برنامه کلاس های حضوری GRE

برنامه کلاسی دوره های GRE

کلاس های GRE به طور مستمر هفته اول هر ماه تشکیل شده و بر اساس نوع دوره انتخاب شده، طول دوره ها متفاوت می باشد.

دوره های تک روز (عادی) در روزه های جمعه از ساعت 9 تا 13 به مدت 4 ساعت و طول مدت 18 هفته

دوره های نیمه فشرده در روزهای فرد (یک شنبه و سه شنبه) از ساعت 18 تا 21 به مدت 3 ساعت و طول مدت 15 هفته

دوره های فشرده در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 18 تا 21 به مدت 3 ساعت و طول مدت 10 هفته

دوره های فوق فشرده در کلیه روزه های هفته، ساعت تشکیل صبح و بعدازظهر به مدت 3 ساعت و طول مدت 4 هفته

 

هزینه دوره هایهزینه دوره های GRE برای 90 ساعت (شامل هرسه بخش، Quantitative, verbal و Writing ) به همراه یک آزمون آزمایشی کامپیوتری رایگان و کارنامه تحلیلی با کتاب و منابع کلاس = 1،080،000 تومان

 

تمامی دوره ها با توجه به برگزاری آزمون های اصلی در ایران برنامه ریزی شده اند، از این رو می توانید با توجه به برنامه آزمون های اصلی در کلاس ها شرکت کنید.

دوره های تک روز GRE در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
جمعه
9 تا 14
20 فروردین
95/5/22 پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
جمعه
9 تا 14
3 اردیبهشت
95/6/5 پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
جمعه
9 تا 14
7 خرداد
95/7/9
پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
جمعه
9 تا 14
4 تیر
95/8/7
پایان ثبت نام
عادی 15 جلسه
60 ساعت
جمعه
9 تا 14
1 مرداد
95/9/5
آغاز ثبت نام
تعیین سطح
عادی 15 جلسه
60 ساعت
جمعه
9 تا 14
5 شهریور
95/10/10
نیمه دوم مرداد

دوره های نیمه فشرده GRE در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
30 جلسه
90 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
15 فروردین
95/4/29 پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
30 جلسه
90 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
5 اردیبهشت
95/5/20 پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
30 جلسه
90 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
2 خرداد
95/6/16
پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
30 جلسه
90 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
1 تیر
95/7/13
پایان ثبت نام
نیمه فشرده
روزهای فرد
30 جلسه
90 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
3 مرداد
95/8/18
آغاز ثبت نام
تعیین سطح
نیمه فشرده
روزهای فرد
30 جلسه
90 ساعت
یکشنبه و سه شنبه
18 تا 21
2 شهریور
95/9/21
نیمه دوم مرداد

دوره های فشرده GRE در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
30 جلسه
90 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
16 فروردین
95/3/31 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
30 جلسه
90 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
1 اردیبهشت
95/4/14 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
30 جلسه
90 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
1 خرداد
95/5/13 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
30 جلسه
90 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
2 تیر
95/6/15 پایان ثبت نام
فشرده
روزهای زوج
30 جلسه
90 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
2 مرداد
95/7/14
آغاز ثبت نام
تعیین سطح
فشرده
روزهای زوج
30 جلسه
90 ساعت
روزهای زوج
18 تا 21
1 شهریور
95/8/15
نیمه دوم مرداد

دوره های فوق فشرده GRE در سال 1395
دوره تعداد جلسات روز برگزاری تاریخ شروع آزمون کتبی
(Mock Exam)
وضعیت ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
30 جلسه
90 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
فروردین - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
30 جلسه
90 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
اردیبهشت - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
30 جلسه
90 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
خرداد - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
30 جلسه
90 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
تیر - - - پایان ثبت نام
فوق فشرده
همه روزه
30 جلسه
90 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
مرداد - - - آغاز ثبت نام
تعیین سطح
فوق فشرده
همه روزه
30 جلسه
90 ساعت
همه روزه
صبح و بعدازظهر
شهریور - - - نیمه دوم مرداد
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©