* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی (کد 1305)

ازدیاد نباتات

در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن91) تعداد سوالات 30 سوال بود كه از این 30 سوال، 7 سوال از فصل جنبه‌‌های كلی گیاه افزایی، محیط كشت، 10 سوال از فصل تكثیر بذر، 7 سوال از فصل تكثیر قلمه، 4 سوال از فصل پیوند و كوپیوند و 2 سوال از فصل غده، ریزوم، افكندن و ریز ازدیادی بود. همانند سال گذشته 10 سوال از فصل تكثیر بذر طرح شده بود كه این موضوع، اهمیت فراوان این فصل را در آزمون نشان می‌دهد. در كل سوالات امسال نسبت به سال گذشته حفظی‌تر و كمی دشوارتر شده بود.


سبزی کاری و گل کاری

در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از 30 سوال، یك سوال از فصل سبزی‌كاری عمومی، 2 سوال از فصل سبزی‌های میوه‌ای، 3 سوال از فصل سبزی‌های پیازی، غده‌ای و ریشه‌ای، 2 سوال از فصل سبزی‌های برگی، یك سوال از فصل قارچ، یك سال از فصل سبزی‌های دانه‌ای، 5 سوال از فصل كلم‌ها، 4 سوال از فصل گل‌های گلدانی، 2 سوال از فصل گل های فصلی، یك سوال از فصل چمن‌كاری، 2 سوال از فصل درختان زینتی، 2 سوال از فصل گلكاری عمومی، 2 سوال از فصل گل‌های بریده و 2 سوال از فصل گل‌های پیازی طرح شده است. بیشتر سوالات از فصول كلم‌ها (5 سوال از 30 سوال) و گل‌های گلدانی (4 سوال از 30 سوال) طرح شده كه اهمیت این فصول را در آ‌زمون 92 نشان می‌دهد و طرح یك سوال برای اولین بار نسبت به سال گذشته از فصل سبزی‌های دانه‌ای بود. به طور كلی سوالات امسال نسبت به سال گذشته حفظی‌تر و ساده‌تر بود چرا كه سوالات سال 91 در تمامی مباحث سطحی بالاتر و مفهومی‌تر داشت.


فیزیولوژی پس از برداشت

در آزمون كارشناسی ارشد 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات 15 سوال می‌باشد كه 2 سوال ساختار و تركیب میوه، گل و سبزی، 4 سوال از فصل فیزیولوژی و بیوشیمی، 2سوال از فصل اثر دما، یك سوال از فصل اتمسفر انبار، یك سوال از فصل فناوری انبار، یك سوال از فصل ارزیابی و مدیریت كیفیت و 4 سوال از فصل بیماری، آفات و نابسامانی‌ها طرح شده بود، در سوالات آزمون امسال از فصل بیماری، آفات و نابسامانی‌ها برای اولین‌بار با توجه به سال گذشته، 4 سوال از این فصل طرح شد كه این موضوع اهمیت این فصل را نشان می‌دهد و سطح سوالات نسبت به سال گذشته كمی دشوارتر و سوالات بیشتر مفهومی‌ شده است.


فیزیولوژی گیاهی

در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از 15 سوال درس فیزیولوژی گیاهی، یك سوال از فصل آنزیم، 3 سوال از فصل فتوسنتز، 2 سوال از فصل تنفس، 3 سوال از فصل سلول‌ گیاهی و آب، 4 سوال از فصل جذب عناصر، یك سوال از فصل گیاه و نیتروژن و یك سوال از فصل فتوپریودیسم و فتومورفوژنز طرح شده بود. نكته‌ای كه در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح سوال از فصول گیاه و نیتروژن و فتوپریودیسم و فتومورفوژنز برای اولین بار در آزمون 92 است كه در سال 91 هیچ سوالی را به خود اختصاص نداده بود، در كل سوالات امسال همانند سال گذشته بیشتر مفهومی بوده و تعداد سوالات حفظی كم بود و منبع اصلی طرح سوالات فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر می‌باشد. و در نهایت سوالات امسال نسبت به سال گذشته دشوارتر و مفهومی تر بود.


گیاه شناسی

در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، 15 سوال طرح شده كه 7 سوال از فصل گیاهان آوندی، یك سوال از فصل مورفولوژی دستگاه رویشی، 4 سوال از فصل فیزیولوژی دستگاه رویشی، 2 سوال از فصل مورفولوژی دستگاه زایشی طرح شده بود و نكته جالب، طرح نشدن هیچ سوالی از فصول جداگلبرگان و تك لپه‌‌ای بود كه در سال 91 از هر كدام از فصول یك سوال طرح شده بود، تعداد سوالات حفظی در سال 91 نسبت به سال 92 از 7 به 10 سوال افزایش و تعداد سوالات مفهومی، محاسباتی از 8 به 5 سوال كاهش یافته است و سوالات فصول فیزیولوژی دستگاه رویشی و هورمون در سال 92 دشوارتر از سال 91 بود و بیشتر سوالات از كتاب گیاه شناسی گیاهان آوندی دكتر لسانی طرح شده بود.


میوه کاری

در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) 30 سوال همانند سال قبل در این درس مطرح شده است كه شامل 2 سوال از فصل توت فرنگی، 3 سوال از فصل خشكباری‌ها و 2 سوال از فصل میوه‌های دانه‌دار، 2 سوال از فصل تربیت و هرس، یك سوال از فصل آووكادو، یك سوال از فصل خرما، 3 سوال از فصل مركبات، یك سوال از فصل زیتون، یك سوال از فصل انجیر، 2 سوال از فصل انگور، 4 سوال از فصل میوه‌های هسته‌دار، 3 سوال از فصل هورمون‌ها و بازدارنده‌ها، یك سال از فصل موز و نارگیل و 4 سوال فیزیولوژی گلدهی و میوه‌دهی طرح شده كه نسبت به سال گذشته از این فصل سوال كمتر طرح شده است و تعداد سوالات حفظی در سال 91، 3 سوال و در سال 92، 11 سوال افزایش و تعداد سوالات مفهومی، محاسباتی در سال 91، 27 و در سال 92، 19 سوال كاهش یافته است، به طور كلی سطح سوالات سال 91، در تمام مباحث از سال 92 بالاتر، مفهومی‌تر و دشوارتر بودند و بیشتر سوالات از جزوه میوه‌های گرمسیری دكتر مختار حیدری دانشگاه رامین اهواز، جزوه میوه‌های معتدله دكتر حیدری دانشگاه رامین اهواز، جزوه میوه‌های معتدله دكتر ارشادی دانشگاه همدان و كتاب میوه‌های ریز دكتر جلیل مرندی طرح شده بود.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©