ مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

5ـ مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور

6ـ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی

7ـ مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
نظریه هاي کارآفرینی:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ پوردارياني. احمد، مقيمي. محمد، (1385)، مباني كار آفريني، انتشارات فرا انديش.

3ـ مقيمي. محمد، (1383)، مباني كار آفريني، در نهادهاي جامعه مدني با تأكيد بر NGO‌هاي ايران. انتشارات مركز كار آفريني دانشگاه تهران.

4ـ مقيمي. سيدمحمد، وكيلي. يوسف، اكبري. مرتضي، (1392)، نظريه‌هاي كارآفريني، انتشارات دانشگاه تهران.

5ـ وپيترز. هيسريچ، (1390)، كارآفريني، ترجمه فيض‌بخش. سيدعلي‌رضا، تقي‌ياري. حميدرضا، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف.

6ـ يدالهي‌ فارسي. جهانگير، گلابي. اميرمحمد، محرابي. رزا، (1390)، فرصت‌ها و ايده‌هاي كارآفريني، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران.

7ـ كوراتكو و هاجتس، (1387)، نگرشي معاصر بر كارآفريني، ترجمه عامل‌محرابي. ابراهيم، تبرائي. محسن، دانشگاه فردوسي مشهد.

8ـ زارع. بهروز، بودلايي. حسن، (1392)، گفتارهايي در تئوري‌هاي كارآفريني، چالش‌ها و راهكارها، انتشارات ترمه تهران.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©