برنامه کلاس های عمومی انگلیسی

برنامه کلاسی دوره های عمومی (General English)

کلاس های عمومی به طور مستمر هفته اول هر ماه تشکیل شده و بر اساس نوع دوره، 2/5ماه، 2 ماه، 1/5 ماه ،1 ماه و نهایتا دو هفته به طول می انجامد.

دوره های عادی در روزه های فرد (یک شنبه و سه شنبه) از ساعت 18 تا 19:30 یا 19:30 تا 21 مدت 1/5 ساعت و طول مدت 10 هفته

دوره های تک روز (عادی) در روزهای پنجشنبه یا جمعه از ساعت 14 تا 18پنجشنبه ها و 9 تا 13 جمعه ها به مدت 4 ساعت و طول مدت 9 هفته

دوره های عادی در روزه های زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 18 تا 19:30 یا 19:30 تا 21 مدت 1/5 ساعت و طول مدت 8 هفته

دوره های نیمه فشرده در روزهای فرد (یک شنبه و سه شنبه) از ساعت 18 تا 21 به مدت 3 ساعت و طول مدت 6 هفته

دوره های فشرده در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 18 تا 21 به مدت 3 ساعت و طول مدت 4هفته

دوره های فوق فشرده در کلیه روزه های هفته، ساعت تشکیل صبح و بعدازظهر به مدت 3 ساعت و طول مدت 2هفته

 


هزینه دوره های عمومی برای هر ترم ( 36 ساعته) همراه با کارنامه تحلیلی هر ترم و آزمون شفاهی (ترم های زوج) توسط اساتید مدعو و امتحان جامع پایان هر دوره = 170،000 تومان

 


دوره های عادی (تک روز) کلاس های عمومی در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت کلاس ظرفیت
عادی 9 جلسه پنج شنبه یا جمعه 9-13 20 فروردین
95/3/14 پایان ثبت نام 12
عادی 9 جلسه پنج شنبه یا جمعه 9-13 3 اردیبهشت
95/3/28 پایان ثبت نام
12
عادی 9 جلسه پنج شنبه یا جمعه 9-13 7 خرداد
95/5/1 پایان ثبت نام
12
عادی 9 جلسه پنج شنبه یا جمعه 9-13 4 تیر
95/5/29 پایان ثبت نام
12
عادی 9 جلسه پنج شنبه یا جمعه 9-13 1 مرداد
95/6/26 آغاز ثبت نام
تعیین سطح
12
عادی 9 جلسه پنج شنبه یا جمعه 9-13 5 شهریور
95/7/30
نیمه دوم مرداد
12

دوره های عادی (روزهای فرد) کلاس های عمومی در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت کلاس ظرفیت
عادی 12 جلسه یکشنبه - سه شنبه 18-21 15 فروردین
95/2/21 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه یکشنبه - سه شنبه 18-21 5 اردیبهشت
95/3/11 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه یکشنبه - سه شنبه 18-21 2 خرداد
95/4/8 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه یکشنبه - سه شنبه 18-21 1 تیر
95/5/3 پایان ثبت نام
12
عادی 12 جلسه یکشنبه - سه شنبه 18-21 3 مرداد
95/6/9 آغاز ثبت نام
تعیین سطح
12
عادی 12 جلسه یکشنبه - سه شنبه 18-21 2 شهریور
95/7/11
نیمه دوم مرداد 12

دوره های عادی (روزهای زوج) کلاس های عمومی در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت کلاس ظرفیت
عادی 12 جلسه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18-21 16 فروردین
95/2/11 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18-21 1 اردیبهشت
95/2/27 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18-21 1 خرداد
95/3/26 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18-21 2 تیر
95/4/28 پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18-21 2 مرداد
95/5/27
آغاز ثبت نام
تعیین سطح
12
عادی 12 جلسه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18-21 1 شهریور
95/6/27
نیمه دوم مرداد 12

دوره های فوق فشرده (هر روز) کلاس های عمومی در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت کلاس ظرفیت
عادی 12 جلسه همه روزه صبح و بعدازظهر فروردین اردیبهشت پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه همه روزه صبح و بعدازظهر اردیبهشت خرداد پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه همه روزه صبح و بعدازظهر خرداد تیر پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه همه روزه صبح و بعدازظهر تیر مرداد پایان ثبت نام 12
عادی 12 جلسه همه روزه صبح و بعدازظهر مرداد شهریور آغاز ثبت نام
تعیین سطح
12
عادی 12 جلسه همه روزه صبح و بعدازظهر شهریور مهر نیمه دوم مرداد 12
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©