بخش گفتاری Speaking آزمون TOEFL

بخش گفتاری Speaking

زمان بندی: 20 دقیقه

سوالات:

اين بخش از شش قسمت (دو قسمت مستقل، چهار قسمت تلفيقي) تشكيل مي شود:

قسمت مستقل (independent):

· در قسمت هاي مستقل، داوطلب مي بايست پاسخ خود را به دو سوال با  موضوع هاي عمومي (درباره ي زندگي آكادميك)ارائه دهد.

قسمت تلفيقي (integrated):

· در دو قسمت تلفيقي، داوطلب مي بايست با استفاده از اطلاعاتي كه از طريق خواندن يك متن كوتاه و شنيدن يک سخنرانی کوتاه بدست مي آورد پاسخ خود را ارائه دهد.

· در دو قسمت ديگر تلفيقي،داوطلب مي بايست نکات کليدي به دست آمده از شنيدن يک سخنراني يا گفتگوي کوتاه را  به صورت خلاصه در پاسخ‌هايش ارائه دهد.

انواع سوالات بخش گفتاری

· Task 1(independent)

Language skills used : speaking

Topics :Familiar things

Source of response: opinion

Preparation time :15 seconds

Response time :45 seconds

· Task 2(independent)

Language skills used : speaking

Topics : choose a side

Source of response: opinion

Preparation time :15 seconds

Response time : 45 seconds

· Task 3(integrated)

Language skills used : reading, listening,and speaking

Topics : Nonacademic situation on campus

Source of response: Details from materialsgiven

Preparation time :30 seconds

Response time :60 seconds

· Task 4(integrated)

Language skills used : reading, listening, and speaking

Topics :Academic

Source of response:Details from materials given

Preparation time : 30 seconds

Response time : 60 seconds

· Task 5(integrated)

Language skills used :listening and speaking

Topics : School-related problem with two given possible solutions

Source of response: opinion about materials given

Preparation time : 20 seconds

Response time : 60 seconds

· Task 6(integrated)

· Language skills used :listening and speaking

· Topics :Academic

· Source of response:Details from materials given

· Preparation time :20 seconds

· Response time : 60 seconds

 

نمره دهی: به هر یک از ششقسمتنمره ای از 0 تا 4 تعلق می گیردکه به نمره ای از 0 تا 30 تبدیل می شود.

هر بخش بر اساس چهار استاندارد نمره دهی می شود:

· General Description

· Delivery

· Language Use

· Topic Development

 

Score

Level

26–30

Good

18–25

Fair

10–17

Limited

0–9

Weak

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©