رتبه های برتر کارشناسی ارشد 96 روانشناسی

 

رتبه های تک و دورقمی مدرسان شریف در آزمون کارشناسی ارشد 96 روانشناسی
نام نام خانوادگی رشته رتبه کنکور توضیحات
مژده سجادی مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه1 روانشناسی بالینی و رتبه2 روانشناسی عمومی و روان شناسی اسلامی-مثبت گرا
فاطمه شاکری صفت مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه1 روانشناسی تربیتی
شهرزاد دوستانی مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه 1 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی و رتبه2 روانسنجی و روان شناسی تربیتی
عرفان اعظمی مجموعه روانشناسی (1133) 1 رتبه 1 سنجش واندازه گیری(روان سنجی)
عاطفه محمدی فیض آبادی مجموعه روانشناسی (1133) 2 رتبه2 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
فریبا اشرفی نیا مجموعه روانشناسی (1133) 3 رتبه 3 روان شناسی تربیتی
معظمه سرفرازی مجموعه روانشناسی (1133) 3 رتبه3 روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی ورتبه8 سنجش واندازه گیری(روانسنجی)
سنا نجفی مجموعه روانشناسی (1133) 4 رتبه4 روان شناسی تربیتی
فاطمه کرمی مجموعه روانشناسی (1133) 4 رتبه4 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی -رتبه10 روانشناسی عمومی وروانشناسی اسلامی- مثبت گرا
عارفه ابویی مجموعه روانشناسی (1133) 6 رتبه6 روانشناسی تربیتی
فروزان محمدزاده مجموعه روانشناسی (1133) 6 رتبه6 سنجش واندازه گیری(روانسنجی)
نسیم پترام فر مجموعه روانشناسی (1133) 7 رتبه7 روان شناسی عمومی وروان شناسی اسلامی-مثبت گرا
آلاله آطاهریان مجموعه روانشناسی (1133) 7 رتبه7 روانشناسی بالینی
صبا بیدارمغز مجموعه روانشناسی (1133) 8 رتبه8 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
نرگس کبیری مجموعه روانشناسی (1133) 9 رتبه9 روانشناسی عمومی و روان شناسی اسلامی -مثبت گرا
معصومه کرمیان زیاریانی مجموعه روانشناسی (1133) 10 رتبه10 روانشناسی تربیتی
گلنوش رهبری زاده مجموعه روانشناسی (1133) 11 رتبه11 بالینی-رتبه13 عمومی-رتبه37 روانسنجی-رتبه84 روانشناسی تربیتی
محسن قدیری مجموعه روانشناسی (1133) 12 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
رقیه بخشی مجموعه روانشناسی (1133) 13 رتبه13 روان شناسی تربیتی
هدیه قاسمی مجموعه روانشناسی (1133) 14 روان شناسی تربیتی
حمیده قاضی مجموعه روانشناسی (1133) 14 روانشناسی عمومی
زهره یوسفی مجموعه روانشناسی (1133) 15 رتبه 15 روان شناسی بالینی
صبا شاهقلی مجموعه روانشناسی (1133) 15 روانشناسی صنعتی و سازمانی
محدثه شفیع پور مجموعه روانشناسی (1133) 18 رتبه 18روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي-رتبه69 روانسنجی
لاله فرج زاده مجموعه روانشناسی (1133) 18 رتبه18 روانشناسی عمومی-رتبه59 روانسنجی -رتبه59 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی-رتبه98 روانشناسی تربیتی
الهام پیرحاجی مجموعه روانشناسی (1133) 19 رتبه19 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی-رتبه85 روانشناسی تربیتی
مریم وحیدمنش مجموعه روانشناسی (1133) 20 رتبه 20 روانشناسی بالینی-رتبه62 روانشناسی عمومی وروانشناسی اسلامی(مثبت گرا)-رتبه95 روانسنجی
پروانه مطلب نژادسردهائی مجموعه روانشناسی (1133) 22 رتبه 22روانشناسی تربیتی-رتبه45 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
خدیجه پوراکبری مجموعه روانشناسی (1133) 23 روانشناسی تربیتی
علیرضا جمالو مجموعه روانشناسی (1133) 26 رتبه26 بالینی-رتبه42 روانسنجی-رتبه57 روانشناسی عمومی-رتبه72 روانشناسی تربیتی-رتبه95 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
عادله یوسفی سیاکوچه مجموعه روانشناسی (1133) 27 27 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی -مثبت گرا-رتبه54 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-رتبه84 روانسنجی
حسنا عبداله زاده مجموعه روانشناسی (1133) 30 رتبه 30 روانشناسی بالینی
زهرا احمدی مجموعه روانشناسی (1133) 31 رتبه 31 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
مهسا کرمی مجموعه روانشناسی (1133) 35 رتبه35 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-رتبه69 روانشناسی عمومی
صادق رحمتی مجموعه روانشناسی (1133) 36 روانشناسی بالینی
رضوانه اسدی اسدآباد مجموعه روانشناسی (1133) 38 رتبه38 روان شناسی بالینی-رتبه47 روانسنجی-رتبه55روانشناسی عمومی-رتبه 91روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-رتبه96روانشناسی تربیتی
رضا شباهنگ مجموعه روانشناسی (1133) 41 روان شناسی عمومی
عابد هادی پور مجموعه روانشناسی (1133) 43 روان شناسی عمومی
زینب احمدی مجموعه روانشناسی (1133) 44 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
الناز رسولی مجموعه روانشناسی (1133) 45 روانشناسی تربیتی
مریم حقانی مجموعه روانشناسی (1133) 45 روان شناسی عمومی
مریم زندیه مجموعه روانشناسی (1133) 46 روانشناسی تربیتی
سمانه مومنی فرد مجموعه روانشناسی (1133) 46 عمومی
ساجده سابقی مجموعه روانشناسی (1133) 49 روانشناسی تربیتی
صنم جهانشاهی مجموعه روانشناسی (1133) 50 روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
مریم حجتی مجموعه روانشناسی (1133) 52 روانشناسی تربیتی
پریسا فلاحی مجموعه روانشناسی (1133) 57 سنجش واندازه گیری(روانسنجی)
الناز غلامی پهلوان مجموعه روانشناسی (1133) 64 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی
شهلا فرضی مجموعه روانشناسی (1133) 64 روانشناسی تربیتی
طیبه جمالی مجموعه روانشناسی (1133) 67 روانشناسی تربیتی
روح الله دهقانی مجموعه روانشناسی (1133) 71 روانشناسی بالینی
فاطمه رحمانی مجموعه روانشناسی (1133) 73 روانشناسی تربیتی
محمد زارع مجموعه روانشناسی (1133) 73 روانشناسی تربیتی
ترنم صالحی مجموعه روانشناسی (1133) 77 روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی-مثبت گرا
مهسا رضا علیزاده مجموعه روانشناسی (1133) 77 روانشناسی بالینی
سمیرا یاری مجموعه روانشناسی (1133) 79 رتبه79 روانشناسی بالینی-رتبه82 روانشناسی عمومی-رتبه97 روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
عبدالحمید ریگی لادیز مجموعه روانشناسی (1133) 85 روانشناسی بالینی
فائزه سادات جوزی مجموعه روانشناسی (1133) 94 روانشناسی عمومی
مائده گلستانی فر مجموعه روانشناسی (1133) 95 روانشناسی تربیتی
انسیه بابارضا مجموعه روانشناسی (1133) 97 روانشناسی تربیتی
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©