کلاس های IELTS

برنامه کلاسی دوره های IELTS

کلاس های IELTS به طور مستمر هفته اول هر ماه تشکیل شده و بر اساس نوع دوره، 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه و نهایتا یک ماه طول می کشد.

دوره های تک روز (عادی) در روزه های پنجشنبه از ساعت 14 تا 18 به مدت 4 ساعت و طول مدت 15 هفته

دوره های نیمه فشرده در روزهای فرد (یک شنبه و سه شنبه) از ساعت 18 تا 21 به مدت 3 ساعت و طول مدت 10 هفته

دوره های فشرده در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 18 تا 21 به مدت 3 ساعت و طول مدت 7 هفته

دوره های فوق فشرده در کلیه روزه های هفته، ساعت تشکیل صبح و بعدازظهر به مدت 3 ساعت و طول مدت 4 هفته

 

هزینه دوره های IELTS برای 60 ساعت  به همراه یک آزمون آزمایشی کشوری رایگان همراه با 10 درصد تخفیف در آزمون های آزمایشی دیگر و کارنامه تحلیلی و یک جلسه رایگان در کارگاه تحلیل آزمون همراه با منابع کلاس = 600،000 تومان

 

تمامی دوره ها با توجه به برگزاری آزمون های اصلی در ایران برنامه ریزی شده اند، از این رو می توانید با توجه به برنامه آزمون های اصلی در کلاس ها شرکت کنید.


دوره های تک روز IELTS در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
پنج شنبه
14 تا 18
19 فروردین
95/5/1 پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
پنج شنبه
14 تا 18
2 اردیبهشت
95/5/15 پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
پنج شنبه
14 تا 18
6 خرداد
95/6/19 پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
پنج شنبه
14 تا 18
3 تیر
95/7/16
پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
پنج شنبه
14 تا 18
7 مرداد
95/8/14
آغاز ثبت نام
تعیین سطح
عادی 15 جلسه
60 ساعت
پنج شنبه
14 تا 18
4 شهریور
95/9/19
نیمه دوم مرداد

دوره های نیمه فشرده IELTS در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
20 جلسه
60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
15 فروردین
95/3/25 پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
20 جلسه
60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
5 اردیبهشت
95/4/15 پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
20 جلسه
60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
2 خرداد
95/5/12 پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
20 جلسه
60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
1 تیر
95/6/14 پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
20 جلسه
60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
3 مرداد
95/7/13
آغاز ثبت نام
تعیین سطح
نیمه فشرده
روزهای فرد
20 جلسه
60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
2 شهریور
95/8/16
نیمه دوم مرداد

دوره های فشرده IELTS در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
20 جلسه
60 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
16 فروردین
95/3/1 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
20 جلسه
60 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
1 اردیبهشت
95/3/17 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
20 جلسه
60 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
1 خرداد
95/4/16 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
20 جلسه
60 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
2 تیر
95/5/23 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
20 جلسه
60 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
2 مرداد
95/6/22 آغاز ثبت نام
تعیین سطح
فشرده
روزهای زوج
20 جلسه
60 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
1 شهریور
95/7/21
نیمه دوم مرداد

دوره های فوق فشرده IELTS در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
20 جلسه
60 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
فروردین - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
20 جلسه
60 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
اردیبهشت - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
20 جلسه
60 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
خرداد - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
20 جلسه
60 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
تیر - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
20 جلسه
60 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
مرداد - - - آغاز ثبت نام
تعیین سطح
فوق فشرده
همه روزه
20 جلسه
60 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
2 شهریور - - - نیمه دوم مرداد


 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©